28 marca 2018

Przez zmianę terminu składania wniosków, pozbawiono ich 50% bonifikaty wieczystego użytkowania.

Część użytkowników wieczystych w tym roku została pozbawiona prawa do 50% bonifikaty opłaty wieczystego użytkowania. Jak to się stało? Okazuje się, iż znowelizowano przepisy i w tym roku ograniczono termin składania wniosków upływał 1 marca. Rzecz w tym, iż w tym terminie wiele osób nie miało jeszcze informacji o swoich dochodach, a tym samym o ewentualnym uprawnieniu. Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE właśnie wystąpiło z petycją o uchylenie nowo wprowadzonego przepisu i z żądaniem przywrócenia terminu składania wniosków bonifikatowych za 2018 rok.

Zgodnie z art.74 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887 i 1948), właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. 

W wyniku uchwalenia ustawy z dnia 20 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie innych ustaw, a konkretnie art.1 pkt.15 podpunkt a) (Dz.U. z 8 sierpnia 2017 r. poz. 1509) do tego artykułu dorzucono drugie zdanie w brzmieniu: Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.

W ten sposób ograniczono możliwość składania wniosków do dnia 1 marca pod rygorem odrzucenia wniosku. 

Stowarzyszenie uznaje ww. przepis za skandaliczny. Przesłanką do udzielenie ulgi jest bowiem dochód miesięczny w stopniu 50% w stosunku do wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym za rok za który ma być wnoszono, ogłaszana przez prezesa GUS. Zatem podstawą jest wystąpienie 2 realnych przesłanek technicznych: ogłoszenie wynagrodzenia przez GUS oraz uzyskania stosownej informacji urzędowej o swoich dochodach.

Otóż o ile komunikat GUS ws wynagrodzeń w gospodarce narodowej ukazuje się zazwyczaj 9 lutego, o tyle urzędowe informacje nt. dochodów obywatele otrzymują zazwyczaj w marcu, skoro zgodnie z art.42 ust.2 pkt.1 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych:. terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa: 1) w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika wykonują swoje zadania – imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru;

A zatem w świetle przepisu ar.42 ust.2 pkt.1 u.p.d.f. złożenie pełnego wniosku o 50% bonifikatę (tj. wraz z oficjalnym dokumentem o dochodach) jest utrudnione, albowiem do jego spełnienia obywatel musiałby specjalnie zabiegać o dokument dotyczący swoich dochodów.

O zmianie nie informowano powszechnie, nie ostrzegano użytkowników wieczystych, a wiadomo że większość osób załatwia sprawy wieczystego w marcu. Efekt sporo użytkowników wieczystych nie złożyło wniosków w terminie i straciło prawo do bonifikaty, o czym dowiedzieli się dopiero w urzędzie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz