22 sierpnia 2013

Skandal - rząd nie ogłasza w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego nr SK 18/09

18 lipca br Trybunał Konstytucyjny orzekał w sprawie ze skargi konstytucyjnej dot. niezgodności z konstytucją przepisów prawnych dot. 75% stawki podatku dochodowego od nieujawnionych źródeł. Trybunał uznał, co prawda, że stawka 75% jest zgodna z konstytucją, ale równocześnie uznał za niezgodny z prawem przepis art. 20 ust.3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który określał sposób wyliczenia przychodu z nieujawnionych źródeł (sygn. akt SK 18/09). Minął miesiąc, a wyrok TK nie został wciąż ogłoszony w Dzienniku Ustaw. Stowarzyszenie Interesu Społecznego NSZZ WYZWOLENIE zwróciło się zatem do Trybunału Konstytucyjnego o wyjaśnienie, wskazując, iż w Dzienniku Ustaw w dniu 13 sierpnia został już ogłoszony późniejszy wyrok Trybunału z dnia 23 lipca sygn. akt P 36/12. Biuro TK poinformowało w odpowiedzi, że treść wyroku w sprawie SK 18/09 ogłoszonego 18 lipca 2013 roku została następnego dnia przekazana do Dziennika Ustaw. W kwestii terminu publikacji proszę zwrócić się do Dziennika Ustaw, gdyż Trybunał Konstytucyjny nie ma na to wpływu. Przypomnijmy, iż zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji. Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej. Zatem dlaczego rząd nie ogłasza w dzienniku ustaw orzeczenia TK o sygn. SK 18/09. Chodzi o to by obywatele nie mogli powołać się w sposób skuteczny na ww. orzeczenie.
ygn. akt SK 18/09
W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa, dnia 18 lipca 2013 r.
Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Stanisław Biernat - przewodniczący
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - sprawozdawca,
protokolant: Krzysztof Zalecki,
po rozpoznaniu, z udziałem skarżącej oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 18 lipca 2013 r., skargi konstytucyjnej Róży Kleibert o zbadanie zgodności:
1) art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176) z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1, art. 46 w związku z art. 45 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
2) art. 20 ust. 3 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy powołanej w punkcie 1, rozumianego w ten sposób, że w postępowaniu w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów obowiązek wykazania źródeł przychodów ciąży na podatniku, z art. 42 ust. 3 Konstytucji,
3) art. 20 ust. 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy powołanej w punkcie 1 w związku z art. 68 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji,
o r z e k a:
I
1. Art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2001 r.:
a) nie jest niezgodny z art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1, art. 46 i art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
b) jest zgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji.
2. Art. 20 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 r., jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji.
3. Art. 68 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 848, 1101, 1342 i 1529) jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji.
II
Przepis wymieniony w części I punkcie 3 traci moc obowiązującą z upływem 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto p o s t a n a w i a:
na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

 Stanisław Biernat 
Marek Kotlinowski Teresa Liszcz
Andrzej Rzepliński Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz