7 marca 2018

Jak oszukano internowanych i więzionych z podwójnymi okresami składkowymi?

Działali na rzecz nielegalnych organizacji, byli bez pracy z powodów politycznych, internowani (na zdjęciu z obozu w Kwidzynie) czy więzieni z powodów politycznych. Skutkiem były zazwyczaj niższe emerytury. Ustawodawca co prawda uznał te okresy za składkowe, ale nie wyrównało to strat w zakresie wysokości emerytury.

Uchwalona w ubr. nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej miała tą niesprawiedliwość wyrównać. Osobom internowanym i więzionym z powodów politycznych przyznano podwójne okresy składkowe przy ustalaniu prawa do emerytury (art.5 ust.3 pkt.3 i 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Szybko nadeszło rozczarowanie.

Otóż przepis nie dotyczy osób już będących na emeryturze lub rencie. Przekonali się o tym internowani i więzieni występując do sądów powszechnych. 16 stycznia br. Sąd Okręgowy w Toruniu oddalił odwołanie powódki o wysokość świadczenia, w związku z jej żądaniem ponownego wyliczenia emerytury przy uwzględnieniu podwójnych okresów składkowych z tytułu okresów internowania  (sygn. akt IV U 1324/17). 16 lutego Sąd Okręgowy w Siedlcach oddalił odwołanie powoda o uwzględnienie okresu internowania w wymiarze podwójnym. Sąd uznał, że uprawnienie te nie dotyczy osób, które już mają ustalone prawo do renty, emerytury (sygn. IV U 16/18)

Ponadto od 2012 r. prawo do emerytury-  dla osób urodzonych po 1948 roku - osiąga się po uzyskaniu określonego wieku (60/65 lat), a nie w zależności od liczby okresów składkowych i nieskładkowych. Podwójny okres składkowy może mieć znaczenie w przypadku prawa do świadczeń uzależnionych od minimalnej liczby okresów składkowych i nieskładkowych tj. prawa do renty lub świadczenia przedemerytalnego i być może (choć to dyskusyjne) - prawa do minimalnej emerytury. Ale dla sądów jednak przepis nie dotyczy osób, które miały już przyznane prawo do emerytury lub renty.

Niewątpliwie internowani i więzieni liczyli na coś innego. Gdy uchwalano ustawę szumnie poinformowano o podwójnych okresach, wielu uwierzyło że dzięki temu ich świadczenia zostaną podwyższone. Uwierzyli i ....

Naprzeciw oczekiwaniom internowanych, więzionych z powodów politycznych, osób nie wykonujących pracy na skutek represji politycznych lub świadczących pracę w nielegalnych organizacjach w okresie PRL wyszło Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89, które złożyło do senackiej komisji praw człowieka petycję - projekt zmiany ustawy przewidujący podwójne naliczenie okresów składkowych przy określaniu wysokości emerytur i rent. Uprzedzając zarzut braku korespondencyjności z przepisami kombatanckimi, Stowarzyszenie zauważyło, iż przez ponad 25 lat kombatanci otrzymywali dodatki do emerytury (w przeliczeniu ponad 120 tys. złotych), których pozbawione były osoby walczące o niepodległość z lat 1956-89.

Także inne środowiska opozycyjne (Stowarzyszenie Kobiet Internowanych i Represjonowanych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym z Siedlec) przedstawiają podobne postulaty. 

Czy tym razem głos działaczy i represjonowanych zostanie wysłuchany?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz