1 września 2014

Odmowa wszczęcia postępowania ws nieważności inwestycji przy Podwale 1 uchylona przez GINB

25 sierpnia Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił postanowienie Wojewody Mazowieckiego z dn. 18 marca 2014 r. nr 98/14 odmawiajace wszczęcia na wniosek Stowarzyszenia Interesu Społecznego "Wieczyste" postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta M.St. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2012 r. nr 184/Ś/2012 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku biurowo-usługowego przy ul Podwale 1, oraz przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Postanowieniem z dn. 18 marca 2014 Wojewoda Mazowiecki odmówił wszczęcia na podstawie art.61 kpa, na wniosek Stowarzyszenia, postępowania ws. stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta M.St.Warszawy z dnia 16 kwietnia zatwierdzaącej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku biurowo-usługowego przy ul Podwale 1. Na powyższe Stowarzyszenie złożyło zażalenie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, które zostało uwzględnione. Jak zauważa GINB wniosek złożono w trybie art.31 kpa w zw. z art.156 kpa. Organ wojewódzki w nieprawidłowym trybie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia. Organ administracji publicznej jest związany żądaniem wnioskodawcy, gdyż treść jego żądania wyznacza stosowną normę prawa materialnego lub normę prawa procesowego, która ma znaczenie dla ustalenie zakresu postępowania. Organ administracji nie ma kompetencji do podejmowania czynności postępowania poza zakresem żądania uprawnionego podmiotu. Wyjście poza żądanie wnioskodawcy i wydanie rozstrzygnięcia wykraczającego poza zakres wniosku, powoduje że decyzja tego organu jest sprzeczna z prawem. Zgodnie z art.31§1 pkt.1 kpa, organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem wszczęcia postępowania, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Z kolei przepis art.31§2 kpa stanowi, że organ administracji publicznej, uznając żądanie organizacji społecznej za uzasadnione, postanawia o wszczęciu postępowania z urzędu lub o dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji społecznej służy zażalenie. Obowiązkiem organu wojewódzkiego było wydanie rozstrzygnięcia odpowiadającego zakresowi żądania wnioskodawcy, który wyznacza rodzaj sprawy będącej przedmiotem postępowania. Mając na uwadze treść podania z dnia 5 listoapda 2013 r. stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku podstawowe znaczenie dla kwestii dopuszczalności wszczęcia postępowania nadzwyczajnego ma przepis art.31§1 pkt.1 kpa. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Wojewoda Mazowiecki będzie zobowiązany ... wydać stosowne rozstrzygnięcie na podstawie art.31§2 kpa. 
Wymaga wyjaśnienie, że organ administracji publicznej orzeka na podstawie art.61a kpa, w przypadku gdy z wnioskiem o wszczęcie postępowania występuje podmiot, który domaga się i może występować w nim w charakterze strony Natomiast w sytuacji, z jaką mamy do czynienia w analizowanej sprawie, gdy inicjatorem postępowania jest organizacja społeczna, która występuje na podstawie art.31 kpa, organ wojewódzki powinien orzec na podstawie art.31§2 kpa ... zamiast art.61a kpa. Przepis art.31 kpa jest bowiem przepisem szczególnym, który znajduje zastosowania wówczas, gdy organizacja społeczna domaga się wszczęcia postępowania lub dopuszczenia do udziału w toczącym się postępowaniu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz