30 marca 2018

Przyznali darmową komunikację działaczom opozycji antykomunistycznej a zapomniano o świadczących pracę w nielegalnych organizacjach

Na sesji z 28 marca Rada Miasta w Bydgoszczy na wniosek Prezydenta Miasta przyznała prawo do darmowej komunikacji miejskiej dla osób posiadających status działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych.

Przy okazji doszło jednak do ... nazwijmy to niezręcznością. Okazało się bowiem, że 29 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 zwróciło się z petycją do Rady Miasta o przyznanie prawa do ulgi w komunikacji miejskiej dla osób które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. i osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych - na podstawie decyzji wydanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
http://bip.um.bydgoszcz.pl/binary/Petycja%20-%20ulgi%20w%20transporcie%20zbiorowym_tre%C5%9B%C4%87_tcm30-239019.pdf

4 października 2017 r. Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła stanowisko, w której uznała postulaty z petycji za zasadne i zobowiązała się do podjęcia działań na rzecz zmian przepisów dotyczących ulg i zwolnień komunikacją miejską.
20 marca 2018 r. w związku ze skierowaniem przez Prezydenta Miasta na sesję z 28 marca projektu uchwały przyznającej prawo do darmowych przejazdów komunikacją miejską w Bydgoszczy osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 693 i 1220 oraz z 2017 r. poz. 1386), oraz stanowiskiem Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 4.10.2017 uznające za zasadną petycję Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 z dnia 29/06/2017, Stowarzyszenie zwróciło się z petycją o uzupełnienie uchwały o wymienione kategorie w petycji, wskazując na odrębność kategorii świadczących i działaczy.
http://bip.um.bydgoszcz.pl/binary/petycja_praca%20po%201956_tcm30-244750.pdf

28 marca uchwalono darmową komunikację miejską dla działaczy, ale równocześnie zlecono Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska rozpoznanie petycji Stowarzyszenia. 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzZXJ3aXMyMXJvem5lMnxneDo0OGNiN2E4NDczNTBlMWFl

Ale czy radni zrozumieją różnice i przyznają uprawnienia, skoro nawet senatorowie, którzy opracowywali i uchwalali ustawy nie są w stanie dziś zrozumieć co prawnie i faktycznie uchwalili?

Na dzień obecny w 26 miastach uchwalono ulgi dla działaczy opozycji antykomunistycznej, a w 20 miastach dla świadczących pracę w nielegalnych organizacjach (jedynie w 8 miastach się one pokrywają).zob.też https://bydgoszcz24.pl/pl/11_wiadomosci/17716_sa_dwie_grupy_weteranow_z_okresu_prl_kazda_ma_inne_uprawnienia.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz