12 sierpnia 2017

Park Szymańskiego na warszawskiej Woli zagrożony zabudową?

Mieszkańcy warszawskiej Woli być może już niedługo będą się cieszyć pełnym parkiem im. Szymańskiego, a to za sprawą decyzji władz miasta o lokalizacji Wolskiego Centrum Kultury - właśnie w tym parku.

Przypomnijmy park Szymańskiego, to obszar o powierzchni 27 hektarów, położony pomiędzy ulicami Elekcyjna, Wolska, Prymasa Tysiąclecia i Górczewska. Na terenie parku znajdują się kaskady wodne, fontanny, siłownia, skatepark, popiersie patrona, staw Oczko oraz dwa nowe place zabaw. 

Przeciw planom władz dzielnicowych protestuje Stowarzyszenie "Stop zabudowie Parku Szymańskiego", które wystąpiło do wojewody mazowieckiego o zaskarżenie uchwały Rady Miasta st. Warszawy nr XIII/245/2015 z dnia 25.06.2015 w części dotyczącej załącznika nr 15 do w/w uchwały:  WYDATKI MAJĄTKOWE M. ST. WARSZAWY NA 2015 ROK - SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WOLA Dział 921, Rozdział 92109 (dotyczący zmiany lokalizacji budowy siedziby Wolskiego Centrum Kultury i Ośrodka Pomocy Społecznej z ul. Sokołowskiej 10 na ul. Elekcyjną w parku im. E. Szymańskiego). Stowarzyszenie wnosi o zaskarżenie ww. uchwały w związku ze zmianą lokalizacji budowy siedziby Wolskiego Centrum Kultury z ulicy Sokołowskiej 10 podjętej uchwałą nr XI/193/2015 z dnia 07.05.2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m. st. Warszawy na lata 2015 - 2042 wprowadzając i zmieniając zadanie „Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Sokołowskiej 10” na ul. Elekcyjną w parku im. E. Szymańskiego. Jak wskazuje Stowarzyszenie - Decyzja o lokalizacji zapadła zaledwie w półtorej miesiąca po podjęciu uchwały w sprawie planowanej inwestycji oraz wybranej pierwszej lokalizacji, nadmienić należy, że stan prawny wybranej lokalizacji przy ul. Sokołowskiej 10 w międzyczasie się nie zmienił.

Stowarzyszenie zarzuca rozmach planowanej inwestycji i jej niezgodność z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, zwanym dalej – planem zagospodarowania. Obecnie planowana jest inwestycja o powierzchni ok. 3000 m2 kw. Zgodnie z wybranym przez władze dzielnicy planem koncepcyjnym ma powstać budynek podpiwniczony z jedną kondygnacją podziemną, z dwiema kondygnacjami nadziemnymi oraz wykorzystaniem dachu na cele użytkowe, w którym zlokalizowane będzie Wolskie Centrum Kultury z zapleczem administracyjnym oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Według wybranego planu koncepcyjnego ma być wybudowana dodatkowa droga wewnątrz parku wraz z placem manewrowym i podjazdem dla TIR-ów oraz parkingiem dla samochodów. Tymczasem zgodnie z Uchwałą nr XCIV/2805/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Moczydło na terenie jednostki terenowej 23 ZP(U) dopuszczalna jest zabudowa do wysokości 9 m i maksymalnie 2 kondygnacji (§ 28 ust. 2 pkt. 6) z przeznaczeniem na cele gastronomii, kultury, sportu i zakazem nawet czasowego zajmowania części terenu pod inne funkcje (§ 28 ust. 2 pkt 32). Ponadto plan zagospodarowania nie dopuszcza budowy kondygnacji podziemnej oraz nie przewiduje dodatkowej drogi i parkingu wewnątrz parku.

Nie ma też formalnej decyzji Rady Miasta stanowiącej o takiej lokalizacji zabudowy parku. W odpowiedzi na zapytania Stowarzyszenia, Burmistrza Dzielnicy Wola powoływał się na uchwały: nr XI/193/2015 z dnia 7.05.2015 r., nr XI/194/2015 z dnia 7.05.2015 r. oraz nr XIII/245/2015 r. z dnia 25.06.2015 r., które dotyczą tylko zabezpieczenia środków w budżecie na budowę nowej siedziby Wolskiego Centrum Kultury. Uchwały te jednak nie mówią wprost, iż obiekt ma powstać kosztem parku, co pozwala mieć wątpliwości, czy radni istotnie byli zapoznani z planami pozbawiania miasta kolejnych terenów zielonych i czy głosując mieli taką świadomość.

Stowarzyszenie zwraca przy tym uwagę, że urząd dzielnicy udziela w sprawie informacji niespójnych, wręcz sprzecznych.  
Np. w piśmie z dnia 2.11.2016 r. Burmistrz Dzielnicy Wola informuje, że projekt nie przewiduje budowy garażu podziemnego. Jednak Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 3/ZP/16 z dnia 05.02.2016 oraz podpisana w dniu 05.07.2016 umowa z Zespołem Projektowym Kontrapunkt Sp. z o.o. zawiera wprost wyspecyfikowane  wymogi do dwóch kondygnacji podziemnych.
Burmistrz w piśmie z dnia 2.11.2016 r. zaprzecza również, by w parku powstał Ośrodek Pomocy Społecznej – wskazuje jedynie na dopuszczenie możliwości wykorzystania części pomieszczeń biurowych na potrzeby OPS. Takie działanie jest niezgodne z § 28 ust. 2 pkt 32 w/w planu zagospodarowania przestrzennego. Dokumenty - zarówno w SWIZ nr 3/ZP/16 jak i podpisana umowa z wykonawcą zawierają dokładnie wyspecyfikowane wymogi dotyczące budowy odrębnych pomieszczeń OPS.

W zamieszczonych na stronie Urzędu Dzielnicy Wola wyjaśnieniach w sprawie zgłaszanych wątpliwości (http://www.wola.waw.pl/page/162/aktualności.htm?id=6670)  jak i odpowiedzi udzielonej przez Burmistrza z dnia 2.11.2016 r. pojawia się odwołanie do Jednostki Terenowej 21 ZP(U), rzekomo idealnie dopasowanej do budowy WCK; tymczasem teren przy ul. Elekcyjnej znajduje się w obrębie Jednostki Terenowej 23 ZP(U),

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wola przesłana Stowarzyszeniu w dniu  04.11.2016 r., że już w uchwalonym miejscowym planie z roku 2010 została dopuszczona możliwość budowy nowej siedziby Wolskiego Centrum Kultury w parku Szymańskiego budzi kolejne wątpliwości. Informacje z 2010 r. o planach Urzędu Dzielnicy Wola i opublikowane na stronach urzędu zaraz po ustanowieniu planu zagospodarowania dotyczące przeznaczenia tego miejsca były jednak zupełnie inne. Przedstawiony w 2010 przez Urząd Dzielnicy Wola plan koncepcyjny rewitalizacji parku na podstawie którego była przeprowadzana cała dotychczasowa modernizacja Parku im. E. Szymańskiego przewidywał przeznaczenie tego miejsca na cele rekreacyjne jakim powinien służyć park i zieleń. W tym miejscu zgodnie z planem koncepcyjnym miało powstać boisko wielofunkcyjne, place zabaw dla dzieci, linarium i kawiarenka ( do dwóch kondygnacji) .
Link do planu koncepcyjnego rewitalizacji parku  Urzędu Dzielnicy Wola z 2010 r. http://www.wola.waw.pl/page/1647,zakonczono-i-i-ii-etap-modernizacji-parku-im-e-szymanskiego.html?offset=20


Liczne wystąpienia Stowarzyszenia do różnych organów, a nawet interpelacje radnej PIS ś.p. Olgi Johann (z dnia 31.10.2016 r., 02.12.2016 r., 18.01.2017 r.) w przedmiotowej sprawie jak do tej pory okazały się bezskuteczne. Może teraz?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz