27 kwietnia 2016

Terroryści z wizą Schengen lub wnoszący o status uchodźcy będą mogli wjechać do Polski?

Czy osoby mające obywatelstwo, wizę państwa Schengen lub występujące o status uchodźcy, a stanowiących zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa powinny mieć prawo wjazdu do Polski? Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE wniósł petycję -projekt ustawy do Sejmowej Komisji Petycji, by zabronić obywatelom państw UE, osobom które mają wizę Schengen lub złożyły wniosek o nadanie statusu uchodźcy - prawo wjazdu do Polski, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub stosunki międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Przedstawiciel rządu wskazał, iż w zakresie obywateli państw UE - stosowne zapisy odmowy wjazdu są zawarte w art.11 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tylko po co odrębna ustawa dla obywateli UE i odrębna dla innych cudzoziemców). I o ile w tym zakresie te uwagi można uznać za zasadne, tym niemniej brak stosownych stosownych zakazów w odniesieniu do osób posiadających wizy Schengen lub które złożyły wniosek o status uchodźcy nie znajduje żadnego uzasadnienia. W szczegółowym wywodzie powołując się na przepisy unijne, a także wskazując na możliwość dokonywania administracyjnego zatrzymywania (tylko czy nie lepsza będzie prewencja czyli nie wpuszczenie do Polski?) przedstawiciel rządu oponował przyjęciu nowych rozwiązań jako niezasadnych.

Posłowie Sejmowej Komisji Petycji odrzucili petycję, tym samym potencjalni terroryści, którzy będą mieli wizy schengen lub wystąpią o status uchodźcy będą mogli wjechać do kraju (i dokonywać zamachów).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz