29 grudnia 2014

ZMIANA STAWKI WIECZYSTEGO OD GARAŻY - ODWOŁAJ SIĘ

W Warszawie i nie tylko, użytkownicy wieczyści, mieszkańców bloków wielorodzinnych z garażami podziemnymi spotkała niemiła niespodzianka - zmiana stawki opłat wieczystego w związku z posiadanym miejscem postojowym z 1 do 3%. Innymi słowy użytkownik wieczysty płaci 1% od udziału wieczystego (w związku z posiadanym mieszkaniem) i 3% od udziału w wieczystego (w związku z posiadanym miejscem postojowym w garażu podziemnym pod budynkiem mieszkalnym). Wprawdzie jest to całkowicie niezgodne z ustawą o gospodarce nieruchomościami, władze samorządowe wykorzystują fakt wyodrębnienia w odrębnych księgach wieczystych - garaży podziemnych, dla podwyższenia stawej. Takie działanie jest możliwe, gdyż sądy (w tym Sąd Najwyższy) wydały w sprawie korzystne dla władzy orzeczenia zatwierdzające ten nowy rodzaj złodziejstwa. Zachęcamy do odwoływania się od tych podwyżek, wprawdzie szansa wydaje się niewielka, jednak jeżeli Stowarzyszeniu Interesu Społecznego WIECZYSTE uda sie przeforsować w Sejmie projekt obywatelski, wówczas SKO i sądy nie będą miały wyjścia i będą musiały uznać z powrotem 1 procent. Ponadto wiele podwyżek np. na warszawskich Bielanach czy w Śródmieściu zawierają także inne wady formalne pozwalające mieć nadzieję na ich uchylenie......................, dn. ……../……./..........

Powód/Skarżący:
……………………………….
……………………………….
……………………………….

Pozwany/Skarżony
Organ właściwy ……………………………………
Adres: ………………………………………………
………………………………………………………

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
…………………………………………….
w/m

WNIOSEK
O UZNANIE ZMIANY STAWEK OPŁAT WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
 ZA NIEUZASADNIONE

dot. wypowiedzenia z dnia ……………….. ws. zmiany stawki opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej z 1 na 3% dla nieruchomości w …………………………… przy ul. ……………………………………………………………………………………………..........
miejsce postojowe ……….  numer KW ……………………

1)  Na podstawie art.78 u.g.n. w związku z art.73 ust.2 u.g.n. zwracam się o uznanie powyższej zmiany stawki opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za nieuzasadnione. Uzasadnienie w dalszej części
2)   Zgodnie z art.62 kpa wnoszę o połączenie wszystkich spraw w zakresie zmiany stawek dot. miejsc postojowych dla powyższej nieruchomości. Zgodnie z art. 62 kpa W sprawach, w których prawa lub obowiązki stron wynikają z tego samego stanu faktycznego oraz z tej samej podstawy prawnej i w których właściwy jest ten sam organ administracji publicznej, można wszcząć i prowadzić jedno postępowanie dotyczące więcej niż jednej strony. Stwierdzam, że zmiany stawki dla współużytkowników wieczystych dla miejsc postojowych dla ww. nieruchomości są identyczne dla wszystkich, a to uzasadnia połączenie postępowań.

Uzasadnienie ad. 1
Zgodnie z art.72 ust.3 u.g.n. stawka opłata roczny dla nieruchomości o przeznaczeniu mieszkaniowym wynosi 1%, a w przypadku pozostałych 3%, Wypowiedzenie (zmiana) stawki opłaty użytkowania wieczystego przewiduje podniesienie stawki z 1 do 3% w związku z art.73 ust.2 u.g.n. Zastosowanie tego przepisu było jednak nieuprawnione. Jak wynika z art.71 ust.1 u.g.n. Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Także przepisy Kodeksu Cywilnego wyraźnie stanowią iż wieczyste użytkowanie odnosi się do gruntu, a nie do budynków. Zgodnie z art.232 k.c. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym.
Zatem dla stawka opłat użytkowania wieczystego dotyczy nieruchomości gruntowych (czyli gruntu) w związku z przeznaczeniem gruntu. Jak definiuje art.4 pkt.1 u.g.n. przez nieruchomość gruntową należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności. Z kolei w punkcie 3 ustawa definiuje działkę gruntu jako niepodzieloną, ciągłą część powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub całość nieruchomości gruntowej. Z powyższego wynika, iż stawka opłat dotyczy tylko i wyłącznie gruntu. W omawianym przypadku na danej nieruchomości gruntowej posadowiono budynek mieszkalny, a pod budynkiem garaż podziemny w którym jest ww. miejsce postojowe. Wprawdzie wyodrębnione zostało miejsce postojowe w garażu podziemnym w odrębnej księdze wieczystej, jednakże jak wynika z przepisów lokale stanowiące odrębny przedmiot własności nie wchodzą do nieruchomości gruntowej. Zatem nieruchomość gruntowa pozostała ta sama, nie uległa zmianie. Nie da się bowiem wyodrębnić z nieruchomości (ani prawnie, ani faktycznie) jakiejś części w związku z garażem podziemnym, niezależnie czy dane miejsca postojowe wpisano w odrębną Księgę Wieczystą czy też nie. Jak wynika z art.73 ust.1 jeżeli nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste na więcej niż jeden cel, stawkę procentową opłaty rocznej przyjmuje się dla tego celu, który w umowie o oddanie w użytkowanie wieczyste został określony jako podstawowy. Wspomniana nieruchomość gruntowa została prawnie oddana w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe. Faktycznie w związku z garażem podziemnym występuje także drugi cel – pozostały, użytkowy, jednakże w takiej sytuacji zgodnie z art.73 ust.1 należy przyjąć stawkę przyjętą dla celu określonego jako podstawowego czyli w danym przypadku mieszkaniowego. Zatem zmiana stawki z 1 do 3% należy uznać za całkowicie nieuzasadnione, jest wręcz sprzeczne z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.


……………..
podpis


wzór wniosku do wydruku:


5 komentarzy:

 1. Dzień dobry,

  Właśnie dostaliśmy wypowiedzenie umowy, zmiana stawki za garaże z 1% na 3%.
  W lipcu 2016 roku złożyliśmy do UD wniosek o aktualizacje wyceny działki razem z operatem.
  W listopadzie 2016 Miasto odrzuciło nasz wniosek o aktualizacje.
  W listopadzie 2016 zaskarżyliśmy decyzje Miasta do SKO.
  W maju 2017 odbyła się rozprawa w SKO.
  Czekamy na decyzje SKO.
  W listopadzie 2017 Miasto wypowiedziało umowę i zmieniło stawkę za garaż na 3%.

  Pytania:
  1) Czy Miasto mogło zmienić stawkę za garaż, jeśli nie zakończył się spór o wycenę działki?
  2) Czy można podważyć wyliczenie nowej opłaty argumentując to tym, że skoro nie znamy wyceny działki (spór w SKO) to nie można wyliczyć 3%? 3% od kwoty nieznanej pozostaje nieznane.
  3) Czy są jakieś zapisy prawne, że jak jest spór o wycenę działki to nie można zmienić stawki za garaż?
  4) Czy są jakieś zapisy prawne, że jak mamy spór o wycenę wartości działki to nie można wyliczyć nowej wartości opłaty za wieczyste?
  5) Jeśli spór o wycenę działki w SKO wygramy to czy opłaty za 2017, 2018 będą do skorygowania? Mam tu na myśli, czy nowa wycena działki obowiązuje od dnia złożenia wniosku o aktualizacje (lipiec 2016), czy od dnia wygrania sprawy?

  Dziękuję za pomoc.
  Pozdrawiam,
  Michał

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeszcze jedno pytanie:
   6) Gdzie wysyłamy odwołanie? Bezpośrednio do SKO, czy do SKO przez Urząd Dzielnicy?

   M.

   Usuń
  2. 1. Odwołania do SKO od roku bieżącego składa się do SKO za pośrednictwem Urzędu Dzielnicy
   2. Przepisy u.g.n. expressis verbis się nie odnoszą do podniesionej kwestii. Ale należy pamiętać, że do zmiany stawki stosuje się przepisy art.78-81.ug.n. odnoszące się do aktualizacji opłaty. Art.78 wyraźnie wskazuje, że należy określić wysokość opłaty. Co do zasady nie można wyliczyć wysokości opłaty w wyniku zastosowania nowej stawki jeżeli nie została zakończona poprzednia procedura aktualizacyjna, a tą kończy prawomocne orzeczenie SKO lub sądu. Dodajmy, że skoro wysokość opłat została określona w drodze wypowiedzenia aktualizacyjnego w 2016 roku i jest przedmiotem sporu, to Urząd nie może dokonać zmienić tych sum w drodze zmiany stawki opłaty rocznej z 1 na 3%, albowiem stanowiłoby to zmianę wypowiedzenia, a tego można dokonać jedynie poprzez cofnięcie uprzedniego wypowiedzenia i dokonaniu nowego obowiązującego od roku następnego. Skoro Urząd tego nie uczynił, zatem nie miał prawnej możliwości dokonania zmiany stawki.

   Usuń
 2. Nie rozumiem: "Dodajmy, że skoro wysokość opłat została określona w drodze wypowiedzenia aktualizacyjnego w 2016 roku i jest przedmiotem sporu"

  Urząd Dzielnicy nie wykonał wypowiedzenia aktualizacyjnego w 2016.
  To my zrobiliśmy operat i złożyliśmy wniosek o aktualizacje wyceny gruntu. Później UD to odrzucił i od tego czasu sprawa jest w SKO.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1. Przepraszamy nie doczytaliśmy początku. To nieco zmienia postać rzeczy, aktualizację dokonuje właściciel, wniosek użytkownika nie jest wypowiedzeniem, jest tylko wnioskiem zmierzającym do dokonania aktualizacji, którą urząd akceptuje lub nie. Tym niemniej skoro został złożony wniosek do SKO a procedura nie została zakończona wydaje się jednak że nie można dokonywać w takiej sytuacji zmiany stawki, gdyż wartość nieruchomości i wysokość nowej opłaty nie została określona. Jednak Kolegium lub Sąd może mieć inne zdanie na ten temat.
   Co do momentu od kiedy będzie obowiązywać nowa wycena? od 1 stycznia 2017 roku i to niezależnie kiedy zapadnie orzeczenie.

   Usuń