30 stycznia 2018

Zawiadomienia o nadaniu numerów identyfikacyjnych RTV z lat 2007-2008 bezskuteczne?

Zawiadomienia o nadaniu numerów identyfikacyjnych RTV w latach 2007-2008 były bezskuteczne - informuje Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE.

Otóż zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Dotychczasowe dowody zarejestrowania odbiorników w formie imiennej książeczki opłaty abonamentowej za używanie odbiorników stanowią dowód zarejestrowania odbiorników nie dłużej niż przez okres dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia (§ 5.1).  Operator publiczny w terminie dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia z urzędu nadaje posiadaczom imiennych książeczek, o których mowa w ust. 1, indywidualny numer identyfikacyjny. O nadaniu numeru operator publiczny powiadamia użytkownika, przesyłając zawiadomienie określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia (§ 5.2).

W sporach dot. zaległości abonamentowych do tej pory podnoszono fakt braku dowodu skutecznego powiadomienia w postaci zwrotnego potwierdzenia odbioru (zawiadomienia wysyłano zwykłymi listami). Sądy administracyjne przyjęły że "dla skuteczności nadania numeru identyfikacyjnego nie jest konieczne legitymowanie się przez operatora zwrotnym potwierdzeniem odbioru takiego powiadomienia. Prawodawca nakazał bowiem operatorowi przesłanie, a nie doręczenie stronie powiadomienia."  (np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 października 2014 r., sygn. akt I SA/GI 518/14)

Jednakże sądy administracyjne nie zwróciły uwagi na inny ważny aspekt sprawy. Otóż wysłane zawiadomienia nie spełniały wymogów rozporządzenia. Zgodnie z załącznikiem nr 2 powinno zawierać imię i nazwisko abonenta, adres, informację o nowym numerze, datę i podpis uprawnionego pracownika operatora publicznego. Brakuje tego ostatniego. Jak to możliwe?

Otóż zawiadomienia o nadaniu numeru identyfikacyjnego zawierają odtworzony mechanicznie podpis pani Iwony Figiel, upoważnionej w dniu 13 grudnia 2007 r. przez Dyrektora COF do podpisywania takich zawiadomień i osoba ta działała w ramach posiadanego upoważnienia obejmującego jej podpis, choć odtworzony mechanicznie. Innymi słowy, nie ma na zawiadomieniach własnoręcznego podpisu tylko faksymile, a to oznacza że nie spełniony jest wymóg ustawowy podpisu

Jak stwierdza bowiem Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 10 kwietnia 2008 roku Sygn. akt IV CZ 23/08 Podpis mechaniczny (faksymile) może zastąpić podpis na dokumencie tylko wtedy, gdy przepis szczególny tak stanowi. W innych wypadkach faksymile nie może być uważane za spełniające wymaganie złożenia podpisu. W uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 30 grudnia 1993 r., III CZP 146/1993 (OSNC 1994, nr 5, poz. 94) Sąd Najwyższy podkreślił, że podpisem jest wyłącznie znak napisany. Takie rozumienie interpretowanego pojęcia odpowiada wynikowi analizy semantycznej słowa „podpis”, w którym akcent trzeba położyć na określonej w nim czynności - pisać...Wobec warunku własnoręczności, o którym mowa w art. 78 k.c., nie jest również podpisem, a jedynie jego kopią, faksymile, który może być odciśnięty na dokumencie przez inną osobę... Immanentną cechą podpisu bowiem jest własnoręczność. Cecha ta umożliwia funkcję identyfikacyjną, gdyż tylko własnoręczny podpis, który zawiera w sobie osobiste cechy charakteru pisma podpisującego (ukształtowanie liter, ich łączenie itp.), pozwala na stwierdzenie - za pomocą graficznej ekspertyzy pisma - że jest on autentyczny (zob. także uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2002 r., III PZP 17/2002, OSNP 2003, nr 20, poz. 481). W wyroku z dnia 23 lipca 1998 r., III CKN 482/1998 (niepubl.) Sąd Najwyższy podkreślił, że kasacja musi być opatrzona własnoręcznym podpisem podmiotu uprawnionego do jej wniesienia, co oznacza, że wymagany podpis nie może zostać zastąpiony żadnym podpisem mechanicznym, np. faksymilą bądź kserograficzną odbitką własnoręcznego podpisu (zob. także postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2005 r., III UZ 20/2004, OSNP 2005, nr 16, poz. 258). W wyroku z dnia 12 kwietnia 2000 r., II SA/Gd 1089/1998 (niepubl.) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w art. 107 § 1 k.p.a. ustawodawca mówi o podpisie, przez co należy rozumieć podpis własnoręczny, gdyż w innych przypadkach, jeżeli ustawodawca dopuszcza stosowanie innego niż własnoręczne odtworzenie podpisu, to daje temu wyraz w treści przepisu (np. art. 92110 § 2 k.c. lub art. 339 § 2 k.h.). 

Tymczasem żaden przepis rozporządzenia Ministra Transportu  z dnia 25 września 2007 r. nie daje upoważnienia do stosowania przepisu mechanicznego zamiast własnoręcznego. A to oznacza, że nie było skutecznego powiadomienia abonentów o nowym numerze identyfikacyjnym.

106 komentarzy:

 1. Witam. Dziś tata otrzymał zawiadomienie z US o zajęciu wynagrodzenia za pracę na kwotę 1561,66 za abonament od 13/01/01 do 17/10/31 lecz na upomnieniu wzywającym do zapłaty należności z PP z dnia 14.11.2017r widnieje okres 01/2012-10/2017 czy mogę to uwzględnić w zarzutach do US? Co jeszcze można zrobić w tej sytuacji? w 2015 roku dostaliśmy pismo żeby zapłacić zaległy abonament, odesłałem im pismo z prośbą o potwierdzenie nadania numeru, 09/10/2015 otrzymaliśmy informację że taki numer był nadany 27/08/2008 z podpisem Iwony Figiel o którym wspominacie Państwo w tym artykule wraz z ksero kopią z 1990r rejestracji TV przez tatę. 14/11/2017 dostaliśmy upomnienie wzywające do zapłaty, a dziś list z US o zajęciu wynagrodzenia. Czy napisanie zażalenia do US coś da w ogóle i co by w nim można było napisać? Przepraszam za chaos ale nie znam się zbyt na terminach prawnych.

  OdpowiedzUsuń
 2. 1. Wpisali 13/01/01 bo rok 2012 już się przedawnił. Proszę porównać kwoty, bo mogli się pomylić i nadal liczyć za 2012 rok. Wówczas to byłby błąd, który można podnieść
  2. W zarzutach do postępowania egzekucyjnego (uwaga na termin 7 dniowy), trzeba podnieść że zawiadomienie o nadaniu numeru identyfikacyjnego z faksymilem podpisu Iwony Figiel jest nieważne w świetle prawa i załączyć im nasz artykuł w tej sprawie.
  Nie wiemy czy to coś da, ale warto spróbować.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za szybką odpowiedź. Na upomnieniu z dnia 14/11/2017 kwota należności głównej to 1434,80 za okres 01/2012-10/2017 a na piśmie z US kwota należności głównej to 1213,40 za okres 13/01/01-17/10/31. Mam jeszcze jedno pytanie, mianowicie czy to zażalenie złożyć do US i gdzieś jeszcze wysłać jakieś pismo?

   Usuń
 3. Zażalenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia należy złożyć do US.
  Dodatkowym argumentem może być zarzut braku tytułu wykonawczego (jeżeli nie został uprzednio lub wraz z zajęciem doręczony). Warunkiem ważności wszczętego postępowania egzekucyjnego jest doręczenie tytułu wykonawczego. Wprawdzie przepisy umożliwiają jego doręczenie już po dokonaniu zajęcia egzekucyjnego, tym niemniej powinien on być już wystawiony a doręczony niezwłocznie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wraz z pismem z US jest "podpięty" Odpis Tytułu Wykonawczego, przepraszam że o tym nie wspomniałem, myślałem że jest to jedno pismo. Gdyby takie zażalenie nie wiele dało czy istnieje możliwość prawna rozłożenia tego na raty i do kogo ewentualnie z tym się udać? Mama jest już na emeryturze może lepiej przepisać na nią ten nieszczęsny abonament jeżeli tak w ogóle można? Czyli podsumowując, z w tym zażaleniu mogę oprzeć się tylko o "podpis" Pani Figiel? Przepraszam za ilość pytań, ale nie wiem jak do sprawy podejść. Pzodrawiam

   Usuń
 4. 1. Jeżeli zażalenie nic nie da, to można wystąpić o umorzenie lub rozłożenie na raty do KRRiT
  2. Można wyrejestrować i zarejestrować na matkę. Jeżeli jest emerytką, wówczas może być zwolnione z opłat (jeżeli spełnione kryterium dochodowe), a powyżej 75 lat jest z mocy prawa zwolniona z opłaty.
  3. Zażalenie można oprzeć tylko na kwestii podpisu pani Figiel.

  OdpowiedzUsuń
 5. Czyli prośbę o rozłożenie na raty składa się pisemni do KRRiT, a nie do US?

  OdpowiedzUsuń
 6. Witam. Proszę o radę czy najpierw wysłać pisma do KRRiT i PP takie jak tutaj podano http://serwis21.blogspot.com/2014/02/zoz-wniosek-o-umorzenie-oplat.html
  i w piśmie do KRRiT uwzględnić dodatkowo sprawę z podpisem pani Figiel i złożyć zażalenie do US uwzględniając w nim podpis Figiel i pkt. że wysłało się pismo do KRRiT i sprawa jest w toku? Czy wysłać pismo tylko do US? Proszę o pomoc

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeżeli było tylko upomnienie, wezwanie do uiszczenia wówczas należy złożyć wniosek do KRRIT z powiadomieniem PP oraz zawrzeć dodatkowo kwestię z podpisem pani Figiel.
   Jeżeli zostało wszczęte już postępowanie egzekucyjne, to należy złożyć zażalenie do US wskazując niewymagalność należności m.in. uwzględniając sprawę podpisu Figiel.

   Usuń
  2. Mógłbym prosić o podpowiedź w jaki sposób i jak napisać takie pismo, może mają Państwo jakiś wzór bo jestem kompletnie "zielony" w tych sprawach.

   Usuń
  3. W zakładce po prawej stronie OPŁATA RTV jest artykuł ws. umorzenia zaległości (z wzorem pisma - z 2014 r.). Należy go uzupełnić jedynie o kwestię poruszaną w tym artykule.

   Usuń
  4. Miałem na myśli pismo do US gdyż otrzymałem już od nich pismo że zajmą wynagrodzenie.

   Usuń
  5. Idem. W zakładce po prawej stronie OPŁATA RTV jest artykuł w. egzekucji (z wzorem zarzutów). Uzupełnić go o kwestię z tego artykułu i wyrzucić rzeczy ewentualnie nieaktualne.

   Usuń
  6. Czyli z tego wzoru mogę zastosować tylko pkt.1 plus do tego kwestia z podpisem, gdyż upomnienie otrzymałem, a przedawnienie w moim przypadku też odpada bo chcą ściągnąć od 13/01/01 dobrze rozumiem? pkt 4 też odpada bo pisma do KRRiT nie wysyłałem.

   Usuń
  7. Ostatnia kwestia, czy wysyłać też pismo do KRRiT ws, umorzenia zaległości gdy złoże zażalenie do US czy na razie to odpuścić? Przepraszam za te ciągłe pytania ale nie chciał bym popełnić błędu. Pozdrawiam

   Usuń
  8. Można złożyć wniosek też do KRRIT. Nie zaszkodzi, choć prawdopodobnie na rozstrzygnięcie ws. egzekucji już nie będzie miało wpływu.

   Usuń
 7. Dziękuję za odpowiedź. Zrobię tak, złożę jutro pismo do US z uwzględnieniem pkt 1 plus kwestia podpisu Figiel i pkt 4 z Państwa wzoru, a dziś wyślę poleconym list do KRRiT plus PP z wnioskiem o umorzenie zaległości żeby móc zastosować pkt 4 w piśmie do US. Czy takie postępowanie będzie odpowiednie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam. Złożyłem to odwołanie do naczelnika US plus wysłałem te pisma do PP i KRRiT. Dziś otrzymałem pismo z US że egzekucja zostaje wstrzymana, ponieważ nie dostali odpowiedzi od PP i że wyznaczyli termin na załatwienie sprawy na 18 czerwca, cokolwiek to oznacza. Także czekam co się wydarzy. Pozdrawiam.

   Usuń
  2. Wstrzymanie egzekucji oznacza, iż nie będą ściągać pieniędzy dopóty nie będą mieli odpowiedzi z PP. Termin załatwienia w piśmie ma tylko charakter orientacyjny.

   Usuń
  3. Witam. Otrzymałem odpowiedzi z PP w tamtym tygodniu, a z KRRiT wczoraj. Pismo z KRRiT rozumiem, o tyle pismo z PP już nie. Nie wiem czy podejmować jeszcze jakieś kroki czy już odpuścić bo z tym systemem i tak się nie wygra. Proszę o radę. Pozdrawiam
   Skan pisma z PP:
   https://zapodaj.net/8aa5d64aa4b8b.jpg.html <1/5
   https://zapodaj.net/8a7d923cb8cd1.jpg.html <2/5
   https://zapodaj.net/9ab12437ac15f.jpg.html <3/5
   https://zapodaj.net/0f64c3a57f531.jpg.html <4/5
   https://zapodaj.net/8a048a5c02a81.jpg.html <5/5
   Pismo z KRRiT:
   https://zapodaj.net/978e6804d09eb.jpg.html <1/2
   https://zapodaj.net/ad085b2216692.jpg.html <2/2

   Usuń
  4. Od postanowienia PP można złożyć zażalenie, radzimy z tego skorzystać i wykorzystać powyższy artykuł - faksymile nie spełnia wymogów rozporządzenia ministerialnego. Uwaga na 7 dniowy termin.
   W przypadku lekkiego przekroczenia terminu (czyli do 14 dni od dnia doręczenia pisma), można zastosować sztuczkę prawniczą tj. złożyć zgodnie z art.111 k.p.a. wniosek o uzupełnienie postanowienia co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego. PP będzie musiało wydać postanowienie odmawiające uzupełnienie, ale tym samym przywróci termin do złożenia zażalenia gdyż zgodnie z art.111§ 2. termin do złożenia zażalenia biegnie od dnia wydania postanowienia o odmowie uzupełnienia postanowienia

   Usuń
  5. W piśmie do PP które wysłałem poruszyłem sprawę faksymile i w odpowiedzi od nich jest jakaś wzmianka o tym na stronie 4 https://zapodaj.net/0f64c3a57f531.jpg.html
   Korzystałem z artykułu zamieszczonego na tej stronie.

   Usuń
  6. Odpowiedź PP jednak do sprawy właściwie się nie odnosi, potwierdza natomiast że był podpis faksymile. Jednak taki podpis musi mieć podstawę prawną w ustawie lub w rozporządzeniu, a takiej możliwości ani ustawa ani rozporządzenie nie przewidywało. PP nie odnosi się do tej kwestii, bo nie wie jak obalić ten argument, znajdujące swoje poparcie w orzecznictwie sądowym. Dlatego trzeba fakt braku podstawy do podpisu mechanicznego podnosić, bo jest zasadny.
   Natomiast co do braku reklamacji o nie nadanie numeru identyfikacyjnego, to obowiązkiem PP jest nadania numeru identyfikacyjnego i to w trybie przewidzianym w rozporządzeniu, a nie abonenta ubieganie się by PP wykonywało przepisy prawa.

   Usuń
  7. Dziękuję za szybkie odpowiedzi. Powiem Panu szczerze że dla mnie ten język i te wszystkie przepisy to ciężka sprawa. Czyli jeśli dobrze rozumiem mam wysłać zażalenie od tego pisma które miał pięć stron zażalenie? jako argument główny dalej trzymać się tego faksymile? Pozdrawiam

   Usuń
  8. tak (nie znamy sprawy, ewentualnie może być kwestia nie doręczonego upomnienia) ale uwaga na termin 7 dniowy termin zażalenia.
   W przypadku przekroczenia terminu, wniosek o uzupełnienie postanowienia odnośnie prawa powództwa lub skargi umożliwi przywrócenie terminu na 7 dni od chwili doręczenia postanowienia o odmowie uzupełnienia.

   Usuń
  9. Pierwszy komentarz od góry do tego miejsca to rozmowa właśnie o "moim" przypadku.

   Usuń
  10. Jeżeli w skardze do US poruszyłem sprawę faksymile a PP w piśmie do mnie uznała za nie uzasadniony zarzut i odniosła się chyba jeszcze do pisma które wysłałem do nich osobno (ze wzoru na stronie) to jeżeli złożę zażalenie na tą decyzję znowu na faksymile to jakich argumentów użyć skoro w wcześniejszym piśmie użyłem te z Pana strony? Pozdrawiam.

   Usuń
  11. Głowię się jak napisać to odwołanie od decyzji PP, na 4 stronie pisma które otrzymałem od PP piszą "Pani Iwona Figiel w niniejszej sprawie działa w ramach posiadanego upoważnienia. Organ stwierdza prawidłowość podpisania przez Panią Iwonę Figiel zawiadomienia" Proszę o radę jak mam się odnieść w tym odwołaniu do Państwa artykułu. Dziś mija 7 dni od doręczenia, więc do wieczora muszę im odesłać pismo. Pozdrawiam

   Usuń
  12. Otóż upoważnienie do podpisania oznacza upoważnienie do złożenie własnoręcznego podpisu, a nie do stosowania podpisu mechanicznego (w tym ostatnim musi być upoważnienie wynikające z ustawy lub rozporządzenia, a takowego nie było). Zatem stwierdzenie o prawidłowości podpisania (którego nie było) jest niezgodne zarówno ze stanem faktycznym jak i prawnym

   Usuń
  13. Bardzo dziękuję za odpowiedź, spróbuję to jakoś ułożyć. Chciałbym jeszcze zapytać o jedną sprawę, mianowicie w poniedziałek mija 7 dni od doręczenia mi pisma z KRRiT
   https://zapodaj.net/978e6804d09eb.jpg.html <1/2
   https://zapodaj.net/ad085b2216692.jpg.html <2/2
   odpowiadać na nie czy wysłać tylko odwołanie do PP i czekać co odpowiedzą ?

   Usuń
  14. Odpowiedzieć, że oczywiście chodzi o umorzenie zaległości abonamentowych (w związku z ich nienależnością) i niech się w KRRiT głowią.

   Usuń
  15. Serdecznie dziękuje, wyślę dziś to pismo do PP, a w poniedziałek do KRRiT

   Usuń
  16. Zgodnie z tym co napisali w piśmie https://zapodaj.net/978e6804d09eb.jpg.html rozumiem, że mam im odpowiedzieć że chodzi o pkt.1 czyli żądanie umorzenia zaległości czy o pkt.2 czyli o żądanie stwierdzenia braku zobowiązania? Pozdrawiam

   Usuń
  17. Chodzi o punkt.1 o umorzenie zaległości (bo zobowiązanie jest nienależne.

   Usuń
  18. Witam. Dziś odebrałem pismo z PP mówiące o tym że przekroczyłem termin na złożenie zażalenia (sprawa z komentarzy powyżej), według nich pismo odebrałem 02.05 a nie jak mi się wydawało 04.05 Treść pisma:
   https://zapodaj.net/78e55b0014a90.jpg.html
   https://zapodaj.net/d53efbf902fc5.jpg.html
   Nie wiem jak sprawdzić te daty, czy faktycznie mają rację, czy jeszcze można coś z tym zrobić?
   Pozdrawiam

   Usuń
  19. Każda przesyłka polecona ma numer, na kopercie jest ten numer naklejony. W http://emonitoring.poczta-polska.pl/ wpisując numer można sprawdzić całą historię przesyłki.

   Usuń
  20. Sprawdziłem na podanej stronie i faktycznie odebrane było 02.05, a nie jak sądziłem 04.05. Zażalenie złożyłem 11.05. Czyli mam rozumieć, że wszystkie pisma do PP i KRRiT w tym wypadku już nic nie zdziałają?

   Usuń
  21. Sprawa w PP jest zakończona, ale nie kończy to postępowania bo PP wydaje postanowienie jako wierzyciel, a organ podatkowy jako organ egzekucyjny, negatywne stanowisko wierzyciela nie zmienia faktu, że nie było skutecznego nadanego numeru identyfikacyjnego.
   Postępowanie w KKRiT to inne postępowanie - ws. umorzenia, i w razie uznania skutkuje umorzeniem zaległości, a tym samym wpływa na postępowanie egzekucyjne.

   Usuń
  22. Witam. Ostatnio otrzymałem kolejne dwa pisma, jedno z PP z datą 05.06
   https://zapodaj.net/101e87f5ab5c9.jpg.html <pismo PP
   i drugie z US z datą 04.06 mówiące chyba o tym, że podzielają opinie PP o nie uzasadnionym zarzucie z mojej strony, zastanawia mnie tylko ich uzasadnienie co do faksymile ze strony 4/5 podając wyrok sądu który mówi wg nich że z tym faksymile było wszystko prawidłowo, mówiąc prosto. W piśmie od PP z przed miesiąca gdzie też twierdzili, że moje odwołanie jest nie uzasadnione, informacji o tym wyroku sądu w sprawie faksymile nie było. Wracając do pisma z US, istnieje możliwość odwołania się od ich decyzji do 7 dni, warto to zrobić? skoro dalej nie otrzymałem odpowiedzi w sprawie umorzenia zaległości z KRRiT?
   Pismo z US:
   https://zapodaj.net/8b614c5d49d52.jpg.html <1/5
   https://zapodaj.net/2ef42fbab28c8.jpg.html <2/5
   https://zapodaj.net/d46be81f04310.jpg.html <3/5
   https://zapodaj.net/ae00a276f67d2.jpg.html <4/5
   https://zapodaj.net/a85201d2222d3.jpg.html <5/5

   Usuń
  23. Prosiłbym o poradę.

   Usuń
  24. Proszę złożyć zażalenie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego wskazując, m.in. że nie było skutecznie nadanego numeru identyfikacyjnego (proszę załączyć im artykuł, może czegoś się nauczą). A co do organu że pismo ma charakter informacyjny, załącznik do rozporządzenia wyraźnie przewiduje datę i podpis. Gdyby pismo miało tylko charakter informacyjny, ministerstwo nie załączyłoby wzoru w formie załącznika do rozporządzenia.

   Usuń
  25. Bardzo prosiłbym o odpowiedź jeśli to możliwe.

   Usuń
  26. Przepraszam za wcześniejszy komentarz pod komentarzem. Mam rozumieć, że powinienem jeszcze raz złożyć zażalenie? bo już raz składałem do naczelnika US w marcu tego roku takie zażalenie, następnie otrzymałem pismo z PP, że moje zażalenie jest nie uzasadnione, od tej decyzji chciałem się odwołać, ale przekroczyłem termin 7 dni i po jakimś czasie przysłali to pismo z US praktycznie podobne do tego z PP, może poza tym, że dodali ten wyrok sądu ze Szczecina. Więc złożyć takie samo zażalenie jak praktycznie na początku tej "batalii" tak ujmując? wszystkie komentarze powyżej byłe właśnie w mojej sprawie. Dziękuje za zainteresowanie i pozdrawiam.

   Usuń
  27. Tak właśnie, trzeba próbować, choć wyrok sądu ze Szczecina to już prawny skandal. Gdy chodzi o daniny publiczne, to można dowolną bzdurę orzec.

   Usuń
  28. Czyli tak na prawdę moje odwołanie raczej nic nie da. Gdybym chciał jednak złożyć to zażalenie to może być ono takie jak zażalenie na opinię PP które chciałem złożyć lecz przekroczyłem termin 7 dni?

   Usuń
  29. Dziś otrzymałem również pismo z KRRiT z wezwaniem o przedstawienie dowodów, że wystąpienie specjalnych względów. Dotyczy to pewnie tego pisma które wysyłałem do nich ostatnio w sprawie umorzenia zaległości, co Państwo radzą odpowiedzieć na to pismo?
   https://zapodaj.net/ddc01d3c1b473.jpg.html
   https://zapodaj.net/cd3b2f79330c5.jpg.html

   Usuń
  30. Prosiłbym o poradę jeśli to możliwe, pozdrawiam.

   Usuń
  31. Względy specjalne to przypadki określone w art.4 ustawy o opłatach abonamentowych (czyli zwolnienia z opłat) lub jakie losowe. Jeżeli nie dotyczy danej osoby, to można upierać się jedynie o sprawy ogólne czyli brak podpisu i brak doręczenia numeru identyfikacyjnego, 5-letni termin przedawnienia, itp.

   Usuń
  32. Brak podpisu dotyczy faksymile? Gdybym chciał jednak zapłacić ale z rozłożeniem na raty tej kwoty to pismo mam skierować do KRRiT czy PP czy US? Pozdrawiam

   Usuń
  33. Ulgi (umorzenie, rozłożenie na raty) udziela KRRiT. Dla bezpieczeństwa można skierować także wniosek do PP. Natomiast US zajmuje się tylko dokonaniem egzekucji.

   Usuń
  34. W sytuacji gdy US dokonuje egzekucji która aktualnie jest wstrzymana po poprzednich pismach do PP itd wysyłać pismo z prośbą o rozłożenie tego na raty do PP również czy tylko do KRRiT?

   Usuń
  35. Dla bezpieczeństwa wysłać i do PP i do KRRiT.

   Usuń
  36. Witam. Do jutra muszę wystosować pismo do KRRiT w którym wezwali mnie do uzupełnienia mojego wniosku dotyczącego umorzenia zaległości o "szczególne względy społeczne lub przypadki losowe" Tutaj moje pytanie, czy warto jeszcze odpisać im kwestią poruszającą brak podpisu jak sugerowali Państwo wyżej, czy już może lepiej prośbę o rozłożenie tego długu na raty, gdyż całości nie jesteśmy w stanie zapłacić. Mógłbym prosić w tym drugim wypadku o wskazówki jak napisać takie pismo o rozłożenie na raty? Dziękuję i pozdrawiam.

   Usuń
  37. Radzimy by kwestię podpisu wpisać niezależnie od innych przesłanek. Odnośnie rozłożenia na raty, to wniosek do KRRiT w świetle art.10 ustawy opiera się na tych samych przesłankach co w przypadku umorzenia zaległości, innymi słowy podlega takiej samej argumentacji (można wskazać jako wzgląd społeczny - może brak środków na jednorazową spłatę).

   Usuń
  38. Już wysyłałem wcześniej pismo do KRRiT w sprawie umorzenia zaległości zaznaczając kwestię podpisu i reszty to napisali aby sprecyzować żądania czy chodzi mi o umorzenie zaległości czy o stwierdzenie braku zobowiązania, odpowiedziałem im zgodnie z Państwa radą, że chodzi mi o umorzenie, więc przysłali pismo bym podał im te względy specjalne, kiedy w pierwszym piśmie zaznaczyłem kwestie podpisu itd, takie odpowiedzi nie na temat w ogóle z ich strony, że tak to ujmę. Nie wiem czy wysłać im w odpowiedzi jeszcze raz kwestie podpisu? Tych względów specjalnych u mnie nie ma, chyba że chciałbym rozłożyć to na raty.

   Usuń
  39. W tym piśmie od KRRiT wzywającym mnie do uzupełnienia tych względów specjalnych jest wzmianka, że jeżeli tego nie zrobię do 30 dni to decyzja będzie wydana w oparciu o zebrany dotychczas przez nich materiał, nie wiem czy mam to rozumieć, że zaliczać będą do niego pierwsze pismo w którym poruszyłem kwestię podpisu? Czy po prostu uznają, że moja prośba jest nie uzasadniona.

   Usuń
  40. Dlatego właśnie nie wiem jakie pismo wystosować do nich. Co by Państwo zrobili na moim miejscu?

   Usuń
  41. KRRiT stosuje wybieg, by nie oceniać czy opłata jest należna. Gdyby działali zgodnie z prawem to przy wniosku o umorzeniu zaległości, musieliby zbadać czy należność w ogóle występuje (albowiem w przypadku braku należności powinni umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe). Dlatego na ich wezwania precyzuje się, że chodzi o umorzenie zaległości, a w argumentacji wskazuje się brak należności ze względu na kwestię podpisu.
   KRRiT wyda decyzję na podstawie zebranego materiału dowodowego czyli wszystkich pism w danej sprawie.

   Usuń
 8. Witam! Chciałabym uregulować sprawę swojego abonamentu RTV- nie opłacam go do od 2008 r. Dotychczas nie dostałam żadnego wezwania do zapłaty ani upomnienia. Prosiłam zaprzyjaźniona panią na poczcie,żeby znalazła mnie w systemie i sprawdziła jakie mam zaległości, ale nie potrafiła mnie odnaleźć. Nie znam swojego numeru identyfikacyjnego. Nie posiadam odbiornika telewizyjnego od 3 lat, bałam się wyrejestrowywać, nie uiszczając długu, na który nie miałam środków.Co robić?


  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeżeli pani nie ma pani w systemie tym lepiej, prawdopodobnie nie będzie pani miała wezwań ani upomnień.

   Usuń
  2. dziekuję za odpowiedź

   Usuń
  3. Witam. Złożyłem to odwołanie do naczelnika US plus wysłałem te pisma do PP i KRRiT. Dziś otrzymałem pismo z US że egzekucja zostaje wstrzymana, ponieważ nie dostali odpowiedzi od PP i że wyznaczyli termin na załatwienie sprawy na 18 czerwca, cokolwiek to oznacza. Także czekam co się wydarzy. Pozdrawiam.

   Usuń
 9. A co z podpisem mechanicznym pod upomnieniem ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Taka możliwość musi wynikać bezpośrednio z przepisów prawa, a nie pamiętam by takową w przypadkach upomnień przewidziano.

   Usuń
  2. Chcę wysłać pismo do PP z prośbą o wydanie dokumentów . Czy to dobry pomysł ?
   Może lepiej od razu do KRRiT .Proszę o radę .
   Upomnienie z dzisiaj ,numeru mi nie nadano -przynajmniej nic o tym nie wiem .

   Usuń
  3. Proponujemy jedno i drugie.

   Usuń
  4. Dzięki.

   Usuń
  5. Jeszcze jedno pytanie . Czy wpisywać ten numer teoretycznie mi nadany ,a o którym wiem tylko z upomnienia ?

   Usuń
 10. Tak. Fakt wpisywania numeru nie będzie obciążające, albowiem poinformowali o nim w upomnieniu.

  OdpowiedzUsuń
 11. Witam serdecznie, po wystąpieniu do PP o przesłanie kopii zawiadomienia o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego, dostałem pismo o powtórnym zawiadomieniu o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika, datowane na 12.04.2018 r. Nie dostałem żadnej informacji o pierwotnym zawiadomieniu, ani o tym na jakim etapie jest postępowanie w sprawie ściągnięcia zaległego abonamentu. Co powinienem teraz zrobić? Czekać na odpowiedź na moje pierwotne pismo o udostępnienie potwierdzonej dokumentacji na podstawie której wydano decyzję o naliczeniu zaległego abonamentu? Zażądać ponownie wydania kopii pierwotnego zawiadomienia o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wygląda to na próbę obejścia. Powinni przesłać uwierzytelnioną kopię pierwotnego zawiadomienia o nadaniu indywidualnego numeru zawierającą datę z 2007/2008 roku. Skoro tego nie uczynili, tzn. że PP nie dysponuje zawiadomieniem z tego okresu (zawiadomienie z nową datę, należy uznać za przyznanie się do braku). W związku z powyższym można w postępowaniach dotyczących umorzenia, egzekucji zaległego abonamentu ten fakt podnieść, PP przesyłając zawiadomienie z datą obecną, przyznaje się tym samym do braku zawiadomienia o nadaniu numeru identyfikacyjnego z tamtego okresu, a to już nie wypełnienie wymogu rozporządzenia minsterialnego.

   Usuń
  2. Dziękuję serdecznie za poradę.

   Usuń
  3. Witam, mam tą sama sytuacje co kolega przemekchmiel. czyli mam jakieś pismo wysłać kolejne ?
   Pozdrawiam
   Damian

   Usuń
  4. Tak, ponowne zawiadomienia to prawdopoobnie próba wyjścia z sytuacji braku skutecznych zawiadomień z okresu 2007/2008(nazwijmy je pierwotnymi).

   Usuń
  5. Dziękuje za odpowiedź czyli jaką treść pisma napisać ? Jest jakiś wzór ?

   Usuń
 12. W kwietniu 2018 roku w kolejnych trzech sprawach skutecznie obroniliśmy klientów w sprawach egzekucji abonamentu rtv. Są to sprawy, które toczyły się przez dłuższy czas i które z powodzeniem przeprowadzamy do szczęśliwego finału. Apelujemy byście nie działali Państwo sami w tych sprawach, bo zachodzi konieczność wstąpienia do sprawy pełnomocnika / prawnika na najwcześniejszym etapie postępowania. Obsługa prawna tego typu spraw jest bardzo pracochłonna, ale przy wielu zmiennych daje w efekcie pozytywne efekty. Dzięki nowatorskiej obsłudze prawnej jesteśmy realizować obronę w bardzo krótkich terminach. Dajcie Państwo sobie i nam szansę do zadziałania. Kontakt elektroniczny w tych sprawach na mail: kancelaria.prawna.mdp@gmail.com
  Nie wierzycie ? Sprawdźcie nas ! http://damianpadjas.pl/blog/

  OdpowiedzUsuń
 13. Witam serdecznie.W marcu otrzymałam wezwanie do zapłaty zaległości,Wysłałam do PP pismo z prośbą o wydanie dokumentów - bez odpowiedzi.W maju przysłali pismo nadające mi numer identyfikacyjny - po raz pierwszy.Pismo ze wszystkimi wadami jak Państwo opisujecie.Co robić ?

  OdpowiedzUsuń
 14. Trzeba im wysłać pismo, że pismo nadające numer identyfikacyjny nie spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Transportu z 25.09.2007 r., w związku z brakiem własnoręcznego podpisu, a zatem nie można uznać że doszło do skutecznego nadania numeru identyfikacyjnego. Proszę przy okazji załączyć im treść artykułu.
  Ewentualnie można wnieść o nadanie numeru identyfikacyjnego, skoro do tej pory nie doszło do jego skutecznego nadania.

  OdpowiedzUsuń
 15. sprzedałam mieszkanie w 2010. Nie wyrejestrowałam odbiornika rtv. w nowym mieszkaniu nie zarejestrowałam rtv
  Dzis dostałam upomnienie na nowy adres (a stary kod pocztowy )wezwanie do zaplaty zaokres od 2013-2018
  roku. Czy sa jakies szanse na odwołanie się ? czy sa jakies pozytywne rozpatrzenia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Trudno powiedzieć, proszę spróbować - wysłać do PP pismo w tej sprawie wskazując na fakt sprzedaży mieszkania a niezależnie od tego złożyć pismo do KRRiT o umorzenie zaległości (w związku z ich nienależnością) - opisując całą sprawę.

   Usuń
 16. Witam,
  jest upomnienie do zapłaty (otrzymane w tym miesiącu) za okresy: 03/2013 - 05/2014 oraz 10/2014 - 06/2016. Nie było wysyłane żadne pismo do Poczty o udostepnienie uwierzytelnionych odpisow dokumentow itp. Od 06/2014 do 09/2014 korzystaliśmy ze zwolnienia z powodu I grupy inwalidzkiej, takze za ten okres Nam nie policzono. W 14.04.2016r. wydane zostalo orzeczenie z ZUS o calkowitej niezdolnosci do pracy, ktora ZUS datuje od 18.01.2012r. do 30.04.2019r., jednak nie bylo dokonane zgloszenie tego zwolnienia. I teraz pisząc do KRRiT o umorzenie chcę wskazać oczywiscie na fakt nie doręczenia zawiadomienia, o podpisie faksymile nie powinnam chyba wspominac, bo przeciez nie pisalam do Poczty o udostpenienienie m.in. zawiadomienia, takze jak mam pisac o czyms, czego nie widzialam, i skad bym wiedziala o tym podpisie. Oczywiscie wskaze na trudna sytuacje materialna, orzeczeniu o niezdolnosci do pracy i o pobieraniu zasilku pielegnacyjnego z MOPSU, Została jeszcze kwestia przedawnienia?? Jezeli by przyjac 3 letni okres przedawnienia z KC - to część zaleglosci jest juz przedawniona czyli wystapic do KRRiT o umorzenie zaleglosci w calosci badz ewent. w czesci i teraz tak przedawnienie bedzie obejmowalo cały ten 1 okres, a potem jak mamy obecnie czerwiec 2018 to obejmuje od 10/2014 - 05/2015 ?? czy 06/2015??? Czy to w ogole wskazywac czy po prostu ogolnie wnosic o umorzenie tych zaleglosci odnosnie ktorych minal juz obecnie 3 letni okres przedawnienia?? Proszę o poradę :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W orzecznictwie przyjęto że opłata ma charakter daninowy, a zatem obowiązuje 5-letni a nie 3-letni termin przedawnienia. Zatem ten argument nie będzie wzięty pod uwagę.

   Usuń
 17. Kolejne dwie sprawy z pełnym sukcesem zostały zakończone w sprawach egzekucji daniny publicznej jaką jest abonament rtv . To oznacza, że nasi klienci zaoszczędzają całość kosztów, ale również odsetki i nie muszą się martwić kolejnymi nękaniami ze strony Poczty Polskiej. Jest to sprawa podatkowa , z którą sami Państwo sobie nie poradzicie. Charakter tego postępowania wymaga nie tylko wiedzy, co czasowego zgrania wielu czynności . Do sprawy musi wstąpić pełnomocnik / prawnik na jak wcześniejszym etapie postępowania. Jest takie powiedzenie “chciwy dwa razy traci” i tak jest w wielu sprawach o charakterze prawnym, bo często coś co wydaje się na proste, w świecie prawnym i urzędniczym takie nie jest. Dlatego jeśli otrzymaliście upomnienie albo już zawiadomienie o zajęciu z organu skarbowego to sugerujemy bezzwłoczny kontakt elektroniczny na skrzynkę mail: kancelaria.prawna.mdp@gmail.com

  http://damianpadjas.pl/blog/2018/06/28/dwie-kolejne-sprawy-pozytywnie-zakonczone-dot-egzekucji-rtv-jako-daniny-publicznej-dostaliscie-upomnienie-zawiadomienie-bezzwlocznie-kontakt-kancelaria/

  OdpowiedzUsuń
 18. witam
  mam pytanie
  co jesli decyzja krritv jest oczywiscie odmowna - ze nie zgadzaja sie na umorzenie zaleglosci
  minal czas na ponowne rozpatrzenie i na skarge do sadu

  skoro zawiadomienie o nadaniu numeru identyfikacyjnego nie zostalo skutecznie dostarczone (faksymile)
  to czy mozna pisac bezposrednio do US o bezzasadna egzekucje ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kwestia faksymile numeru identyfikacyjnego można i nawet należy podnieść także bezpośrednio do US.

   Usuń
 19. Dzień dobry,
  Mam pytanie a propos nieszczęsnego abonamentu rtv. W lipcu otrzymaliśmy (abonament jest zapisany na męża) Upomnienie z PP z wezwaniem do zapłaty w ciągu 7 dni za okres 01/2013-06/2018 na kwotę 1406zł. Ponieważ akurat wyjeżdzaliśmy, postanowiliśmy zapłacić, a wyjaśnieniem sprawy zająć się po powrocie. Wystąpiliśmy też (strona internetowa PP) o wydanie nam duplikatu dokumentu zarejestrowania. Po powrocie wystosowaliśmy do PP pismo:


  ........., dnia 31 lipca 2018 r.
  ………
  ………

  Sz.P......
  Kierownik Wydziału Abonamentu RTV Poczta Polska .A.
  Centrum Obsługi Finansowej
  Wydział Abonamentu RTV
  ul. Bernardyńska 15
  85-940 Bydgoszcz  Szanowna Pani,

  W dniu 13.07.2018 r. odebrałem od Państwa awizowane Upomnienie Nr UP ………………..z dnia 06.07.2018r. wzywające mnie do zapłaty należności za okres 01/2013-06/2018 w kwocie 1406 zł. Było to dla mnie wielkie zaskoczenie, ponieważ nigdy wcześniej nie otrzymałem ani informacji o rzekomym zadłużeniu i podstawie jego ustalenia ani pisma informującego o zadłużeniu o charakterze zawiadomienia. Nie zostałem też nigdy poinformowany o przydzieleniu mi indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika. Wystąpiłem o duplikat dokumentu zarejestrowania poprzez Państwa stronę internetową oraz skontaktowałem się z Państwa Infolinią (16.07.18. godz.13.52, rozmówca: p……………….) i dostałem potwierdzenie, że numer abonenta podany na Upomnieniu (………………….) jest rzeczywiście moim numerem, ale nie wiadomo od jakiego czasu.
  Ponieważ termin 7 dni na dokonanie wpłaty należności jest zbyt krótki na jakiekolwiek odwoływanie się, zwłaszcza, że 18.07.2018r. wyjeżdżałem na 10 dni za granicę, postanowiłem przelać kwotę należności, a wyjaśnieniem sprawy zająć się później. Uznałem, że takie rozwiązanie nie będzie piętrzyć niepotrzebnych trudności. Dnia 17.07.2018r. zleciłem mojemu bankowi odpowiednie instrukcje.
  Po powrocie znalazłem w skrzynce na listy Zawiadomienie od Państwa (nieawizowanie) informujące mnie o nadaniu mi indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika i był to ten sam numer, który był podany w Upomnieniu z 06.07.2018r. Czyli Upomnienie zostało wysłane przed Zawiadomieniem o nadaniu numeru. Zaskoczeniem było też to, że pismo zostało wystawione w dniu 18.07.2018r. czyli w dniu kiedy otrzymaliście Państwo zlecone przeze mnie środki. Najbardziej, jednak, zdziwił mnie fakt, że Zawiadomienie owo jest Powtórnym Zawiadomieniem. Nigdy nie otrzymałem Zawiadomienia, które powinno je poprzedzać. Jeżeli je Państwo wysłali, to bardzo byłbym wdzięczny za otrzymanie jego potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii.

  Zgodzi się Pani chyba ze mną, że opisana przeze mnie sytuacja może budzić zastrzeżenia i wątpliwości co do istnienia obowiązku zapłaty należności, do którego mnie Państwo wzywacie w piśmie z 06.07.2018r. Dlatego też zwracam się z prośbą o zwrot kwoty 1406 zł na mój rachunek bankowy o numerze:
  ………………………………..

  W załączeniu przesyłam kopie opisanych przeze mnie dokumentów.
  W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt.


  Mając nadzieję na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby pozostaję z wyrazami szacunku.  …………………………...


  Dzisiaj otrzymaliśmy odpowiedź, że nasza prośba nie może być pozytywnie rozpatrzona. Do pisma dołączono kopię Zawiadomienia z 18.08.2008r. podpisaną przez panią Iwonę Figiel (faksymile oczywiście:). Zawiadomienie owo zostało w roku 2008 wysłane na adres mieszkania, które od dawna było sprzedane. Nigdy do nas nie dotarło. Ponadto w latach 2007-2009 mieszkaliśmy poza Polską, gdzi mój mąż legalnie pracował.
  Duplikatu dokumentu zarejestrowania nie otrzymaliśmy do dziś.
  Abonament zaczęliśmy opłacać i nie będziemy się o to kłócić:)

  Pytanie, czy możemy coś jeszcze zrobić, aby odzyskać owe 1406zł?

  Bardzo dziękuję i pozdrawiam.


  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kwota dotyczy 2013-2018 czyli formalnie nie zaszło przedawnienie sprawy. Skoro opłata abonamentowa ma charakter daninowy, to można złożyć wniosek o zwrot nadpłaty 1406 złotych, w związku z faktem że opłata może być nienależna (faksymile na zawiadomieniach i brak powiadomienia, skoro państwo byliście za granicą). Składając wniosek nalezy powołać się na art. 79-80 o.p. w związku z art.72 par.1 o.p. Zobaczymy jak PP odniesie się do wniosku.

   Usuń
 20. Bardzo dziękuję! Czy mam pisać o mieszkaniu, które zostało sprzedane parę lat wcześniej, czy bazować tylko na tym, że mieszkaliśmy za granicą?
  Serdecznie dziękuję i pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę pisać o jednym i drugim (czyli brak mieszkania i zamieszkanie za granicą).

   Usuń
  2. Dziękuję raz jeszcze!

   Usuń
 21. Bardzo proszę o pomoc bo nie wiem już jakich środków użyć żeby wybronić się przed roszczeniami PP ktore są bezpodstawne .Pół roku temu otrzymałam upomnienie z wysoka kwota do zapłaty .Odwołałam się więc do PP żeby przysłali kopię uwierzytelnionych dokumentów odnośnie nadanego ponoć mi numeru indywidualnego oraz innych upomnień jeśli takowe były .Problem jest w tym że ja nigdy imiennie na siebie nie rejestrowalam odbiornika ,dzisiaj po pół roku otrzymałam kopię a raczej duplikat że systemu tegoż numeru nadany na moją babcię która nie żyje od 21lat a której imię i nazwisko brzmi identycznie jak moje z tym że moje uległo zmianie gdy wyszłam za mąż a imię jest identyczne adres domu jest ten sam kupiłam budynek po jej śmierci.Zadzwonilam w tej sprawie na infolinię przedstawiłam jak to wszystko wygląda konsultant zapewniał że PP zbada ta sprawę ponownie .Najciekawsze jest to na kopii nadania numeru widnieje również numer książeczki na postawie którego go nadano więc w rozmowie zaznaczyłam że babcia moja rejestrowała odbiornik gdy jeszcze wogole nie było mnie na świecie więc jak PP może używać jej danych zakładając że to ja ,babcia byłaby dzisiaj 90 kobieta która i tak nie podlega tego typu zobowiązaniom .W liście który dzisiaj otrzymałam obrócz kopi nadania numeru bylo stare zaległe upomnienie za okres 2010-01.2015 brak było na nim podpisu kierowniczki działu wyłącznie napisane na komputerze imię i nazwisko a według rozporządzenia Ministra Finansów dopiero po 30 grudnia 2015 na upomnieniach jest możliwością podpisywanie wyłącznie upomnień imieniem i nazwiskiem do tej daty należało stosować podpis odręczny więc dla mnie jest to wada formalna czy może mieć skutek prawny takie upomnienie ? Przyszło też drugie upomnienie z datą teraźniejsza od 2013do 2018.Pierwsze upomnienie jest na nazwisko mojej babci a drugie na moje takie jak brzmi ono po mężu (babcia zmarła1997).Konsultant po rozmowie ze mną zadzwonił do mnie sam ponownie jak to twierdził w drodze wyjątku i kazał mi zadzwonić do US mówił żebym dowiedziała się czy jest już uruchomione postępowanie egzekucyjne bo całkiem możliwe że Wydział Abonamentu już przekazał im tytuł wykonawczy i podał mi numer tego tytułu .Zapytałam więc jak to jest możliwe żeby już przekazał tytuł wykonawczy jak ja mam jeszcze przecież czas 7 dni na jakieś działanie w tej sprawie stwierdził że tak czasami bywa .Proszę więc o jakąś poradę czy w tej chwili powinnam odwołać się do PP w celu usunięcia tytułu wykonawczego czy odwołać się do US która nie ma kompetencji żeby opiniować czy egzekucja jest podstawna czy nie .Wydaje mi się że właśnie o to chodziło konsultantowi bo to bardzo podkreślał że to bardzo ważne żebym już nie kierowała żadnych pism do PP bo to jest przecież wiadome że jak US zacznie egzekucję to i ja skończy ,tłumaczył że mogę później powołać się na zarzut braku splaty jak już US się za to weźmie a nawet jakby pojawił się komornik to jak sprawa się wyjaśni to dostaje pieniądze z powrotem .Nie myślę płacić za zmarła babcie która fizycznie nie ma możliwości oglądania telewizora ,nie wiem jak można używać danych osobowych osób nie sprawdzając tego dokładnie tytułując pisma na zasadzie imię i nazwisko i w nawiasie moje nazwisko rodowe które jest także nazwiskiem zmarłej .Bardzo proszę o jakąś poradę w tej sprawie .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1. Skoro mówimy o daninie publicznej, to opłata abonamentowa ulega wygaśnięciu z chwilą śmierci babci. Nie można także na babcię wystawiać upomnienia, nadawać numeru identyfikacyjne czy wystawiać tytułu wykonawcze. Tym bardziej nie można przypisać tych opłat osobom trzecim, o ile same nie wystąpią o takie przypisanie.
   2. Co do odpowiedzi PP to próba spychologii, a nie wyjaśnienia sprawy.
   3. Warunkiem wszczęcia postępowanie egzekucyjnego jest doręczenie tytułu wykonawczego (przed zajęciem lub ewentualnie po zajęciu, ale musi być doręczone). Jeżeli nie dokonano zajęcia lub nie doręczono tytułu wykonawczego to postępowanie egzekucyjne nie zostało uruchomione. Brak doręczenia Tytułu wykonawczego jest wadą formalną. Jeżeli nastąpi zajęcie lub doręczone zostanie tytuł wykonawczy należy złożyć zarzuty, wyjaśniając że opata abonamentowa panią nie dotyczy

   Usuń
 22. Bardzo dziękuję! narazie to ponownie odwolalam się do PP w wymagalnym terminie 7dni na nowo opisałam całą sprawę i zaznaczyłam wyraźnie swoje zarzuty do ich postępowania ...nie miałam innej możliwości żeby udowodnić że moja babcia o tym samym imieniu i nazwisku to zupełnie inna osobaniz ja ,musiałam wszystkie i to konkretne dane osobowe swoje podac a taka sytuacja wynikła przecież nie z mojej winy ....dodatkowo w formie osobnego pisma napisałam wniosek o cofnięcie tytułu wykonawczego i umorzenie postępowania ...i sama jestem ciekawa co z tego wyniknie

  OdpowiedzUsuń
 23. Witam,bardzo proszę o pomoc.Dziś dostałam takie oto pismo.Czy jest możliwość by odwołać się od tego?
  Dodam że nie wiem skąd wzięli moje dane ,jak na obecnym mieszkaniu mieszkam od 2015 r...Pewnie mają na to swoje sposoby..Czy okoliczność iż od 2016 r.mieszka z nami babcia 90-letnia i jest tutaj zameldowana jest choć trochę dla nas łagodząca?Pod jaki adres wysyłać odwołania?
  Z góry dziękuję za odpowiedź i serdecznie pozdrawiam.
  Tutaj podaję skróconą treść pisma:
  Upomnienie
  Nr UP ..z dni...
  Numer identyfikacjny abonenta..
  Na podstawie art.15 S 1 ustawy z dnia...wzywa się do zapłaty następujących należności:
  Opłata abonentowa RTV za miesiąc 01/2013-10/2018 kwota należności 1485,20 plus odsetki 11,60
  Termin zapłaty do 7 dni..

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To upomnienie przedegzekucyjne, czyli należy wysłać wniosek o umorzenie zaległości do KRRiT (w którym można odwołać się m.in. do faktu iż członkiem gospodarstwa domowego jest 90 letnia osoba zwolniona z mocy ustawy z abonamentu) a także powiadomić PP o złożonym wniosku do KRRiT. Proszę zajrzeć do zakładki Opłata RTV po prawej stronie, a konkretnie link wniosek o umorzenie, i tam będą szczęgółowe wskazówki proceduralne.

   Usuń
  2. I jeszcze jedno proszę wyrejestrować odbiornik RTV, bo inaczej będą próbowali sami naliczać. W razie kontroli PP to zadeklarować telewizor jako odbiornik babci.

   Usuń
 24. Mam również ten sam problem. Skąd mają mój nowy adres? Na nowym adresie nie rejestrowałem odbiornika.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Według PP ważny jest fakt rejestracji odbiornika, a nie adresu pod którym jest zarejestrowany. Procedura odwoławcza jak wyżej opisana.

   Usuń
 25. Witam
  Ja tez mam taki problem.W lipcu mąż dostał pismo a ja zaraz napisałam ( za potwierdzeniem odbioru- odebrano20.07.2018)do nich" W odpowiedzi na otrzymane pismo z UP nr Z/43277/0302/2018 z dnia 13.07.2018 powołując się na art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, wnoszę o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów dokumentów, na podstawie których wysunięto wobec mnie wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu RTV" Oczywiście odpowiedzi nie dostaliśmy! Dzisiaj 03.12.2018 dostaliśmy zawiadomienie ( tytuł wykonawczy z dnia 01.10.2018) o zajęciu (1395 zł) za okres 01.01.2013 do 25.06.2018. Na tym piśmie gdzie powinien być niby nadany numer jest puste pole( od ponad 10 lat byliśmy za granicą) i na starym adresie nie mógł nikt za nas odebrać nic. Na nowym adresie jesteśmy 2 lata ( skąd go mają?).Mąż skończył 70 lat,pobiera emeryturę( 2400) ,ja nie pracuję,nie mam żadnych dochodów i jestem na jego utrzymaniu.Nie mamy nic zarejestrowanego.Na tym zawiadomieniu są jego dane:pesel.nip,regon,nr dowodu osobistego,data urodzenie,imiona rodziców.
  Proszę o szybką pomoc

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Musicie państwo bezwzględnie złożyć zarzuty do postępowania egzekucyjnego w terminie do 10 grudnia br., wskazując nienależność świadczenia. Oprócz naszych argumentów o bezskuteczności jakichkolwiek zawiadomień o nadania numerów identyfikacyjnych, możecie wskazać ze przez 10 lat nie mieszkaliście w Polsce, a zatem nie używaliście odbiornika RTV w Polsce.

   Usuń
 26. Proszę państwa co można zrobić w takiej sytuacji w budynku pod tym samym adresem mieszkaly 2osoby o takim samym imieniu i nazwisku (sytuacja rzadka ale jak widać prawdziwa)Jedna z nich zmarła przed 21laty i miała zarejestrowany odbiornik którego nikt nie wyrejestrowal .PP twierdzi że to ta żyjąca osoba musi ponieść odpowiedzialnosc ,wszczyna postępowanie ,jako dowód przysyła duplikat nadania numeru na dane osobowe i adres które były wspólne dla obu tych osób .Powiadamia że innymi dowodami nie dysponuje że względu na to że PP nie miała obowiązku przechowywania dowodów rejestracji odbiorników po wejściu ustawy w 2007.I tu jest moje pytanie co do samego duplikatu nadania numeru identyfikacyjnego jak z tego kwitka można ustalić kim była osoba której nadano ten numer skoro widnieją na nim dane wspólne dla obu osób i nic po za tym.Nie ma żadnego zapisu o PESEL ani podpisu osoby rejestrującej więc jak można ustalić tożsamość skoro brak jest na takim papierku danych typowych dla dowodów rejestracji .A skoro tak jest to należy twierdzić że to zawiadomienie miało charakter wyłącznie informacyjny i w taki sposób został właśnie przesłany do użytkowników w zwykłym liście .Nie może stanowić dowodu bo różnica między dowodem a informacja jest taka że można ją dowolnie kształtować .Ja swoją sprawę opisałam Rzecznikowi Praw Obywatelskich bo już mam dość tej całej sytuacji .Myślicie że gdybym podała tą sprawę do sądu administracyjnego to sąd także w takiej sytuacji przychylił by się do mojego stwierdzenia że zawiadomienie nie może mieć takiego samego skutku prawnego co dowód rejestracji??????Proszę o wypowiedź bo nie wiem co robić a nie pozwolę sobie żeby ktoś że mnie robił wariata że rejestrowałam odbiornik jak tego nigdy nie było .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dodam jeszcze do wyżej opisanej sprawy że ja mam zapłacić za zmarła osobę tylko dlatego że dane na zawiadomieniu tj imię i nazwisko jest to samo a mój mąż dodatkowo za ten sam okres ma zapłacić za Nas jako wspólne gospodarstwo domowe

   Usuń