8 lutego 2014

Złóż wniosek o umorzenie oplat abonamentowych RTV

W 2008 roku premier Donald Tusk wzywał do niepłacenia abonamentu RTV. Po kilku latach zmienił zdanie, gdyż w międzyczasie PO "odbiła" telewizję. Dziś ściga się obywateli za to, że nie płacili wówczas abonamentu. 
Stowarzyszenie Interesu Społecznego "Wieczyste" przygotowało dla obywateli wnioski o umorzenie zaległości z tytułu opłat RTV za okresy od 2009 roku (poniżej). Chociaż KRRiT, Poczta Polska a nawet WSA w Gliwicach w orzeczeniu I SA/Gl 210/12 z dn. 2012-07-30 twierdzą, że okresy przedawnienia wynoszą 5 lat, zgodnie z prawem okres ten wynosi 3 lata.
Przypominamy również, że zwolnione z opłat są m.in. osoby uprawnione do zwolnienia z opłat abonamentowych są m.in. osoby które ukończyły 75 rok życia, zaliczone do I grupy inwalidzkiej, osoby powyżej 60 roku życia, której remerytura nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia, inwalidi wojenni lub wojskowi, z tym że powinni wyrejestrować odbiornik RTV. Zachęcamy osoby które otrzymują wezwania do zapłaty od poczty do składania wniosków (niezależnie od faktu czy dokonają wpłaty czy też nie).

---------------------------------------------------------------------


………………………., dn ………………….
Nazwisko i imię ……………………………..………….
Adres (ulica, numer) …………………………………...
Kod, miejscowość ……………………………………..
Numer identyfikacyjny: ……………………………….

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Departament Budżetu i Finansów
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 WARSZAWA

Na podstawie art.10 ustawy o opłatach abonamentowych, w związku z upomnieniem Poczty Polskiej z dn …………………… nr ………………….. wszczynam postępowanie ws. stwierdzenia wygaśnięcia zobowiązania z tytułu opłat i z tytułu opłat za odbiornik radiowo-telewizyjny za okres 2010 r - 2011, a w przypadku odmiennego stanowisko w sprawie umorzenia tej zaległości w wysokości 409,80 zl (tj. 17 zł x 12 za 2010 r. + 17,15 zł x 12 za 2011) wraz z odsetkami za zwłokę.-
Uzasadnienie: Zgodnie z art.7 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. Nr 85, poz. 728) w przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłaty abonamentowej naliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 i Nr 85, poz. 727). Zapis ten jednoznacznie wskazuje, że zakres stosowania ordynacji podatkowej został przez ustawodawcę ograniczony wyłącznie do kwestii odsetek za zwłokę. Tym samym ustawodawca wyłączył stosowanie w całości przepisów ordynacji, w tym w zakresie przedawnienia i przewidział jedynie możliwość stosowania ordynacji w zakresie samych odsetek za zwłokę. Zwrócić należy uwagę, iż zapisem art. 7 ust.4  ustawy odsyłając do stosowania jedynie fragmentu działu III (tylko co do odsetek – rozdział 6) a contrario wyłączył stosowanie pozostałych przepisów tego działu. Gdyby ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie art. 7 ust. 4, to wówczas zgodnie  z art. 2 § 2 ordynacji podatkowej, miałyby zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej w całości, zatem zarówno w zakresie odsetek za zwłokę jak i przedawnienia. Skoro  ustawodawca uczynił odmiennie, tym samym uniemożliwił zastosowanie przepisów ordynacji podatkowej w zakresie przedawnienia. W tej sytuacji w stosunku do opłat radiowo-telewizyjnych należy stosować przepisy kodeksu cywilnego, a konkretnie art.118 kc. ustalającego 3 letni termin przedawnienia ws. świadczeń okresowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Warunek ten jest zatem spełniony w przypadku zaległości za okres 2009, 2010 i styczeń 2011, co uzasadnia niniejszy wniosek.
Równocześnie przypominam, iż to władza publiczna w 2008 roku a konkretnie ówczesny i aktualny sugerował nie płacenie abonamentu radiowotelewizyjnego. Obywatel nie może ponosić skutków prawnych z tytułu wprowadzenia w błąd przez naczelny organ władzy wykonawczej, któremu poprzez ministerstwo podlega operator publiczny w rozumieniu Prawo Pocztowe.

…………………
Podpis


-----------------------------------------------------------------

………………………., dn ………………….
Nazwisko i imię ……………………………..………….
Adres (ulica, numer) …………………………………...
Kod, miejscowość ……………………………………..
Numer identyfikacyjny..……………………………….

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Departament Budżetu i Finansów

Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 WARSZAWA

W związku z upomnieniem Poczty Polskiej z dn …………………… nr ………………….. na podstawie art.67a §1 pkt.3 i art.67d §1 pkt.2 ordynacji podatkowej
Wszczynam postępowanie ws. umorzenia zaległości z tytułu opłaty za odbiornik radiowo-telewizyjny za 01-02/2012 w wysokości 37,00zł
-  Wszczynam postępowanie ws. umorzenia zaległości z tytułu opłaty za odbiornik radiowo-telewizyjny za 03-04/2012 w wysokości 37,00 zł
Wszczynam postępowanie ws. umorzenia zaległości z tytułu opłaty za odbiornik radiowo-telewizyjny za 05-06/2012 w wysokości 37,00 zł
Wszczynam postępowanie ws. umorzenia zaległości z tytułu opłaty za odbiornik radiowo-telewizyjny za 07-08/2012 w wysokości 37,00 zł
- Wszczynam postępowanie ws. umorzenia zaległości z tytułu opłaty za odbiornik radiowo-telewizyjny za 09-10/2012 w wysokości 37,00 zł
- Wszczynam postępowanie ws. umorzenia zaległości z tytułu opłaty za odbiornik radiowo-telewizyjny za 11-12/2012 w wysokości 37,00 zł
- Wszczynam postępowanie ws. umorzenia zaległości z tytułu opłaty za odbiornik radiowo-telewizyjny za 01-02/2013 w wysokości 37,30 zł
Wszczynam postępowanie ws. umorzenia zaległości z tytułu opłaty za odbiornik radiowo-telewizyjny za 03-04/2013 w wysokości 37,30 zł
- Wszczynam postępowanie ws. umorzenia zaległości z tytułu opłaty za odbiornik radiowo-telewizyjny za 05-06/2013 w wysokości 37,30 zł
- Wszczynam postępowanie ws. umorzenia zaległości z tytułu opłaty za odbiornik radiowo-telewizyjny za 07-08/2013 w wysokości 37,30 zł
- Wszczynam postępowanie ws. umorzenia zaległości z tytułu opłaty za odbiornik radiowo-telewizyjny za 09-10/2013 w wysokości 37,30 zł
- Wszczynam postępowanie ws. umorzenia zaległości z tytułu opłaty za odbiornik radiowo-telewizyjny za 11-12/2013 w wysokości 37,30 zł
- Wszczynam postępowanie ws. umorzenia zaległości z tytułu opłaty za odbiornik radiowo-telewizyjny za 01-02/2014 w wysokości 38,60 zł
- Wszczynam postępowanie ws. umorzenia zaległości z tytułu opłaty za odbiornik radiowo-telewizyjny za 03-04/2014 w wysokości 38,60 zł
- Wszczynam postępowanie ws. umorzenia zaległości z tytułu opłaty za odbiornik radiowo-telewizyjny za 05-06/2014 w wysokości 38,60 zł
- Wszczynam postępowanie ws. umorzenia zaległości z tytułu opłaty za odbiornik radiowo-telewizyjny za 07-08/2014 w wysokości 38,60 zł
- Wszczynam postępowanie ws. umorzenia zaległości z tytułu opłaty za odbiornik radiowo-telewizyjny za 09-10/2014 w wysokości 38,60 zł
- Wszczynam postępowanie ws. umorzenia zaległości z tytułu opłaty za odbiornik radiowo-telewizyjny za 11-12/2014 w wysokości 38,60 zł
Równocześnie w przypadku uznania, iż w sprawie nie stosują się przepisy ordynacji podatkowej, wówczas wnoszę o uznanie ww. wniosków za nieaktualne, natomiast wszczynam zgodnie z art.10 ustawy o opłatach abonamentowych jedno postępowanie o umorzenie zaległości z opłat RTV wraz z odsetkami za zwłokę za okres od 2011 r aż do dnia złożenia wniosku.

Uzasadnienie ad.1 – ad 28
Zgodnie z art.67d §1 pkt.2 o.p. jeżeli kwota zaległości podatkowej nie przekracza 5-krotności wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, organ podatkowy może umorzyć zaległość podatkową. Wysokość upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym wynosi 8,80 zł, 5 krotność to 44 złote. Wysokość opłat za każdy miesięczny okres abonamentu RTV nie przekracza wraz z odsetkami za zwłokę wysokości 44 zł, co uzasadnia wniosek o umorzenie zaległości z tytułu opłat. Gdyby jednak ordynacja podatkowa nie miała zastosowanie, wówczas wnoszę o umorzenie zaległości za okres od 02/2011 do 12/2013, gdyż to władza publiczna w 2008 roku a konkretnie ówczesny i aktualny sugerował nie płacenie abonamentu radiowotelewizyjnego. Obywatel nie może ponosić skutków prawnych z tytułu wprowadzenia w błąd przez naczelny organ władzy wykonawczej, któremu poprzez ministerstwo podlega operator publiczny w rozumieniu Prawo Pocztowe. W tej sytuacji wniosek o umorzenie zaległości jest uzasadniony.


……………………
podpis


-----------------------------------------------------------------------------


………………………., dn ………………….
Nazwisko i imię ……………………………..………….
Adres (ulica, numer) …………………………………...
Kod, miejscowość ……………………………………..
Numer abonenta ……………………………………….
Poczta Polska SA
Centrum Obsługi Finansowej
Dział Abonamentu
Ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz


W związku z upomnieniem z dnia ………………. Numer ……………… wezwanie do zapłaty należności z tytułu RTV informuje, że wystąpiłem(am) do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z wnioskami ws.
- stwierdzenia wygaśnięcia zobowiązania z tytułu opłat i z tytułu opłat za odbiornik radiowo-telewizyjny za okres 2010 r - 2011, a w przypadku odmiennego stanowisko w sprawie umorzenia tej zaległości oraz
- ws. umorzenia zaległości z tytułu opłat RTV za okres 2012-2014 na podstawie art.10 ustawy o opłatach radiowo-telewizyjnych.

W związku z powyższym zwracam uwagę, iż zachodzi sytuacja określona w art.97§1 pkt. 4 kpa, a zatem wszczęciem postępowania egzekucyjnego mija się z celem dopóty nie zostaną wydane odpowiednie decyzje przez KRRIT

Z poważaniem

.......................
podpis

8 komentarzy:

 1. Kazda wladza zyc przeszkadza i przy korycie robi swoje:
  https://imagizer.imageshack.us/v2/348x354q90/843/zrrhh.jpg

  OdpowiedzUsuń
 2. Nie jakiejś akcji ogólnopolskiej? Czy my polacy naprawdę jesteśmy ciemni i damy ze sobą robić co tylko możliwe? nie mówię nawet o tym,że nie ma być abonamentu ale niech to będzie jakieś jasne i oczywiste.A teraz to działania gorsze jak w reżimie 3-go świata.
  Nigdy przenigdy choćby wszystkie partie zniknęły nigdy Tusk nie dostanie o de mnie głosu za ten fałsz i zakłamanie. Ruda........

  OdpowiedzUsuń
 3. Tu jest jeszcze darmowy wzór wniosku dla osoby z ciężką sytuacją finansową: http://dokumenty.e-prawnik.pl/pisma/wnioski/wniosek-o-umorzenie-zaleglosci-abonamentowych.html

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ad. Prawnik
   tzw. "darmowy wzór wniosku" na stronie e-prawnik.pl w rzeczywistości kosztuje 6,15zł a więc wcale nie jest "darmowy".

   Usuń
  2. zgadzam się z powyższą wypowiedzią. tam nic nie jest za darmo, strona e-prawnik niby rzetelna a też oszukuje bo niestety jeśli chce się pobrać jakikolwiek wniosek to trzeba wysłać sms za który pobiorą opłatę wg własnej taryfy.
   Wszyscy oszukują ;(

   Usuń
  3. haha, przecież jest za darmo :D Pobrać nie umiecie? Płatne dokumenty też są, ale ten jest darmowy:))))

   Usuń
  4. No nie bardzo darmowy, od jakiegoś czasu wszystkie dokumenty są już płatne na e-prawniku, w sumie nie ma się co dziwić - każdy ceni swoją pracę...

   Usuń
 4. lekarz też oszukuje gdy idziesz mówi Ci: Ma Pan/Pani Katar leczony 7 dni nieleczony tydzień... i żąda zapłaty 100 zł. Co ciekawe wtedy nie mówisz ze Cię oszukano bo trzeba zapłacić .... tylko płacisz.... W takim razie wyjaśnić dlaczego oszustwem jest pobieranie opłaty przez portal e-prawnik?

  OdpowiedzUsuń