Szczęśliwego Nowego Roku 2020 życzy Serwis21

10 września 2017

Najistotniejsze zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, z poparciem Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego


Ostatnia nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie cieszy się uznaniem w gronie nomenklatury spółdzielczej. Nic dziwnego, nieco ogranicza samowładztwo zarządów spółdzielni. Z kolei zwykli spółdzielcy zadowoleni są z kierunku zmian. Poniżej oświadczenie zarządu Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego:OŚWIADCZENIE
 
W związku z przyjętym przez Sejm w dniu 20.07.2017r. "Rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych" spółdzielcy skupieniu w ogólnopolskim ruchu reformatorskim, popierają obrany kierunek zmian spółdzielczości w wydaniu polskim.
Należy podkreślić, iż 3,5 tys. spółdzielni mieszkaniowych, w której zamieszkuje ok. 14 mln Polaków, są ostatnim bastionem nomenklatury post PRL-u, gdzie dawny aparat partyjny zajmuje kluczowe i kierownicze stanowiska. To właśnie  zarządy, prezesi SM odpowiedzialni są za:
 1. naliczanie nierynkowych czynszów, 
 2. kominowych dopłat, 
 3. dramatyczne eksmisje rodzin (największa ilość osób w Polsce jest właśnie eksmitowanych z zasobów spółdzielni mieszkaniowych),
 4. szerzenie się patologii społecznej,
 5. drastycznie pogarszający się stan techniczny infrastruktury zasobów mieszkaniowych w spółdzielniach.
Najistotniejsze zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, które wychodzą naprzeciw naszym oczekiwaniom, miejmy nadzieję, że wpłyną na jakość zarządzania spółdzielniami, rzutując na poprawę bytu jej mieszkańców.
 • nowela upraszcza tryb wydzielania się wspólnot mieszkaniowych poprzez wprowadzenia zasady rozliczenia funduszu  remontowego w przeciągu 12 miesięcy dla właścicieli nieruchomości, w której powstała wspólnota,
 • członkostwo w spółdzielni związane z prawem do lokalu lub umową o jego budowę,
 • likwidacja obowiązku składania deklaracji członkowskiej oraz wpłaty wpisowego,
 • członkami automatycznie małżonkowie jeśli występuje współwłasność,
 • po ustaniu małżeństwa małżonkowie zgłaszają spółdzielni komu przypadło prawo do lokalu,
 • członkami osoby, które kupiły na rynku wtórnym własnościowe prawo do lokalu,
 • członkami mogą być najemcy przejętych przez SM mieszkań zakładowych,
 • osoby bliskie osobom, którym wygasło spółdzielcze prawo zyskują możliwość ubiegania się o członkostwo poprzez złożenie pisemnej deklaracji o gotowości podpisania z SM umowy o ustanowienie spółdzielczego prawa,
 • w dniu wejścia w życie nowelizacji, wygasną członkostwa tzw. członków oczekujących - osób które nigdy nie posiadały żadnych praw majątkowych w spółdzielni (praw do lokali, garaży) a mimo to uczestniczyły w WZ i głosowały zgodnie z wolą zarządów,
 • po ustaniu członkostwa właściciel lokalu jest współwłaścicielem środków zgromadzonych w funduszu remontowym w wysokości odpowiadającej udziałowi we współwłasności nieruchomości (przepis stosowany też do osób, które nie były członkami SM),
 • uniemożliwienie spółdzielni wygaszania lokatorskiego prawa do lokalu - wymaganie postępowanie sądowe,
 • każdy kto utracił prawo lokatorskie lub własnościowe po nowelizacji ustawy będzie mógł wnieść o przywrócenie prawa jeśli spłaci zadłużenie i jeżeli prawa do jego lokalu nie uzyskała inna osoba,
 • nabycie mieszkania zakładowego - nowela zobowiązuje najemcę do wpłaty do spółdzielni wkładu budowlanego w kwocie nie większej niż 5% ceny rynkowej lokalu,
 • nowela rozszerza uprawnienia kontrolne dla ministra budownictwa - daje prawo żądania i kontroli dokumentów,
 • w umowie o budowę spółdzielnia zyskuje prawo określenia terminu wykupu lokalu,
 • nowela wprowadza zasady rozliczenia funduszu remontowego dla właścicieli w nieruchomości, w której powstała wspólnota,
 • udział w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika (jeden pełnomocnik dla jednego członka),
 • uchwały walnego zgromadzenia będą podjęte, jeżeli opowie się za nimi wymagana w ustawie lub statucie liczba członków biorących udział w głosowaniu,
 • osoby, które pełnią funkcje w spółdzielniach mieszkaniowych, nie będą mogły być lustratorami (kontrolować SM),kolesie,
 • rozliczenie kosztów budowy lokali w terminie 3 miesięcy od oddania budynku do użytkowania, po upływie 3 miesięcy roszczenie spółdzielni o uzupełnienie wkładu budowlanego wygasa,
 • spółdzielnia przenosi własność lokalu w terminie 2 miesięcy od wybudowania.
Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż w najbliższych miesiącach zorganizujemy w Białymstoku otwarte seminarium z udziałem Senator RP Lidii Staroń, która była autorem poprawek do rządowego projektu ustawy. Seminarium będzie połączone z debatą i oprócz szczegółowego omówienia poszczególnych zmian, swoje uwagi przedstawią mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych, aby kolejna planowana reforma prawa spółdzielczego, w pełni uwzględniała oraz zaspokajała społeczne potrzeby gruntownej zmiany w tej niezwykle ważnej, a dla większości najważniejszej dziedzinie życia. 


Zarząd Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz