2 marca 2018

Petycja w sprawie rozpatrzenia przez Radę Warszawy petycji

Władze Warszawy za wszelką cenę próbują uniknąć publicznych debat w niektórych sprawach. Tak jest w sprawie zabudowy Parku Szymańskiego, gdzie udało się uniknąć debaty na forum Rady Miasta (Petycja Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE będzie jednak musiała być rozstrzygnięta przez Radę Dzielnicy Wola), tak jest też w sprawie petycji Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE z dnia 8 lutego 2018 r. dotyczącej upoważnienia dzielnic do złożenia sprzeciwów od orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawach dotyczących aktualizacji opłat użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawa i uznania nieważności dotychczasowych sprzeciwów złożonych przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Przewodniczący Rady odesłała petycję do prezydenta, rzekomo gdyż to jego kompetencje.  Stowarzyszenie zatem wystąpiło z petycją o rozpatrzenia przez Radę Warszawy - petycji.

W dniu 8 lutego Stowarzyszenie złożyło petycję o przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dzielnic do złożenia sprzeciwów od orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawach dotyczących aktualizacji opłat użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawa i uznania nieważności dotychczasowych sprzeciwów złożonych przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Petycja zawierała projekt uchwały, a także obszerne uzasadnienie prawne.. W dniu 21 lutego Przewodnicząca Rada Miasta Stołecznego Warszawy pismem RW-WO-SW.152.5.2018.AKU odesłała do Prezydenta Warszawy petycję przekazaną przy piśmie Gabinetu Prezydenta z dnia 12 lutego 2018 znak GP-SIW/39/18, stwierdzając iż dotyczy kwestii związanych z aktualizacją opłat użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy, która należy do kompetencji Prezydenta m.st. Warszawy.

Otóż zgodnie z art.11 ust.1 ustawy o ustroju m.st. Warszawy - Dzielnica działa na podstawie statutu dzielnicy nadanego przez Radę m. st. Warszawy i innych uchwał Rady m. st. Warszawy przekazujących dzielnicy zadania i kompetencje gminne i powiatowe. Zatem w świetle ustawy Rada Warszawy może przekazać kompetencje gminne (np. w zakresie spraw związanych z aktualizacją opłaty użytkowania wieczystego) dzielnicom. Z tego prawa zresztą Rada Warszawy już skorzystała Zgodnie z §7 pkt.1 uchwały NR XLVI/1422/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy -, w zakresie nieruchomości m.st. Warszawy, położonych na obszarze właściwej dzielnicy, przekazuje się dzielnicom o wykonania kompetencje m.in. w zakresie aktualizacji – opłat użytkowania wieczystego gruntu.

Ważność tzw. uchwały kompetencyjnej w tym zakresie tj. przekazania kompetencji dzielnicom potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjnym wyrokiem z dnia 16 lipca 2014 r. sygn. akt II SA/Wa 1447/13. Sposób realizacji tej kompetencji określają statuty dzielnic, czyli poprzez 2 członków dzielnicy posiadających uprawnienia Prezydenta Miasta. A zatem nie ulega wątpliwości, iż przekazanie spraw związanych z aktualizacją opłaty użytkowania wieczystego jest uprawnieniem Rady Warszawy. 

Proces aktualizacji opłaty zaczyna się wraz z wypowiedzeniem opłaty wieczystego użytkowania a kończy się w przypadku odwołania wraz z uprawomocnieniem orzeczenia SKO lub złożeniem sprzeciwu od tegoż orzeczenia (wówczas sprawę rozstrzyga sąd). Zdaniem Stowarzyszenia oznacza, to że zarówno wypowiedzenie jak i sprzeciw powinien być dokonany w trybie wynikającym z uchwały kompetencyjnej i statutami dzielnic. Skoro jednak sprawa sprzeciwów nie została w sposób literalnie zapisana, a w dotychczasowej praktyce Urzędu Miasta Stołecznego nie respektowane są procedury wynikające z uchwały kompetencyjnej i statutów dzielnic, stąd petycja zmierzająca do doprecyzowania tej kwestii, kwestii która leży w kompetencjach Rady Warszawy (jako organu, który przyjął uchwałę kompetencyjną), a nie Prezydenta Miasta.

Skoro jednak przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska (PO) odesłała petycję do Prezydenta Miasta, najwyraźniej chcąc uniknąć niewygodnego tematu na sesji Rady, Stowarzyszenie złożyło zatem nową petycję - o rozpatrzenie przez Radę Miasta uprzednio złożonej petycji. Ciekawe co teraz uczyni pani Przewodnicząca?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz