20 kwietnia 2017

Potwierdzenia świadczenia pracy po 1956 r. w nielegalnych organizacjach lub pozostawania bez pracy z powodów politycznych

Mało kto sobie zdaje sprawę, że okresy działalności w organizacjach nielegalnych organizacjach w okresie PRL (Np. Solidarność i NZS 1982-89, KPN, LDPN, PPS lub inne mniej lub bardziej zorganizowane) albo też pozostawania bez pracy z powodów politycznych mogą być zaliczone do okresów składkowych w celach emerytalnych. W tym celu należy wystąpić do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z wnioskiem, a po uzyskaniu decyzji wystąpić do ZUS bądź o zaliczenie tych okresów w celu zmiany wysokości emerytury lub wysokości kapitału początkowego. Uzyskanie takiej decyzji jest korzystne gdy w tychże okresach było się na nieskładkowych (urlopy wychowawcze, studia, itd) lub nie było się formalnie zatrudnionym.

Bonusem dla działaczy z Warszawy jest fakt, iż w czerwcu 2017 r. taka osoba będzie mogła skorzystać z 50% ulgi w komunikacji miejskiej.

Decyzje o potwierdzeniu okresu świadczenia pracy po 1956 roku na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 roku oraz okresu nie wykonywania pracy przed dniem 4 czerwca 1989 roku na skutek represji politycznych wydaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanego wniosku osoby zainteresowanej oraz opinii właściwego stowarzyszenia działaczy/osób poszkodowanych. 

Wniosek należy złożyć w formie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza.
1. Wniosek o wydanie decyzji o potwierdzeniu świadczenia pracy na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 roku;
2. Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej nie wykonywanie pracy z przyczyn politycznych przed dniem 4 czerwca 1989 roku;
We wniosku opisując swoją działalność, pracę,  warto wskazać nazwiska osób z którym się działało, rodzaj wykonywanej działalności z podaniem maksymalnie dużo szczegółów, potwierdzających fakt, że rzeczywiście była to działalność istotna).


Do wniosku należy dołączyć:
1. kserokopię dowodu osobistego,
2. dowody potwierdzające:
a) okoliczność świadczenia pracy po 1956 roku na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych czyli
- oświadczenia świadków z podpisem notarialnie uwierzytelnionym, Formularz oświadczenie świadka (w oświadczeniu, świadek wskazuje do jakiej organizacji należał i w jakim okresie, w jakiej działał wnioskodawca oraz w jakim okresie oraz czym się zajmował wnioskodawca np. kolportaż prasy, ulotek, książek, filatelistyki podziemnej, udział w organizacji manifestacji, udział w opracowywaniu raportów, przerzuty materiałów i sprzętu itp.)
- informacje ze stron informujących o działalności danej osoby np. Encyklopedia Solidarności, Słownik Niezależni dla Kultury 1976-89, biogramy ze strony SWN1956-89, 
- wszelkie inne dokumenty potwierdzające działalność (np. wyroki sądowe, orzeczenia kolegiów ds. wykroczeń, odmowy paszportowe z powodów politycznych, kopie redagowanej egzemplarzy prasy podziemnej, raporty przez siebie sygnowane, dokumenty Amnestii International, dokumenty z IPN itd)

b) okresy nie wykonywania pracy przed dniem 4 czerwca 1989 roku na skutek represji politycznych (oświadczenie świadków Formularz oświadczenie świadka (nie wykonywanie pracy) , wszelkie inne dowody).

3. pełnomocnictwo (w przypadku osób działających przez pełnomocnika).
Uwaga: Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. 


Wniosek można złożyć osobiście w punkcie informacyjnym Urzędu albo nadesłać pocztą na adres Urzędu. 

Adres: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. 
Punkt informacyjny: Pokój N041, Wejście od ul. Żurawiej 3/5, Czynny: Poniedziałek - 8.15-13.00, 13.30-18.00, Wtorek - piątek - 8.15-13.00, 13.30-16.15, tel. 22-661-81-29, 22-661-87-06, e-mail: info@kombatanci.gov.pl

5 komentarzy:

 1. cytat z poprawki-5) podwójne uwzględnianie przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty okresów, w trakcie których osoba represjonowana przebywała w więzieniu, innym miejscu odosobnienia lub ośrodku odosobnienia za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce;i pytanie ,dlaczego w tym nie uwzględniono osób które zwolniono z pracy i nie mogły później przez wiele lat jej znal esc,znowu zrobiono podział na lepszych i gorszych,bo nie tylko osoby internowane walczyły i nie wszyscy byli represjonowani poprzez uwiezienie czy odosobnione.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. SWN 1956-89 w swoim stanowisku do projektu ustawy zakwestionował ograniczenie podwójnych okresów przy ustalania prawa do emerytury tylko dla niektórych, żądając by to uprawnienie przysługiwało wszystkim działaczom opozycji antykomunistycznej/nielegalnych organizacji lub pozostającym bez pracy z powodów politycznych. Czy zostanie to przyjęte przekonamy się najprawdopodobniej już w maju.

   Usuń
  2. z tego co tu pisze wychodzi ze to olali a pracują nad drukiem 936 ,tam nic takiego nie ma-http://serwis21.blogspot.com/2017/03/weterani-walk-o-niepodlegosc-z-lat-1956.html,wiec co maja przyjąć?

   Usuń
  3. Uprawnienia do okresów składkowych wynikają z ustawy emerytalnej. Druk nr 936 dotyczy ustawy o działaczach (czyli innej ustawy), ale Stowarzyszenie zaproponowało szereg poprawek do druku 936, w tym właśnie dotyczącą kwestii emerytalnych, wprowadzającą podwójność okresów składkowych (przy czym nie byłoby już świadczenia w nielegalnych organizacjach, a jedynie okresy działalności w opozycji antykomunistyczne, z tym że poprzednie wydane decyzje były równoważne z nowymi)

   Usuń
  4. art.6 pkt.5) działalności kombatanckiej, działalności równorzędnej z tą działalnością, a także okresy zaliczane do okresów tej działalności oraz okresy podlegania represjom wojennym i okresu powojennego, określone w przepisach o kombatantach wojennych i okresu powojennego;--5) podwójne uwzględnianie przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty okresów, w trakcie których osoba represjonowana przebywała w więzieniu, innym miejscu odosobnienia lub ośrodku odosobnienia za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce-właśnie to trzeba zmienić na uwzględnienie osób które zwolniono z pracy i nie mogły później przez wiele lat jej znal esc,znowu zrobiono podział na lepszych i gorszych,bo nie tylko osoby internowane walczyły i nie wszyscy byli represjonowani poprzez uwiezienie czy odosobnione.

   Usuń