30 stycznia 2018

Zawiadomienia o nadaniu numerów identyfikacyjnych RTV z lat 2007-2008 bezskuteczne?

Zawiadomienia o nadaniu numerów identyfikacyjnych RTV w latach 2007-2008 były bezskuteczne - informuje Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE.

Otóż zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Dotychczasowe dowody zarejestrowania odbiorników w formie imiennej książeczki opłaty abonamentowej za używanie odbiorników stanowią dowód zarejestrowania odbiorników nie dłużej niż przez okres dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia (§ 5.1).  Operator publiczny w terminie dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia z urzędu nadaje posiadaczom imiennych książeczek, o których mowa w ust. 1, indywidualny numer identyfikacyjny. O nadaniu numeru operator publiczny powiadamia użytkownika, przesyłając zawiadomienie określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia (§ 5.2).

W sporach dot. zaległości abonamentowych do tej pory podnoszono fakt braku dowodu skutecznego powiadomienia w postaci zwrotnego potwierdzenia odbioru (zawiadomienia wysyłano zwykłymi listami). Sądy administracyjne przyjęły że "dla skuteczności nadania numeru identyfikacyjnego nie jest konieczne legitymowanie się przez operatora zwrotnym potwierdzeniem odbioru takiego powiadomienia. Prawodawca nakazał bowiem operatorowi przesłanie, a nie doręczenie stronie powiadomienia."  (np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 października 2014 r., sygn. akt I SA/GI 518/14)

Jednakże sądy administracyjne nie zwróciły uwagi na inny ważny aspekt sprawy. Otóż wysłane zawiadomienia nie spełniały wymogów rozporządzenia. Zgodnie z załącznikiem nr 2 powinno zawierać imię i nazwisko abonenta, adres, informację o nowym numerze, datę i podpis uprawnionego pracownika operatora publicznego. Brakuje tego ostatniego. Jak to możliwe?

Otóż zawiadomienia o nadaniu numeru identyfikacyjnego zawierają odtworzony mechanicznie podpis pani Iwony Figiel, upoważnionej w dniu 13 grudnia 2007 r. przez Dyrektora COF do podpisywania takich zawiadomień i osoba ta działała w ramach posiadanego upoważnienia obejmującego jej podpis, choć odtworzony mechanicznie. Innymi słowy, nie ma na zawiadomieniach własnoręcznego podpisu tylko faksymile, a to oznacza że nie spełniony jest wymóg ustawowy podpisu

Jak stwierdza bowiem Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 10 kwietnia 2008 roku Sygn. akt IV CZ 23/08 Podpis mechaniczny (faksymile) może zastąpić podpis na dokumencie tylko wtedy, gdy przepis szczególny tak stanowi. W innych wypadkach faksymile nie może być uważane za spełniające wymaganie złożenia podpisu. W uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 30 grudnia 1993 r., III CZP 146/1993 (OSNC 1994, nr 5, poz. 94) Sąd Najwyższy podkreślił, że podpisem jest wyłącznie znak napisany. Takie rozumienie interpretowanego pojęcia odpowiada wynikowi analizy semantycznej słowa „podpis”, w którym akcent trzeba położyć na określonej w nim czynności - pisać...Wobec warunku własnoręczności, o którym mowa w art. 78 k.c., nie jest również podpisem, a jedynie jego kopią, faksymile, który może być odciśnięty na dokumencie przez inną osobę... Immanentną cechą podpisu bowiem jest własnoręczność. Cecha ta umożliwia funkcję identyfikacyjną, gdyż tylko własnoręczny podpis, który zawiera w sobie osobiste cechy charakteru pisma podpisującego (ukształtowanie liter, ich łączenie itp.), pozwala na stwierdzenie - za pomocą graficznej ekspertyzy pisma - że jest on autentyczny (zob. także uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2002 r., III PZP 17/2002, OSNP 2003, nr 20, poz. 481). W wyroku z dnia 23 lipca 1998 r., III CKN 482/1998 (niepubl.) Sąd Najwyższy podkreślił, że kasacja musi być opatrzona własnoręcznym podpisem podmiotu uprawnionego do jej wniesienia, co oznacza, że wymagany podpis nie może zostać zastąpiony żadnym podpisem mechanicznym, np. faksymilą bądź kserograficzną odbitką własnoręcznego podpisu (zob. także postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2005 r., III UZ 20/2004, OSNP 2005, nr 16, poz. 258). W wyroku z dnia 12 kwietnia 2000 r., II SA/Gd 1089/1998 (niepubl.) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w art. 107 § 1 k.p.a. ustawodawca mówi o podpisie, przez co należy rozumieć podpis własnoręczny, gdyż w innych przypadkach, jeżeli ustawodawca dopuszcza stosowanie innego niż własnoręczne odtworzenie podpisu, to daje temu wyraz w treści przepisu (np. art. 92110 § 2 k.c. lub art. 339 § 2 k.h.). 

Tymczasem żaden przepis rozporządzenia Ministra Transportu  z dnia 25 września 2007 r. nie daje upoważnienia do stosowania przepisu mechanicznego zamiast własnoręcznego. A to oznacza, że nie było skutecznego powiadomienia abonentów o nowym numerze identyfikacyjnym.

59 komentarzy:

 1. Witam. Dziś tata otrzymał zawiadomienie z US o zajęciu wynagrodzenia za pracę na kwotę 1561,66 za abonament od 13/01/01 do 17/10/31 lecz na upomnieniu wzywającym do zapłaty należności z PP z dnia 14.11.2017r widnieje okres 01/2012-10/2017 czy mogę to uwzględnić w zarzutach do US? Co jeszcze można zrobić w tej sytuacji? w 2015 roku dostaliśmy pismo żeby zapłacić zaległy abonament, odesłałem im pismo z prośbą o potwierdzenie nadania numeru, 09/10/2015 otrzymaliśmy informację że taki numer był nadany 27/08/2008 z podpisem Iwony Figiel o którym wspominacie Państwo w tym artykule wraz z ksero kopią z 1990r rejestracji TV przez tatę. 14/11/2017 dostaliśmy upomnienie wzywające do zapłaty, a dziś list z US o zajęciu wynagrodzenia. Czy napisanie zażalenia do US coś da w ogóle i co by w nim można było napisać? Przepraszam za chaos ale nie znam się zbyt na terminach prawnych.

  OdpowiedzUsuń
 2. 1. Wpisali 13/01/01 bo rok 2012 już się przedawnił. Proszę porównać kwoty, bo mogli się pomylić i nadal liczyć za 2012 rok. Wówczas to byłby błąd, który można podnieść
  2. W zarzutach do postępowania egzekucyjnego (uwaga na termin 7 dniowy), trzeba podnieść że zawiadomienie o nadaniu numeru identyfikacyjnego z faksymilem podpisu Iwony Figiel jest nieważne w świetle prawa i załączyć im nasz artykuł w tej sprawie.
  Nie wiemy czy to coś da, ale warto spróbować.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za szybką odpowiedź. Na upomnieniu z dnia 14/11/2017 kwota należności głównej to 1434,80 za okres 01/2012-10/2017 a na piśmie z US kwota należności głównej to 1213,40 za okres 13/01/01-17/10/31. Mam jeszcze jedno pytanie, mianowicie czy to zażalenie złożyć do US i gdzieś jeszcze wysłać jakieś pismo?

   Usuń
 3. Zażalenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia należy złożyć do US.
  Dodatkowym argumentem może być zarzut braku tytułu wykonawczego (jeżeli nie został uprzednio lub wraz z zajęciem doręczony). Warunkiem ważności wszczętego postępowania egzekucyjnego jest doręczenie tytułu wykonawczego. Wprawdzie przepisy umożliwiają jego doręczenie już po dokonaniu zajęcia egzekucyjnego, tym niemniej powinien on być już wystawiony a doręczony niezwłocznie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wraz z pismem z US jest "podpięty" Odpis Tytułu Wykonawczego, przepraszam że o tym nie wspomniałem, myślałem że jest to jedno pismo. Gdyby takie zażalenie nie wiele dało czy istnieje możliwość prawna rozłożenia tego na raty i do kogo ewentualnie z tym się udać? Mama jest już na emeryturze może lepiej przepisać na nią ten nieszczęsny abonament jeżeli tak w ogóle można? Czyli podsumowując, z w tym zażaleniu mogę oprzeć się tylko o "podpis" Pani Figiel? Przepraszam za ilość pytań, ale nie wiem jak do sprawy podejść. Pzodrawiam

   Usuń
 4. 1. Jeżeli zażalenie nic nie da, to można wystąpić o umorzenie lub rozłożenie na raty do KRRiT
  2. Można wyrejestrować i zarejestrować na matkę. Jeżeli jest emerytką, wówczas może być zwolnione z opłat (jeżeli spełnione kryterium dochodowe), a powyżej 75 lat jest z mocy prawa zwolniona z opłaty.
  3. Zażalenie można oprzeć tylko na kwestii podpisu pani Figiel.

  OdpowiedzUsuń
 5. Czyli prośbę o rozłożenie na raty składa się pisemni do KRRiT, a nie do US?

  OdpowiedzUsuń
 6. Witam. Proszę o radę czy najpierw wysłać pisma do KRRiT i PP takie jak tutaj podano http://serwis21.blogspot.com/2014/02/zoz-wniosek-o-umorzenie-oplat.html
  i w piśmie do KRRiT uwzględnić dodatkowo sprawę z podpisem pani Figiel i złożyć zażalenie do US uwzględniając w nim podpis Figiel i pkt. że wysłało się pismo do KRRiT i sprawa jest w toku? Czy wysłać pismo tylko do US? Proszę o pomoc

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeżeli było tylko upomnienie, wezwanie do uiszczenia wówczas należy złożyć wniosek do KRRIT z powiadomieniem PP oraz zawrzeć dodatkowo kwestię z podpisem pani Figiel.
   Jeżeli zostało wszczęte już postępowanie egzekucyjne, to należy złożyć zażalenie do US wskazując niewymagalność należności m.in. uwzględniając sprawę podpisu Figiel.

   Usuń
  2. Mógłbym prosić o podpowiedź w jaki sposób i jak napisać takie pismo, może mają Państwo jakiś wzór bo jestem kompletnie "zielony" w tych sprawach.

   Usuń
  3. W zakładce po prawej stronie OPŁATA RTV jest artykuł ws. umorzenia zaległości (z wzorem pisma - z 2014 r.). Należy go uzupełnić jedynie o kwestię poruszaną w tym artykule.

   Usuń
  4. Miałem na myśli pismo do US gdyż otrzymałem już od nich pismo że zajmą wynagrodzenie.

   Usuń
  5. Idem. W zakładce po prawej stronie OPŁATA RTV jest artykuł w. egzekucji (z wzorem zarzutów). Uzupełnić go o kwestię z tego artykułu i wyrzucić rzeczy ewentualnie nieaktualne.

   Usuń
  6. Czyli z tego wzoru mogę zastosować tylko pkt.1 plus do tego kwestia z podpisem, gdyż upomnienie otrzymałem, a przedawnienie w moim przypadku też odpada bo chcą ściągnąć od 13/01/01 dobrze rozumiem? pkt 4 też odpada bo pisma do KRRiT nie wysyłałem.

   Usuń
  7. Ostatnia kwestia, czy wysyłać też pismo do KRRiT ws, umorzenia zaległości gdy złoże zażalenie do US czy na razie to odpuścić? Przepraszam za te ciągłe pytania ale nie chciał bym popełnić błędu. Pozdrawiam

   Usuń
  8. Można złożyć wniosek też do KRRIT. Nie zaszkodzi, choć prawdopodobnie na rozstrzygnięcie ws. egzekucji już nie będzie miało wpływu.

   Usuń
 7. Dziękuję za odpowiedź. Zrobię tak, złożę jutro pismo do US z uwzględnieniem pkt 1 plus kwestia podpisu Figiel i pkt 4 z Państwa wzoru, a dziś wyślę poleconym list do KRRiT plus PP z wnioskiem o umorzenie zaległości żeby móc zastosować pkt 4 w piśmie do US. Czy takie postępowanie będzie odpowiednie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam. Złożyłem to odwołanie do naczelnika US plus wysłałem te pisma do PP i KRRiT. Dziś otrzymałem pismo z US że egzekucja zostaje wstrzymana, ponieważ nie dostali odpowiedzi od PP i że wyznaczyli termin na załatwienie sprawy na 18 czerwca, cokolwiek to oznacza. Także czekam co się wydarzy. Pozdrawiam.

   Usuń
  2. Wstrzymanie egzekucji oznacza, iż nie będą ściągać pieniędzy dopóty nie będą mieli odpowiedzi z PP. Termin załatwienia w piśmie ma tylko charakter orientacyjny.

   Usuń
  3. Witam. Otrzymałem odpowiedzi z PP w tamtym tygodniu, a z KRRiT wczoraj. Pismo z KRRiT rozumiem, o tyle pismo z PP już nie. Nie wiem czy podejmować jeszcze jakieś kroki czy już odpuścić bo z tym systemem i tak się nie wygra. Proszę o radę. Pozdrawiam
   Skan pisma z PP:
   https://zapodaj.net/8aa5d64aa4b8b.jpg.html <1/5
   https://zapodaj.net/8a7d923cb8cd1.jpg.html <2/5
   https://zapodaj.net/9ab12437ac15f.jpg.html <3/5
   https://zapodaj.net/0f64c3a57f531.jpg.html <4/5
   https://zapodaj.net/8a048a5c02a81.jpg.html <5/5
   Pismo z KRRiT:
   https://zapodaj.net/978e6804d09eb.jpg.html <1/2
   https://zapodaj.net/ad085b2216692.jpg.html <2/2

   Usuń
  4. Od postanowienia PP można złożyć zażalenie, radzimy z tego skorzystać i wykorzystać powyższy artykuł - faksymile nie spełnia wymogów rozporządzenia ministerialnego. Uwaga na 7 dniowy termin.
   W przypadku lekkiego przekroczenia terminu (czyli do 14 dni od dnia doręczenia pisma), można zastosować sztuczkę prawniczą tj. złożyć zgodnie z art.111 k.p.a. wniosek o uzupełnienie postanowienia co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego. PP będzie musiało wydać postanowienie odmawiające uzupełnienie, ale tym samym przywróci termin do złożenia zażalenia gdyż zgodnie z art.111§ 2. termin do złożenia zażalenia biegnie od dnia wydania postanowienia o odmowie uzupełnienia postanowienia

   Usuń
  5. W piśmie do PP które wysłałem poruszyłem sprawę faksymile i w odpowiedzi od nich jest jakaś wzmianka o tym na stronie 4 https://zapodaj.net/0f64c3a57f531.jpg.html
   Korzystałem z artykułu zamieszczonego na tej stronie.

   Usuń
  6. Odpowiedź PP jednak do sprawy właściwie się nie odnosi, potwierdza natomiast że był podpis faksymile. Jednak taki podpis musi mieć podstawę prawną w ustawie lub w rozporządzeniu, a takiej możliwości ani ustawa ani rozporządzenie nie przewidywało. PP nie odnosi się do tej kwestii, bo nie wie jak obalić ten argument, znajdujące swoje poparcie w orzecznictwie sądowym. Dlatego trzeba fakt braku podstawy do podpisu mechanicznego podnosić, bo jest zasadny.
   Natomiast co do braku reklamacji o nie nadanie numeru identyfikacyjnego, to obowiązkiem PP jest nadania numeru identyfikacyjnego i to w trybie przewidzianym w rozporządzeniu, a nie abonenta ubieganie się by PP wykonywało przepisy prawa.

   Usuń
  7. Dziękuję za szybkie odpowiedzi. Powiem Panu szczerze że dla mnie ten język i te wszystkie przepisy to ciężka sprawa. Czyli jeśli dobrze rozumiem mam wysłać zażalenie od tego pisma które miał pięć stron zażalenie? jako argument główny dalej trzymać się tego faksymile? Pozdrawiam

   Usuń
  8. tak (nie znamy sprawy, ewentualnie może być kwestia nie doręczonego upomnienia) ale uwaga na termin 7 dniowy termin zażalenia.
   W przypadku przekroczenia terminu, wniosek o uzupełnienie postanowienia odnośnie prawa powództwa lub skargi umożliwi przywrócenie terminu na 7 dni od chwili doręczenia postanowienia o odmowie uzupełnienia.

   Usuń
  9. Pierwszy komentarz od góry do tego miejsca to rozmowa właśnie o "moim" przypadku.

   Usuń
  10. Jeżeli w skardze do US poruszyłem sprawę faksymile a PP w piśmie do mnie uznała za nie uzasadniony zarzut i odniosła się chyba jeszcze do pisma które wysłałem do nich osobno (ze wzoru na stronie) to jeżeli złożę zażalenie na tą decyzję znowu na faksymile to jakich argumentów użyć skoro w wcześniejszym piśmie użyłem te z Pana strony? Pozdrawiam.

   Usuń
  11. Głowię się jak napisać to odwołanie od decyzji PP, na 4 stronie pisma które otrzymałem od PP piszą "Pani Iwona Figiel w niniejszej sprawie działa w ramach posiadanego upoważnienia. Organ stwierdza prawidłowość podpisania przez Panią Iwonę Figiel zawiadomienia" Proszę o radę jak mam się odnieść w tym odwołaniu do Państwa artykułu. Dziś mija 7 dni od doręczenia, więc do wieczora muszę im odesłać pismo. Pozdrawiam

   Usuń
  12. Otóż upoważnienie do podpisania oznacza upoważnienie do złożenie własnoręcznego podpisu, a nie do stosowania podpisu mechanicznego (w tym ostatnim musi być upoważnienie wynikające z ustawy lub rozporządzenia, a takowego nie było). Zatem stwierdzenie o prawidłowości podpisania (którego nie było) jest niezgodne zarówno ze stanem faktycznym jak i prawnym

   Usuń
  13. Bardzo dziękuję za odpowiedź, spróbuję to jakoś ułożyć. Chciałbym jeszcze zapytać o jedną sprawę, mianowicie w poniedziałek mija 7 dni od doręczenia mi pisma z KRRiT
   https://zapodaj.net/978e6804d09eb.jpg.html <1/2
   https://zapodaj.net/ad085b2216692.jpg.html <2/2
   odpowiadać na nie czy wysłać tylko odwołanie do PP i czekać co odpowiedzą ?

   Usuń
  14. Odpowiedzieć, że oczywiście chodzi o umorzenie zaległości abonamentowych (w związku z ich nienależnością) i niech się w KRRiT głowią.

   Usuń
  15. Serdecznie dziękuje, wyślę dziś to pismo do PP, a w poniedziałek do KRRiT

   Usuń
  16. Zgodnie z tym co napisali w piśmie https://zapodaj.net/978e6804d09eb.jpg.html rozumiem, że mam im odpowiedzieć że chodzi o pkt.1 czyli żądanie umorzenia zaległości czy o pkt.2 czyli o żądanie stwierdzenia braku zobowiązania? Pozdrawiam

   Usuń
  17. Chodzi o punkt.1 o umorzenie zaległości (bo zobowiązanie jest nienależne.

   Usuń
 8. Witam! Chciałabym uregulować sprawę swojego abonamentu RTV- nie opłacam go do od 2008 r. Dotychczas nie dostałam żadnego wezwania do zapłaty ani upomnienia. Prosiłam zaprzyjaźniona panią na poczcie,żeby znalazła mnie w systemie i sprawdziła jakie mam zaległości, ale nie potrafiła mnie odnaleźć. Nie znam swojego numeru identyfikacyjnego. Nie posiadam odbiornika telewizyjnego od 3 lat, bałam się wyrejestrowywać, nie uiszczając długu, na który nie miałam środków.Co robić?


  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeżeli pani nie ma pani w systemie tym lepiej, prawdopodobnie nie będzie pani miała wezwań ani upomnień.

   Usuń
  2. dziekuję za odpowiedź

   Usuń
  3. Witam. Złożyłem to odwołanie do naczelnika US plus wysłałem te pisma do PP i KRRiT. Dziś otrzymałem pismo z US że egzekucja zostaje wstrzymana, ponieważ nie dostali odpowiedzi od PP i że wyznaczyli termin na załatwienie sprawy na 18 czerwca, cokolwiek to oznacza. Także czekam co się wydarzy. Pozdrawiam.

   Usuń
 9. A co z podpisem mechanicznym pod upomnieniem ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Taka możliwość musi wynikać bezpośrednio z przepisów prawa, a nie pamiętam by takową w przypadkach upomnień przewidziano.

   Usuń
  2. Chcę wysłać pismo do PP z prośbą o wydanie dokumentów . Czy to dobry pomysł ?
   Może lepiej od razu do KRRiT .Proszę o radę .
   Upomnienie z dzisiaj ,numeru mi nie nadano -przynajmniej nic o tym nie wiem .

   Usuń
  3. Proponujemy jedno i drugie.

   Usuń
  4. Dzięki.

   Usuń
  5. Jeszcze jedno pytanie . Czy wpisywać ten numer teoretycznie mi nadany ,a o którym wiem tylko z upomnienia ?

   Usuń
 10. Tak. Fakt wpisywania numeru nie będzie obciążające, albowiem poinformowali o nim w upomnieniu.

  OdpowiedzUsuń
 11. Witam serdecznie, po wystąpieniu do PP o przesłanie kopii zawiadomienia o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego, dostałem pismo o powtórnym zawiadomieniu o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika, datowane na 12.04.2018 r. Nie dostałem żadnej informacji o pierwotnym zawiadomieniu, ani o tym na jakim etapie jest postępowanie w sprawie ściągnięcia zaległego abonamentu. Co powinienem teraz zrobić? Czekać na odpowiedź na moje pierwotne pismo o udostępnienie potwierdzonej dokumentacji na podstawie której wydano decyzję o naliczeniu zaległego abonamentu? Zażądać ponownie wydania kopii pierwotnego zawiadomienia o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wygląda to na próbę obejścia. Powinni przesłać uwierzytelnioną kopię pierwotnego zawiadomienia o nadaniu indywidualnego numeru zawierającą datę z 2007/2008 roku. Skoro tego nie uczynili, tzn. że PP nie dysponuje zawiadomieniem z tego okresu (zawiadomienie z nową datę, należy uznać za przyznanie się do braku). W związku z powyższym można w postępowaniach dotyczących umorzenia, egzekucji zaległego abonamentu ten fakt podnieść, PP przesyłając zawiadomienie z datą obecną, przyznaje się tym samym do braku zawiadomienia o nadaniu numeru identyfikacyjnego z tamtego okresu, a to już nie wypełnienie wymogu rozporządzenia minsterialnego.

   Usuń
  2. Dziękuję serdecznie za poradę.

   Usuń
  3. Witam, mam tą sama sytuacje co kolega przemekchmiel. czyli mam jakieś pismo wysłać kolejne ?
   Pozdrawiam
   Damian

   Usuń
  4. Tak, ponowne zawiadomienia to prawdopoobnie próba wyjścia z sytuacji braku skutecznych zawiadomień z okresu 2007/2008(nazwijmy je pierwotnymi).

   Usuń
  5. Dziękuje za odpowiedź czyli jaką treść pisma napisać ? Jest jakiś wzór ?

   Usuń
 12. W kwietniu 2018 roku w kolejnych trzech sprawach skutecznie obroniliśmy klientów w sprawach egzekucji abonamentu rtv. Są to sprawy, które toczyły się przez dłuższy czas i które z powodzeniem przeprowadzamy do szczęśliwego finału. Apelujemy byście nie działali Państwo sami w tych sprawach, bo zachodzi konieczność wstąpienia do sprawy pełnomocnika / prawnika na najwcześniejszym etapie postępowania. Obsługa prawna tego typu spraw jest bardzo pracochłonna, ale przy wielu zmiennych daje w efekcie pozytywne efekty. Dzięki nowatorskiej obsłudze prawnej jesteśmy realizować obronę w bardzo krótkich terminach. Dajcie Państwo sobie i nam szansę do zadziałania. Kontakt elektroniczny w tych sprawach na mail: kancelaria.prawna.mdp@gmail.com
  Nie wierzycie ? Sprawdźcie nas ! http://damianpadjas.pl/blog/

  OdpowiedzUsuń
 13. Witam serdecznie.W marcu otrzymałam wezwanie do zapłaty zaległości,Wysłałam do PP pismo z prośbą o wydanie dokumentów - bez odpowiedzi.W maju przysłali pismo nadające mi numer identyfikacyjny - po raz pierwszy.Pismo ze wszystkimi wadami jak Państwo opisujecie.Co robić ?

  OdpowiedzUsuń
 14. Trzeba im wysłać pismo, że pismo nadające numer identyfikacyjny nie spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Transportu z 25.09.2007 r., w związku z brakiem własnoręcznego podpisu, a zatem nie można uznać że doszło do skutecznego nadania numeru identyfikacyjnego. Proszę przy okazji załączyć im treść artykułu.
  Ewentualnie można wnieść o nadanie numeru identyfikacyjnego, skoro do tej pory nie doszło do jego skutecznego nadania.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pięknie dziękuję .

   Usuń
 15. sprzedałam mieszkanie w 2010. Nie wyrejestrowałam odbiornika rtv. w nowym mieszkaniu nie zarejestrowałam rtv
  Dzis dostałam upomnienie na nowy adres (a stary kod pocztowy )wezwanie do zaplaty zaokres od 2013-2018
  roku. Czy sa jakies szanse na odwołanie się ? czy sa jakies pozytywne rozpatrzenia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Trudno powiedzieć, proszę spróbować - wysłać do PP pismo w tej sprawie wskazując na fakt sprzedaży mieszkania a niezależnie od tego złożyć pismo do KRRiT o umorzenie zaległości (w związku z ich nienależnością) - opisując całą sprawę.

   Usuń