23 października 2014

AFERA BANKOWA? KNF UKRYWA POZIOM RYZYKA BANKÓW

15.10 Komisja Nadzoru Finansowego uznała, że argumentacja przedstawiona przez Stowarzyszenie Polskie Euro 2012 nie wykazuje szczególnie istotnego interesu publicznego, które umożliwiłyby udostępnienie informacji publicznej przetworzonej tj. oceny BION poszczególnych banków komercyjnych za 2012 rok (DKS/0511/27/2014/JC). W związku z powyższym KNF z urzędu wszczął postępowanie w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji ublicznej we wskazanym zakresie.
Przypomnijmy, iż Stowarzyszenie Polskie Euro 2012 zwróciło się o udostępnienie ocenę BION poszczególnych banków za rok 2012 i 2013. Najpierw Komisja twierdziła iż potrzeba analiz, potem stwierdziła iż trzeba wykazać szczególny interes, a teraz odmawia udostępnienia ale zamiast wydać decyzję o odmowie udzielenia informacji (zgodnie z ustawą), wszczyna postępowanie w przedmiocie odmowy udzielenia informacji. To typowe przewlekanie sprawy.

Przypomnijmy, iż 25 września w piśmie do Komisji, Stowarzyszenie wykazało nie tylko, że ocena BION nie jest informacją przetworzoną, ale nawet gdyby była takową to istnieje szczególny publiczny dla ujawnienia oceny. Stowarzyszenie stwierdziło m.in., że 

1)  KNF uznało, że żądana ocena BION dla poszczególnych banków stanowi „informacja publiczna przetworzona”. Za informację przetworzoną "uważa się taką, której udostępnienie wiąże się z zaangażowaniem dodatkowych sił czy środków osobowych lub finansowych lub których przygotowanie wymaga wytworzenie zestawień czy obliczeń na podstawie posiadany danych, w związku z żądaniem wnioskodawcy na podstawie kryteriów przez niego wskazanych". Tymczasem Stowarzyszenie nie prosi o informacje wymagające dalszego przetwarzania, ale o końcowe oceny BION banków komercyjnych, które dla poszczególnego banku KNF przesyła w postaci listu (do prezesa lub wiceprezesa banku) najczęściej kilkustronnicowe, zawierające oceny banku i wyjaśnienia do tych ocen. Są to informacje, które zostały już dawno opracowane, przesłane odpowiednim bankom, i których udostępnienie nie wymaga żadnych, ale żadnych dodatkowych zestawień, analiz czy obliczeń, wystarczy mail z załączonymi plikami listów.

2) Odnośnie szczególnie istotnego interesu publicznego, oceny BION to zwracamy uwagę, że wynika ona z samej natury tej oceny, która gdyby nie miała szczególnie istotnego interesu publicznego wówczas nie byłaby w ogóle sporządzona. Jak przyznaje sam KNF na swojej stronie internetowej "Od oceny BION jest uzależniona intensywność działań nadzorczych, w szczególności o charakterze inspekcyjnym", co świadczy o znaczeniu tej oceny. Gdyby ocena BION nie byłaby istotna to KNF także nie nakładałby kary na członków zarządu banków za nieprzekazanie w wyznaczonym terminie, informacji niezbędnych do aktualizacji oceny nadanej w ramach procesu BION. Także fakt, iż kontrola NIK w zakresie działań związanych z bezpieczeństwem sektora finansowego w latach 2010-2011 zajmowała się także oceną BION świadczy o znaczeniu tej oceny. Skoro BION w bankach ocenia m.in. ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe (czyli ryzyko utraty wartości aktywów, wzrostu poziomu zobowiązań), ryzyko płynności (czyli niewywiązania się z bieżących zobowiązań w wyniku niedopasowania przepływów finansowych), ryzyko operacyjne (czyli prawdopodobieństwo wystąpienia straty związanej z niedostateczną efektywnością działań ludzi, systemów, procesów zachodzących w podmiocie oraz czynnikami zewnętrznymi), ryzyko biznesowe, ryzyko kapitałowe (wynikające z niezapewnienia kapitału wystarczającego do absorpcji strat nieoczekiwanych), ryzyko zarządzania (związane z niewłaściwym zarządzaniem, złą identyfikacją i ograniczaniem ryzyka prowadzonej działalności, brakiem lub niewystarczającym działaniem kontroli wewnętrznej, nieodpowiednim stosowaniem procedur wewnętrznych lub ich nieprzestrzeganiem), to siłą rzeczy, te informacje nt. poziomów ryzyk ma znaczenie dla klienta lub akcjonariusza banku.

Ocena, wiedza w zakresie powyższych ryzyk jest istotne przy podjęciu decyzji dla lokowania pieniędzy w danym banku (bezpieczeństwo lokat, powyżej 100 tys. euro nie ma żadnych gwarancji BFG). Przy dużym poziomie ryzyka, zarządzania, kapitałowym lub płynności skłonność do lokowania w tym banku będzie znacząca mniejsza i odwrotnie. A zatem informacje o poziomie ryzyk czyli ocena BION będzie istotna dla podjęcia decyzji lokacyjnej w danym lub innym banku.

BION również ma znaczenia dla podejmowania decyzji w zakresie kupna czy sprzedaży akcji banku. Podejmuje się je bowiem na podstawie dostępnych informacji w tym dot. także oceny zarządzania, poszczególnych ryzyk, a zwłaszcza ryzyk finansowych. Warto przy tym zauważyć, iż sam KNF w grudniu 2013 r. zalecił wypłaty dywidendy przez ubezpieczycieli i banki w zależności m.in. od oceny BION nie gorszej niż 2,5 za rok 2012 wprowadził mechanizm wpływu oceny BION na dywidendę i cenę akcji.  A przecież są to elementy które mają istotne znaczenie dla kupna lub sprzedaży akcji danej instytucji finansowej przez inwestorów i akcjonariuszy.

Najwyraźniej KNF gra na zwłoke, bo chce ukryć prawdziwy poziom ryzyka banków działających w Polsce. Zamiast tego tworzy publiczne oceny i raporty nt. SKOKów, których wiarygodność jest wątpliwa, uwzględniając negatywny stosunek KNF do SKOKów wogóle oraz podjęte przez Komisję działań w celu sparaliżowania działalności SKOKów. Gdyby okazało się, że sektor bankowy niesie znaczny poziom ryzyka, to wówczas cała konstrukcja KNF kierowania uwagi na SKOKi okazałoby się jedynie próbą ukrywania znaczącej afery bankowej. Dodajmy przy tym, iż tzw. gwarancja bankowe BFG, którymi mami się obywateli są w rzezywistości puste, nie starczy bowiem na zaspokojenie ewentualnych roszczeń choćby jednego większego banku w Polsce. Cała sprawa oczywiście zakończy się wcześniej czy później w sądzie administracyjnym, ale Komisja liczy, iż minie znaczny okres, ocena BION się zdezaktualizuje i będzie można twierdzić, że sytuacja uległa zmianie (a nowej oceny znów się nie ujawni, co zmusi do długotrwałego kolejnego sporu).

Odmowa udostępnienia oceny BION świadczy, iż poziom ryzyka w bankach albo jest niewłaściwy, zbyt duży, albo że ocena BION nie odzwierciedla stanu faktycznego (jak twierdzą sami bankowcy) chociaż wpływa ona na fakt wypłaty dywidendy. W każdym wypadku postawa KNF świadczy, iż prawdopodobnie możemy mówić już o aferze bankowej.22 października 2014

CYRK RZĄDZĄCYCH ZA NASZE PIENIĄDZE

Cyrk w wydaniu Marszałka Sejmu - Radosława Sikorskiego. Udzielił wywiadu dla amerykańskiego czasopismo "Politico", w którym stwierdził, że Putin zaproponował Tuskowi (wówczas premier rządu RP) w czasie spotkania rozbiór Ukrainy. Tusk miał nie zareagować, bo rozmowa była nagrywana. W mediach i wśród polityków zawrzało, bo z tą wiedzą prawdopodobnie nic nie uczyniono. Następnie Radosław Sikorski opowiadał, że rozmowa z portalem Politico była nieautoryzowana, później stwierdził, że autor tekstu dokonał nadinterpretacji, na konferencji uciekł przed dziennikarzami (odesłał do wywiadu w Gazecie Wyborczej i przerwał konferencję) a na koniec już na kolejnej konferencji oznajmił, że… zawiodła go pamięć i spotkania Tuska z Putinem w Moskwie nie było w ogóle. 
Groteskowe były zachowania polityków PO - którzy mówili o niezręczności, że sprawy już nie ma, a nieoceniony poseł Stefan Niesiołowski obwinił dziennikarzy (cyt.  To nie była kompromitacja ani PO, ani marszałka Sejmu. Mamy do czynienia z nagonką. Część dziennikarzy kłamie i uprawia niszczenie polityków. To dziennikarska szczujni). Skompromitowała się przy okazji premier Kopacz, która chcą udawać stanowczość udzieliła reprymendy Marszałkowi Sejmu, stwierdzając iż Nie będę tolerować standardów, które spróbował wczoraj zaprezentować marszałek Radosław Sikorski. Jak widać Marszałek Sejmu jest tylko błaznem na usługach premiera. Oczywiście premier miała prawo (a nawet powinna) wyrazić swoje zdanie, ale Marszałek nie jest przecież jej wasalem czy podwładnym pani premier. Co najwyżej mogła powiedzieć, iż nie aprobuje i że jako poseł, wiceprezes PO wnioskuje o dymisję marszałka. Tylko tyle i aż tyle.
Rządzący znów fundują nam cyrk, za nasze publiczne pieniądze. Rozumiemy, że chcą wyeliminować konkurencję czyli satyryków. Cyrk trwa, problemy nie są rozwiązywane i to wszystko za nasze pieniądze. Może wreszcie czas wyzwolić kraj od tych bałwanów.

23.10 - proces Z.MIERNIKA przeciwko policji

Zapraszamy 23.X (najbliższy czwartek)
 proces Z.Miernika przeciwko policji 
za brutalne pobicie i zatrzymanie pod pomnikiem ruskich okupantów
(Zygmunt Miernik trafił na 8 dni do szpitala!)

sąd Nowy Sącz ul Strzelecka 1a godz 13.00 sala 2-02.
zapraszamy
Niezłomni

21 października 2014

Prosimy Senat, aby uniemożliwił zawieranie "małżeństw" homoseksualnych

Podczas najbliższego posiedzenia senacka komisja ustawodawcza będzie rozpatrywać ustawę Prawo o aktach stanu cywilnego (druk senacki 729), która przewiduje wprowadzenie "zaświadczeń o stanie cywilnym". Pod tym niegroźnym dokumentem kryje się poważne zagrożenie obejścia polskiego prawa i umożliwienia zawierania "małżeństw" homoseksualnych (i np. poligamicznych). Polecam Państwa uwadze petycję przygotowaną przez ekspertów Ordo Iuris: 
którzy wyjaśniają, że "wprowadzenie proponowanych zaświadczeń stanowi ustawową instytucjonalizację mechanizmu służącego obejściu polskich unormowań konstytucyjnych poświadczających tożsamość małżeństwa jako związku jednej kobiety i jednego mężczyzny (art. 18 Konstytucji). Jeśli proponowane rozwiązanie zostanie przyjęte, pojawi się problem tego, jak traktować zawarte np. w Belgii, na podstawie polskich dokumentów urzędowych, ”małżeństwo” homoseksualne w kontekście obowiązującej Polskę zasady swobodnego przepływu osób wewnątrz UE. Odmawiając traktowania takich związków jak małżeństwa, Polska może narazić się na unijne sankcje za praktyki dyskryminacyjne. W skrajnych sytuacjach może to prowadzić nawet do konieczności przyzwolenia na adopcję dzieci przez takie związki.Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które przygotowało tę regulację, podaje sprzeczne informacje dotyczące rzeczywistych celów wprowadzenia "zaświadczeń". Podczas aktualnie toczącej się debaty, przedstawiciele MSW zaprzeczają, że "zaświadczenia o stanie cywilnym” umożliwią zawieranie małżeństw jednopłciowych za granicą. Jednak jeszcze rok temu urzędnicy MSW dowodzili, że nowe zaświadczenia są projektowane właśnie po to, aby umożliwić obywatelom Polski zawieranie małżeństw jednopłciowych w państwach, w których zostały one zinstytucjonalizowane."
Poprośmy senatorów o stosowną poprawkę, która polegać ma na tym, że w projekcie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego po art. 49 ust. 2 pkt 2) dodaje się pkt 3) o następującej treści: "Niniejsze zaświadczenie nie może służyć do zawarcia związku małżeńskiego lub innego związku cywilnego, w szczególności sprzecznego z polskim porządkiem prawnym”.
Serdecznie pozdrawiam wraz z całym Zespołem CitizenGO. Dziękuję, że działają Państwo z nami!
Magdalena Korzekwa
Polish Campaigns Manager

HOMOLESBIJSKA TELEWIZJA PUBLICZNA

Telewizja Polska nieodpłatnie wyemituje spoty promujące związki par homoseksualnych, w których pokazuje się życie takiego związku oraz sugeruje się że polskie prawo jest krzywdzące dla osób żyjących w związkach jednopłciowych. Spoty przygotowane zostały przez Kampanię Przeciw Homofobii. Jak władze TVP uzasadniają nieodpłatność spotów?  Kampania Przeciw Homofobii traktowana jest na równi z innymi organizacjami pożytku publicznego. Telewizja Polska jest nastawiona na propagowanie otwartości i tolerancji, a spot "Najbliżsi obcy" jest przykładem dobrze zrealizowanej kampanii - zarówno pod względem warstwy wizualnej, jak i merytorycznej - która naświetla ogólnospołeczny problem.
Nasze pieniądze jak widać mają służyć homolobby. Ciekawe czy TVP wyemitowałby zatem bezpłatnie spoty np. na rzecz obywatelskiego projektu ustawy ws. obniżenia opłat wieczystego? Raczej nie. Fakt emitowania nieodpłatnie powyższych spotów potwierdza rację tych, którzy odmawiają płacenia abonamentu RTV. Stowarzyszenie Interesu Społecznego "Wieczyste" i Serwis21 udostępniły wzory wniosków o umorzenie opłat czy zarzuty do postępowania egzekucyjnego. SZKODA PIENIĘDZY NA TVP.

W odpowiedzi na kampanię TVP, z naszej strony będziemy promować nieodpłatnie Hulajnogę, czyli Polskę bez Pedałów (oczywiście rowerowych).


Opozycjonista stracił wzrok wskutek pobicia a prokurator żąda kary dla poszkodowanego a nie dla sprawców

Czy weteran opozycji antykomunistycznej, który stracił wzrok wskutek pobicia przez MO, może być dziś oskarżonym za to, że chciał uzyskać pomoc od instytucji państwowej w sprawie represji jakie dotknęły go w latach 70-tych? Taka sytuacja przydarzyła się panu Kazimierzowi Buśkiewiczowi.

30.09 prokuratura rejonowa Bydgoszcz Południe przesłała do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy IV Wydział Karny akt oskażenia o popełnienie przestępstwa z art.233§1 kk (złożenia zeznań niezgodnych z prawdą, czyn zagrożony karą 3 lat więzienia). Jak czytamy w uzasadnieniu postanowienia zarzutów pan Kazimierz miał niezgodnie z prawdą zeznać, iż w związku z prowadzoną działalnością opozycyjną w Komitecie Obrony Robitników był w latach 1976-79 prześladowany przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w Grudziądzu poprzez wielokrotne zatrzymywanie, przeprowadzanie przeszukań mieszkania, aresztwanie i pozbawienie wolności w okresie od marca do czerwca 1970 r. oraz dwukrotne pobicie go przez funkcjonariuszy Milicji wskutek czego doznał ob obrażeń ciała w tym uszkodzenia nerwu wzrokowego. Prokuratura przyznaje, iż dochodziło do interwencji Milicji Obywatelskiej, ale ich przyczyną miało być nadużywanie alkoholu, wszczynaniu awantur, a karę pozbawienia wolności był za znęcanie się nad członkami rodziny.

Problem w tym, że ten obraz prokuratury rozmija się z materiałem dowodowym i zeznaniami świadków. Dotaliśmy do protokołu przesłuchania pana Kazimierza z dn. 29.08.2013 r. Pan Kazimierz stawił się jako pokrzywdzony czyli osoba, która doznała krzywdy i która chce uzyskać stosowne dokumenty. W zeznaniach opisuje swoją historię opozycyjną w tym pobicie przez MO w wyniku czego praktycznie stracił wzrok. Dlaczego zatem prokuratura postawiła zarzuty? Otóż z pisma IPN wynika, iż kwerenda w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej nie doprowadziła do dokumentów dotyczących pana Kazimierza., Areszt Śledczy w Bydgoszczy potwierdził fakt przebywania w Oddziale Okulistycznym Szpitala Aresztu Śledczego w Bydgoszczy w 1979 r. ale nie ma kserokopii leczenia szpitalnego w 1979 r. bo dokumenty zniszczono w 2008 r. 
Fakt uszkodzenie nerwu wzrokowego potwierdza jednak dokument karta informacyjna leczenia szpitalnego z 15.02.1979 r. Co więcej pismo adwokata z 9.01.1981 r. potwierdza fakt, iż w 1981 roku pan Kazimierz próbował dochodzić sprawiedliwości w związku z prawie całkowitą utratą wzroku. A zatem skutki zdrowotne wskutek pobicia są udokumentowane. Jednak w uzasadnieniu zarzutów prokuratura nie podważa dolegliwości zdrowotnych, ale stwierdza iż z akt osobowych z Zakładu Karnego wynika, że sprawy pana Kazimierza miały charakter kryminalny. 
Przeglądając protokół z przesłuchania, a także oświadczenia świadków natrafiliśmy na jedno nazwisko - Edmund Zadrożyński, z którym współpracował pan Kazimierz. Wyjaśniamy iż pan Edmund był aktywnym działaczem opozycyjnym, m.in. współpracował z KOR, czasopismem Robotnik i WZZ-Wybrzeża. 1 lipca 1979 r. aresztowany został pod zarzutami kryminalnymi i w marcu 1980 skazany na 3 lata więzienia (zmarł w 1982 r.). Jedną z metod bezpieki było m.in. tworzenie pod koniec lat 70-tych opozycjonistom spraw kryminalnych. Tak uczyniono ws. Edmunda Zadrożyńskiego i można podejrzewać że czyniono podobnie w stosunku do osób współpracujących z panem Edmundem.
Fakt współpracy z Edmundem Zadrożyńskim pana Kazimierza potwierdził bratanek pana Edmunda. Także inni świadkowie z Grudziądza, potwierdzają tą znajomość orazdziałalność opozycyjną pana Kazimierza, m.in. proboszczowie 2 parafii w Grudziądzu, osoby fizyczne członkowie rodzin Pomorskiej Odlewni i Emalierni (gdzie w 1976 r. był strajk) czy też znany działacz związkowy Tadeusz Dudkiewicz. Rekomendacje pana Kazimierzowi udzieliły także NSZZ Solidarność Region Bydgoski Oddział w Grudziądzu, a także kilka organizacji osób represjonowanych (Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym, Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL "Przymierze", Ogólnopolskie Stowarzyszeń Internowanych i Represjonowanych).

Wydaje sie zatem, iż fakt działalności opozycyjnej jest potwierdzony, a zarzuty kryminalne z lat 70-tych miały jedynie zastępować faktyczne polityczne. W każdym razie prokuratura powinna była zamiast skierować akt oskarżenia, to przynajmniej przesłuchać świadków, których w sprawie nie brak. Zatem czemu postawiono zarzuty i nie przeprowadzono właściwego postępowania? Czyżby chodziło o zastraszenie byłych opozycjonistów, by nie domagali się należnych im praw?

20 października 2014

Rząd szykuje tzw. "urynkowienie" przekształcania wieczystego!

Rząd przygotowuje nowelizację ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności. Planowany termin przyjęcia ustawy - IV kwartał 2014.
Jak informuje na strone KPRM - zmiana przepisów polegać będzie na zastosowaniu mechanizmów rynkowych przy ustalaniu opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych. W szczególności zmieniona zostanie zasada i sposób ustalania opłaty za przekształcenie, uiszczonej na rzecz dotychczasowego właściciela, tj. Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także modyfikacji ulegnie tryb dokonywania przekształcenia. Dodatkowo w projekcie zostaną uwzględnione wnioski legislacyjne dotyczące doprecyzowania przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami publicznymi (np. wnioski RPO, wnioski gmin).
Projekt ani założeń projektu do tej pory nie skonsultowano z organizacjami społecznymi. Nie wiadomo zatem, co ma oznaczać tzw. zastosowanie mechanizmów rynkowych przy ustalaniu opłaty przekształceniowej (czyżby obecne są zdaniem rządzących za niskie?). 17 października Stowarzyszenie Interesu Społecznego "Wieczyste" zwróciło się zatem do Ministerstwa Infrastruktury o kopię projektu ustawy i wystąpiło o uwzględnienie w trakcie prac projektu obywatelskiego.

DOŁĄCZ DO ZBIERANIA PODPISÓW POD PROJEKTEM OBYWATELSKIM
http://serwis21.blogspot.com/2014/10/komitet-i-projekt-ustawy-sis-wieczyste.html

Do akcji obniżki opłat wieczystego w Warszawie dołącza Kurier Żoliborza

biuletun informacyjny mieszkańców Żoliborza "Kurier Żoliborza" na stronie 6 zamieścił przedruk za Serwisu21 artykułu "W Warszawie obniżamy opłaty wieczystego". Kurier wydawany jest w 6 tys. egz. Ponadto jest w nim wiele artykułów na tematy lokalne Żoliborza i prezentacja niektórych kandydatów na radnych dzielnicy.

KURIER ŻOLIBORZA NR 1:

Aborcja to zabijanie - okażmy solidarność z obrońcami życia dzieci: Jackiem Kotulą i Przemysławem Syczem

Według rzeszowskiego sądu nie można mówić prawdy o tym, że aborcja to zabijanie. Ten wyrok należy uznać za skandaliczny. Panowie Jacek Kotula i Przemysław Sycz z Fundacji Pro – Prawo do Życia zostali pozwani, ponieważ informowali (organizując pikiety), że w rzeszowskim szpitalu Pro Familia zabija się dzieci (to ten szpital, który ukarał położną, p. A. Rejman, za odmowę uczestniczenia w aborcji). Sąd nakazał pozwanym opublikować absurdalne przeprosiny: "Jednocześnie przepraszam, że swoim działaniem doprowadziłem do naruszenia dobregoimienia Szpitala Specjalistycznego Pro-Familia w Rzeszowie”. Po odczytaniu wyroku media i publiczność musieli opuścić salę rozpraw, gdyż jego uzasadnienie zostało utajnione.
– Uzasadnienie wyroku jest absurdalne. Będziemy składać apelacją i dążyć od odtajnienia uzasadnienia wyroku – powiedział Jacek Kotula, szef rzeszowskiego oddziału Fundacji PRO – Prawo do Życia.
Mam wielką nadzieję, że sąd wyższej instancji nie będzie miał wątpliwości co do tego, że za mówienie prawdy o aborcji nie można penalizować.


Pokażmy światu, że nie zgadzamy się na takie wyroki. Panowie Jacku i Przemku: Jesteśmy z Wami! Podpiszmy się pod listem solidarności z nimi: http://www.citizengo.org/pl/solidarni-z-obroncami-dzieci-rzeszow

Poniżej wklejam oświadczenie panów Jacka Kotuli i Przemysława Sycza wydane w dniu ogłoszenia wyroku sądu pierwszej instancji:
"Szpital Pro-Familia chciał wydania wyroku zakazującego mówienia, ze aborcja to zabijanie.

Dziś Sąd Okręgowy taki wyrok wydał.
Uzasadnienie tego wyroku uważamy za całkowicie absurdalne.
Sąd prawdopodobnie jest tego świadom, skoro treść uzasadnienia utajnił.
Naszym zdaniem brak było podstaw prawnych dla utajnienia tego uzasadnienia.
Sąd uczynił to tylko po to, by opinia publiczna nie mogła poznać motywów, którymi kierował się sąd.
Sąd trafnie przewidywał, ze poznanie przez opinie publiczna uzasadnienia, byłoby całkowita jego kompromitacja.
Wyrok jest nieprawomocny i będzie wniesiona apelacja. Jednakże nasze działania obecnie będą skierowane na nakłonienie sądu, by ujawnił uzasadnienie wyroku. Wszyscy Polacy maja prawo dowiedzieć się, czemu władze naszego kraju zakazują mówienia, iż aborcja jest zabijaniem.
Jan Paweł II nie żyje. Z dzisiejszego wyroku sadu wynika jednak, ze gdyby dalej był wśród nas, byłby ścigany przez państwo polskie za nauczanie o tym, ze aborcja jest zabójstwem.
Jacek Kotula
Przemysław Sycz”

Jeśli większość Polaków powie głośno, że aborcja to zabijanie i wskaże szpitale, w których giną dzieci, to czy wszystkich nas postawią przed sądem? Drodzy Państwo, nie mamy wątpliwości, że toczy się dziś w Polsce nierówna i niesprawiedliwa walka, której ofiarami są dzieci, ich matki (nie zapominajmy nigdy o cierpieniu tych kobiet, które przeżyły aborcję swoich dzieci), ojcowie i całe rodziny.
Dziękuję, że są Państwo z nami. Dziękuję, że jesteśmy razem i wspólnie działamy...

...w dobrych zawodach.

Serdecznie pozdrawiam wraz z całym Zespołem CitizenGO

Magdalena Korzekwa
Polish Campaigns Manager

17 października 2014

Cyrk w Sądzie Rejonowym Warszawa Śródmieście - sędzia odmawia wyłączenia samego siebie

W dniu 23 września Stowarzyszenie Polskie Euro 2012 złożyło wniosek do I wydziału Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście o wstąpienie do postępowania sądowego ws. aktualizacji opłat użytkowania wieczystego pana M. Jako że sędzia Anna Ogińska-Łągiewska już wcześniej odmówiła wstąpienia Stowarzyszenia Interesu Społecznego "Wieczyste", Stowarzyszenie Polskie Euro 2012 wraz ze wstąpieniem złożyło wniosek o wyłączenie sędziego (w związku z brakiem bezstronności w sprawie, czego dowodem było odrzucenie w maju br. z urzędu czyli bez możliwości zaskarżania wstąpienie Stowarzyszenia Interesu Społecznego „Wieczyste” naruszając w ten sposób art.61 kpc. w związku z art.7 ust.1 pkt.6 ustawy o VAT). 

W przypadku wniosku o wyłączenie, sędzia nie jest już uprawniony do orzekania ws. wstąpienia do postępowania Stowarzyszenia Polskie Euro 2012, co wynika expressis verbis z art.50§3 kpc. Jednak 29 września sędzia na rozprawie (o której formalnie Stowarzyszenie nie było powiadomione) wydał postanowienie ws. odmowy wstąpienia Stowarzyszenia do postępowania, a tym samym rozstrzygnął wniosek o wyłączenie samego siebie z postępowania (faktycznie tego wniosku nie rozpatrzono). Normalnie w sprawie o wyłączenie sędziego orzeka 3 sędziów po złożeniu wyjaśnienia przez sędziego, którego wniosek dotyczy, a tymczasem jeden sędzia rozstrzygnął wniosek i tego który go bezpośrednio dotyczył.

W tym miejscu warto zauważyć, iż zgodnie z art.61 kpc organizacja społeczna wstępuje do postępowania, czyli staje się uczestnikiem postępowania. Słownik Języka Polskiego definiuje słowa wstąpić, wstępować poprzez wejście, zostać członkiem. A zatem ustawodawca posługując się terminem „wstępuje” miał na celu nie zwrócenie się o dopuszczenie do postępowania (jak formułuje to np. KPA), ale stworzenie mechanizmu w którym organizacja społeczna staje się uczestnikiem postępowania poprzez samo zgłoszenie, a nie na podstawie decyzji Sądu. Wprawdzie Sąd może wydać postanowienie o odmowie wstąpienia (czy z urzędu czy na skutek opozycji – prawomocnie rozstrzygniętej), ale wówczas Stowarzyszenie przestaje być uczestnikiem dopiero z chwilą tegoż postanowienia.

Zatem z chwilą wstąpienia i zanim Sąd wydał odmowę wstąpienia, Stowarzyszenie mogło i było uprawnione do złożenia wniosku o wyłączenie sędziego, które automatycznie powoduje, iż do czasu jego rozstrzygnięcia sędzia nie może orzec o odmowie wstąpienia do postępowania, natomiast powinien przekazać wniosek o wyłączenie do dalszego procedowania i dopiero po jego rozstrzygnięciu (jeżeli wniosek zostałby prawomocnie oddalony lub odrzucony), wydać postanowienie ws. odmowy udziału Stowarzyszenia, jeżeli uzna iż nie było przesłanek wstąpienia wynikających z art.61 kpc. Dodajmy, iż taką procedurę zastosował inny sędzia Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście ws. o sygn. akt I C 2962/13.

Ale sprawa się nie zakończyła. 6 października Stowarzyszenie złożyło zażalenie na postanowienia, stwierdzając fakt rażącego naruszenia prawa w Sądzie Rejonowym Warszawa Śródmieście. Wcześniej 29 września z kolei użytkownik wieczysty także zareagował na zachowanie sędziego, wniósł o wyłączenie sędziny jak i całego wydziału (sygn.. akt. I C 733/13).

Pomiędzy Stowarzyszeniem Interesu Społecznego „Wieczyste” i organizacji zaprzyjaźnionych a częścią środowiska sędziowskiego w sprawach aktualizacji opłat użytkowania wieczystego dochodzi do coraz ostrzejszego konfliktu. Sędziów drażni fakt wykorzystania przez Stowarzyszenie wybiegów prawnych blokujących postępowania i w celu złamania oporu coraz bardziej naginają i naruszają prawo procesowe. Paradoksalnie te naruszenia tylko wzmacniają Stowarzyszenie i propozycje zawarte w projekcie obywatelskim ustawy przygotowanej przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Stowarzyszenia Interesu Społecznego „Wieczyste” (zob. http://serwis21.blogspot.com/2014/10/komitet-i-projekt-ustawy-sis-wieczyste.html)

Minister rolnictwa Marek Sawicki obraża rolników

Minister rolnictwa Marek Sawicki (PSL) obraził rolników. W wywiadze dla portalu mpolska24.pl nazwał rolników frajerami. Poniżej fragmenty wywiadu:
Mariusz Gierej: Nie mogę nie zapytać o dopłaty dla producentów owoców i warzyw. Chciałbym się zapytać o rolników, którzy nie eksportowali produktów do Rosji, ale produkowali na rynek wewnętrzny, niestety to embargo odbiło się na cenach na naszym rynku krajowym. Przykład jabłek przemysłowych cena 12 groszy za kilogram w skupie, co z tymi rolnikami, którzy za taką cenę muszą sprzedawać swój towar.
Marek Sawicki: Są frajerami. Ja szanuję biznesmanów, a nie frajerów. Jeśli zaproponowaliśmy już w połowie sierpnia instrument wycofania z rynku, w którym za jabłka proponujemy 27 groszy, a frajerzy wiozą jabłka na przetwórstwo po 12-14 groszy ich wybór. Wolny kraj, demokracja. Każdy korzysta z tego co uważa za bardziej stosowne. Chcę podkreślić tylko, że z instrumentu wycofania z rynku mają prawo skorzystać wszyscy, którzy się na ten instrument decydują, niezależnie do tego czy eksportowali na rynek rosyjski, czy nie. Była taka koncepcja, zresztą ona została uruchomiona przy II transzy pomocy dla rolnictwa europejskiego dotkniętego embargiem, koncepcja nierozsądnych nierozważnych urzędników, że powinniśmy brać pod uwagę wielkość eksportu na Rosję i straty z tym związane. Słusznie Pan zauważył i ja także to podtrzymuję, że rynek krajowy, europejski został zdewastowany, zniszczony embargiem rosyjskim i stąd wszystkim uczestnikom tego rynku należała się rekompensata, ale rekompensata użyta w odpowiednim czasie i przy odpowiedniej stawce za wycofanie. Gdyby te środki, które są zaangażowane, użyto w miesiącu sierpniu, rynek dawno by się ustabilizował, a dziś w ogóle byśmy nie odczuwali skutków rosyjskiego embarga. Ponieważ dopiero 30 sierpnia pierwszy raz  ogłoszono rozporządzenie unijne w sprawie rekompensat za wycofanie z rynku obowiązujące retroaktywnie od 18 sierpnia, to wtedy podano po raz pierwszy te stawki, a rolnicy miesiąc czasu żyli w niepewności, czy w ogóle cokolwiek będzie czy nie. To raz, ale nawet kiedy podano te stawki to de facto ostateczne ich ogłoszenie zapowiedziano po 15 października, Czyli embargo mamy od 1 sierpnia, a na finanse możemy czekać do połowy listopada, być może do początku grudnia. To jest urzędnicza indolencja, jaką wykazali się urzędnicy w Brukseli.
Mariusz Gierej: W Polsce od lat piętą Achillesową naszej gospodarki są gigantyczne marże pośredników, czy to spojrzymy na węgiel czy na wspomniane jabłka przemysłowe, cena płacona np. rolnikowi nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w spadku cen np. soku jabłkowego. Czy ma Pan jakiś plan, żeby Polacy zarabiali więcej na swojej pracy?
Marek Sawicki: Trudno żałować frajerów, którzy dają się oszukiwać. Na kongresie w Brukseli informującym nas o sytuacji w rolnictwie podano, że w USA w 1 dolarze zakupionego produktu żywnościowego zakupionego przez Amerykanina tylko 16 centów wraca do rolnika, do producenta. Więc to nie jest tylko problem Europy, to problem światowy. W pierwszej części wypowiedzi, ja mówiłem, że proponuję przetwarzanie w małych i średnich gospodarstwach rolnych i sprzedaż bezpośrednią to niech Ci ludzie zaczną produkować kiełbasę, dżemy i sprzedawać konsumentom nie po 4,5 jak obserwujemy dobre jabłka w supermarketach ale po 2,5.
Mariusz Gierej: Mówimy o tej części, która wraca do producenta. Ja mam takie proste wyliczenie, które mnie uderzyło. Polski rolnik sprzedaje jabłka przemysłowe do przetwórni po 12 groszy. Wyjeżdżając za granicę do Niemiec dostaje 7,5 Euro za godzinę przy zbiorze takich jabłek. Niemiecki rolnik dostaje 1 złoty za kilogram takich jabłek. Czym się polskie jabłka różnią od niemieckich, że jest taka dysproporcja w cenie?
Marek Sawicki: Jabłka niczym się nie różnią. Nasze są lepsze od niemieckich, natomiast nasi producenci są od niemieckich głupsi i albo zaczną podpatrywać i to samo stosować, albo ciągle narzekać i oczekiwać, że minister za nich to rozwiąże. Jeszcze raz podkreślam. Rozmawiałem ostatnio w dwóch grupach producenckich jabłkowych. Sad Sandomierski i Roya z łódzkiego. Jedna i druga grupa powiedziała. „Nam embargo rosyjskie nie straszne, bo my naszych dobrych jabłek do Rosji nie sprzedawaliśmy. Do Rosji szły jabłka średniej jakości. My w te chwili zbieramy nasze jabłka, wkładamy do chłodni, a potem będziemy je delikatnie pakować i na te rynki, na których już dawno byliśmy i które nam gwarantują wysoką cenę.” Krótko mówiąc jak został uruchomiony program unijny w roku 2005, specjalny dla producentów owoców i warzyw to do 2008 roku żadna grupa w Polsce z niego nie skorzystała, a to był program dla 10 nowych państw unijnych. Jak w 2008 roku zrobiliśmy dobrą promocję to lata 2009-2011 sprawiły, że w 2012 Polska zadysponowała 85% tego budżetu i Unia Europejska zrezygnowała z kontynuowania programu, bo się okazało, że tylko Polacy potrafią te pieniądze zagospodarować, ale dzięki temu mamy takie grupy jak wspominałem.

Po raz drugi zwolniony wbrew orzeczeniu sądu

Platforma często wypowiada frazesy o praworządności, o prawie. A jak wygląda to w praktyce w jej wydaniu? Przekonał się st. insp. straży miejskiej Artur Jarecki. W 2011 roku skierował do szefa stołecznej Straży Miejskiej pismo związkowe domagając się zaniechania wykorzystania straży miejskiej do usuwania kwiatów i zniczy sprzed Pałacu Prezydenckiego. Pismo było kierowane do komendanta, ale trafiło do władz Warszawy. Efekt 13 grudnia 2011 r. został zwolniony z pracy. Po decyzji o zwolnieniu z pracy Artur Jarecki odwołał się występującł na drogę sądową. Sąd przyznał mu rację, nakazał przywrócenie funkcjonariusza do pracy oraz wypłacenie wynagrodzenia za okres, w którym zmuszony był on bezrobocia. Gdy zaraz po uprawomocnieniu się wyroku stawił się do pracy, natychmiast został zwolniony ponownie. W piśmie stwierdzającym rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem podano dokładnie te same powody, które widniały w dokumencie z 2011 roku – tym, podważonym przez sąd. Sprawę ujawniła TV Republika oraz niezalezna.pl

16 października 2014

Cyrk: Kancelaria Prezydenta opracowała list do prezydenta ws pomnika smoleńskiego

Jak informuje niezalezna.pl - Kancelaria Prezydenta Bronisława Komorowskiego przyznała, że treść listu, w którym część rodzin smoleńskich domaga się postawienia pomnika upamiętniającego katastrofę powstawał przy aktywnym udziale prezydenckiego ministra Sławomira Rybickiego i jego asystenta Rafała Bojanowskiego (oboje z Kancelarii Prezydenta). Pełna treść oświadczenia biura prezydenta przyznającego się do powyższego faktu na stronie http://niezalezna.pl/60408-tylko-u-nas-kancelaria-prezydenta-przyznaje-ze-minister-komorowskiego-redagowal-list. Pan Sławomir Rybicki, którego brat zginął w katastrofie ma oczywiście prawo do pisania listu wraz z innymi osobami. Problem w tym, że w bieżacej sprawie, cała akcja nie była spontaniczna, treść listu powstała w kancelarii prezydenta, tam też wprowadzono zmiany. Tak wyglądają rzekomo spontaniczne akcje ws. pomnika smoleńskiego zorganizowany przez obóz prezydencki. Zwykły cyrk za nasze podatkowe pieniądze. Tragedia smoleńska, pamięć o zmarłych takiego cyrku nie potrzebuje.

Obywatelski projekt ws. ustawy o wieczystym - posłowie opowiadają się za debatą

Jak informuje Marek Wielgo na łamach Gazety Wyborczej "Drogie użytkowanie wieczyste. Jest projekt obniżenia opłat" -  Stowarzyszenie Interesu Społecznego "Wieczyste" na ręce marszałka Sejmu złożyło właśnie zawiadomienie o powołaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie obywatelskiego projektu ustawy zakładającej obniżenie ich z 1 do 0,3 proc. wartości gruntu... Autorzy projektu proponują aby każdy współużytkownik wieczysty mógł wystąpić indywidualnie z żądaniem przekształcenia udziału w prawie wieczystego użytkowania w udział w prawie własności. Uwaga! W przypadku mieszkań należących do osób fizycznych przekształcenie udziału w prawie wieczystego użytkowania w udział w prawie własności gruntu miałoby nastąpić z mocy ustawy i do tego nieodpłatnie. Pozostałby im już wówczas jedynie obowiązek płacenia podatku od nieruchomości, którego stawka nie może w tym roku przekraczać 74 gr za m kw. mieszkania lub domu (w budynkach wielorodzinnych także części wspólnej budynku) oraz 46 gr za metr działki... Jeśli marszałek Radosław Sikorski przyjmie to zgłoszenie, wówczas Komitet będzie miał tylko trzy miesiące na zebranie 100 tys. podpisów pod projektem. Kiedy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej zbierze co najmniej 100 tys. podpisów pod swoim projektem, trafi on do Sejmu, a ten zdecyduje o jego dalszym losie. Posłowie mieliby twardy orzech do zgryzienia, bo proponowane w projekcie rozwiązania najpewniej nie spodobają się gminom, dla których opłaty za użytkowanie wieczyste są jednym z ważniejszych źródeł pieniędzy. Przewodniczący sejmowej komisji infrastruktury Stanisław Żmijan z Platformy Obywatelskiej przyznał w rozmowie z "Wyborczą", że ta kwestia wymaga bardzo dokładnej analizy. - Trzeba będzie znaleźć racjonalne rozwiązania - stwierdził poseł Platformy. Poparcie dla inicjatywy obywatelskiej zadeklarował wiceprzewodniczący tej samej komisji poseł Andrzej Adamczyk z PiS. - Dobrze, że pojawiła się ta inicjatywa, bo wywoła ona debatę na temat użytkowania wieczystego. Także i do mnie dociera wiele skarg na wysokość opłat - mówi poseł. Także zdaniem rzecznika klubu SLD Dariusza Jońskiego ta kwestia wymaga debaty sejmowej. - Podoba mi się idea poprawek mających prospołeczny charakter. Diabeł tkwi jednak w szczegółach - zastrzegł Joński

15 października 2014

List do stronnictw politycznych ws. edukacji - Sekcja Gdańska NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

14.10 Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego (Przewodniczący - Wojtek Książek) wysłała do zarządów partii politycznych z siedzibą w Gdańsku (Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Prawo i Sprawiedliwość, Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Parlamentarzyści z terenu Województwa Pomorskiego), w którym zadała pytania niezwykle ważne dla nauczycieli:

  1. Co zamierzacie Państwo zrobić, aby nauczyciele w 2015 roku otrzymali PODWYŻKĘ WYNAGRODZEŃ? Zwracamy uwagę, że po raz ostatni otrzymali ją 1 września 2012 roku.
  1. Czy zamierzają Państwo podjąć działania – a jeżeli tak, to jakie i kiedy - na rzecz obniżenia wieku przejścia przez nauczycieli na EMERYTURY? W naszej ocenie wiek 67 lat jest nie do przyjęcia dla wielu pedagogów, z uwagi na towarzyszący tej pracy wysoki poziom stresu oraz tzw. wypalenie zawodowo-zdrowotne? 
  1. Jak zamierzają Państwo przeciwdziałać niejasnej  PRYWATYZACJI szkół, w tym obchodzeniu prawa poprzez przekazywanie budynków oświatowych tzw. „operatorom” (przykładem  jest szkoła w Gdańsku-Kokoszkach – na 700 uczniów – z przedziwną nazwą „Pozytywna Szkoła Podstawowa…)? 
  1. Co zamierzają Państwo zrobić, aby ograniczyć do minimum problemy związane z realizacją obowiązku szkolnego dla SZEŚCIOLATKÓW? Zwracamy uwagę, że mogą się one jeszcze pogłębić w roku szkolnym 2015/2016 – do szkół mają wejść dzieci urodzone w drugiej połowie roku, i ten podwójny rocznik będzie przez 12 lat przesuwał się przez wszystkie etapy edukacji szkolnej (czy szkoły są przygotowane?). 

14 października 2014

Obywatelski projekt złożony ws. opłat i przekształcenia wieczystego (złożony w Sejmie 14.10.2014)

Poniżej teskt obywatelskiego projektu ustawy ws. obniżenia opłat i przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności złożony do Marszałka Sejmu. Potrzebne 100 tys. podpisów, by został skierowany do I czytania. Mamy 3 miesiące na ich zebranie.


KOMITET INICJATYWY USTAWODAWCZEJ
„Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE”
Na rzecz ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
oraz o zmianie innych ustaw

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Projekt Ustawy z dn. ……….. r. 
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie innych ustaw

Art.1  W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741) wprowadza się następujące zmiany:

1)   W art. 72 ust.3
a)  Pkt.3 otrzymuje brzmienie:
3. za nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową, badawczo-rozwojową, inną działalność pożytku publicznego lub wpisane do rejestru zabytków - 0,3 % ceny;
b)  pkt.4 otrzymuje brzmienie
4. za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową – 0,3 % ceny;
c) pkt.4a – uchyla się
d)  pkt.5 otrzymuje brzmienie
5. za nieruchomości gruntowe pozostałe – 1 % ceny;

2) W art.73
ust.4 - uchyla się

3) Art. 74 – uchyla się

4) Art.75 – uchyla się

5)   W art. 76
ust.1 – uchyla się

6)   W Art.77
ust.2a – uchyla się

7)   Art.78 otrzymuje brzmienie
1.     Właściciel nieruchomości reprezentowany przez właściwy organ zamierzający zaktualizować opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powinien wypowiedzieć na piśmie wysokość dotychczasowej opłaty, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia jej nowej wysokości. W wypowiedzeniu należy wskazać sposób obliczenia nowej wysokości opłaty i pouczyć użytkownika wieczystego o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia. Do wypowiedzenia dołącza się informację o wartości nieruchomości, o której mowa w art. 77 ust. 3, oraz o miejscu, w którym można zapoznać się z operatem szacunkowym. Do doręczenia wypowiedzenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
2.     W terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia wypowiedzenia użytkownikowi wieczystemu lub organizacji społecznej działającej za zgodą użytkownika wieczystego przysługuje prawo złożenia pozwu do sądu powszechnego o ustalenie, że opłata wieczystego użytkowania jest nieuzasadniona w całości lub w części.
3.     Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki do aktualizacji opłaty, spoczywa na właściwym organie.
4.     Złożenie pozwu, o którym mowa w ust. 2, nie zwalnia z obowiązku uiszczania opłat w dotychczasowej wysokości. W przypadku niezłożenia pozwu, właściwy organ oraz użytkownika wieczystego obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu przez właściwy organ.
5.     Ustalona na skutek prawomocnego orzeczenia sądowego lub w wyniku zawarcia ugody przed sądem (lub poza sądem) nowa wysokość opłaty rocznej obowiązuje począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym wypowiedziano wysokość dotychczasowej opłaty.

8)     Art.79 – 80 uchyla się

9)     Art.81 otrzymuje brzmienie
Użytkownik wieczysty może żądać od właściwego organu zmiany stawek lub dokonania aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Doręczenie żądania powinno nastąpić na piśmie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego zmianę stawki lub aktualizację opłaty rocznej. Jeżeli właściwy organ odmówi spełnienia żądania lub nie rozpatrzy je w terminie 30 dni, użytkownik wieczysty lub organizacja społeczna go reprezentująca może, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia żądania, złożyć pozew do sądu powszechnego. Art.78 Ust.2 i ust. 4-5 stosuje się odpowiednio.

Art.2 W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.) o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:

1)   W Art.2
ust.2 otrzymuje brzmienie:
2. Współużytkownik wieczysty może wystąpić z żądaniem przekształcenia udziału w prawie wieczystego użytkowania w udział w prawie własności.

2)   W art.4
Ust. 5, 9, 11 uchyla się

3) Dodaje się art.5b w brzmieniu:
1. Przekształcenie udziału w prawie użytkowania wieczystego w udział w prawie własności na rzecz osób fizycznych w przypadku nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe następuje z mocy ustawy i jest nieodpłatne. Sąd z urzędu dokona stosownych wpisów w księdze wieczystej..

Art.3 W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, z późn. zm.3) w art 17b:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
1. Do stawek opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego stosuje się odpowiednie przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami
b) ust.2 uchyla się
  
Art.4  W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296) wprowadza się następujące zmiany:
1)      Art.61 otrzymuje brzmienie
Organizacja społeczna (w tym stowarzyszenie zwykłe) może w sprawach innej osoby wytoczyć powództwo lub wstąpić do postępowania za zgodą jednej ze stron, wyrażonej na piśmie.

2)      Art.62 otrzymuje brzmienie:
Do organizacji pozarządowych wytaczających powództwa lub wstępujących do postępowania za zgodą strony stosuje się odpowiednio przepisy o prokuratorze wytaczającym powództwo na rzecz oznaczonej osoby, z wyjątkiem art. 58 zdanie drugie.

3)      W art.87 kpc
a) §4 otrzymuje brzmienie:
Pełnomocnikiem strony może być przedstawiciel organizacji społecznej.
b) §5 i 6 – uchyla się

Art.5 W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)   W art.31
a)     §1 otrzymuje brzmienie:
§1. Organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby żądać wszczęcia lub dopuszczenia do postępowania, wznowienia postępowania, uchylenia, zmiany, stwierdzenia nieważności lub wygaśnięcia decyzji:
- za zgodą jednej ze stron lub
- jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i interesem społecznym

b)     §5. Otrzymuje brzmienie
§5 Organizacja społeczna, która nie uczestniczy w postępowaniu na prawach strony może przedstawić swoje stanowisko w sprawie, wyrażony w uchwale lub w oświadczeniu jej organu statutowego.

Art.6 W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) wprowadza się następujące zmiany:
W art.175
§ 2. otrzymuje brzmienie
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjną wnosi prokurator, organizacja społeczna lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

Art.7
1. Podwyżki opłat wieczystego użytkowania dokonane po 31.12.2008 roku z tytułu nieruchomości na cele mieszkaniowe wobec osób fizycznych uznaje się za nieważne, jeżeli
- zostały dokonane przez zarządy dzielnic, powołują się na uchwałę Rady Warszawy z dnia 18.12.2008 r. nr XLVI/1422/2008 lub zostały dokonane na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta powołujących się na wspomnianą uchwałę,
-  powołują się na udzielone upoważnienie lub pełnomocnictwo od organu właściwego bez wskazania daty lub numeru
- nie został wskazany w wypowiedzeniu właściciel nieruchomości przez prezydenta miasta na prawach powiatu
2. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, użytkownik wieczysty lub organizacja społeczna go reprezentująca może wystąpić z pozwem o uznaniu nieważności i zwrot nadpłaty użytkowania wieczystego do sądu powszechnego.

Art. 8
Do spraw wszczętych i nie zakończonych przed wejściem w życie ustawy stosuje się przepisy niniejszej ustawy, z tym że w sprawach dotyczących aktualizacji opłat wieczystego użytkowania toczących się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym stosuje się odpowiednio przepisy art.78-81 ustawy w brzmieniu sprzed wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 9
Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku.Uzasadnienie projektu ustawy
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie innych ustaw


CEL USTAWY
Obywatelski projekt ustawy ma na celu zmianę ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz szeregu innych ustaw odnoszących się do kwestii wieczystego użytkowania gruntu a także innych ustaw dotyczących procedur administracyjnych i sądowych, w których uczestniczą użytkownicy wieczyści.
Projekt ustawy jest odpowiedzią na dramatyczną sytuację mieszkańców miast, współużytkowników wieczystych, których wykańczają skokowe podwyżki oraz horrendalne wysokości opłat wieczystego użytkowania. Istniejące konstrukcje prawne nie tylko prowadzą do znacznego zubożenia wielu obywateli, ale także uniemożliwiają im realną obronę swych interesów w postępowaniach odwoławczych i sądowych, poprzez ograniczenie możliwości ich reprezentacji przez organizacje społeczne.
Projekt ustawy zmierza do zmiany tej sytuacji prawnej

Różnice pomiędzy dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym
Projekt ustawy proponuje zmniejszyć stawki opłat wieczystego użytkowania w przypadku gruntów wykorzystanych na cele mieszkaniowe z 1% do 0,3%, a w przypadku pozostałych gruntów z 3% do 1%. Prawo do zamieszkania jest podstawowym dobrem człowieka, a tym samym nie powinno być dyskryminowane w stosunku do form działalności społecznej. Zwłaszcza w kontekście art.75 ust.1 Konstytucji -  Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. Tymczasem wysokie opłaty wieczystego użytkowania powodują, iż wiele osób w mieście np. emeryci, renciści, bezrobotni, osoby z najniższym wynagrodzeniem nie będzie stać na opłacenie wieczystego nawet po uwzględnieniu bonifikat, ze względu na dochody. Z tych względów proponuje się zmniejszenie stawki do 0,3% (taką stawkę u.g.n. przewiduje w przypadku opłat rocznych mieszkaniowych z tytułu trwałego zarządu) także dla nieruchomości oddanych na działalność pożytku publicznego lub wpisanych do rejestru zabytków i do 1% dla gruntów pozostałych. Nie widzimy bowiem uzasadnienia dlaczego opłaty w roczne w nieruchomościach objętych prawem użytkowania wieczystego są wyższe niż w przypadku objętych trwałym zarządem.
Równocześnie do zmniejszenia stawek proponujemy uchylenie bonifikat przewidzianych w art.73 ust.4, 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami jak i kroczącej 3-letniej aktualizacji określonej w art.77 ust.2a ustawy. Mnożenie bonifikat, kroczących podwyżek zamiast prostych jasnych reguł ustawowych powoduje jedynie wzrost biurokracji, które będą następnie obciążać m.in. beneficjenci bonifikat. Ponadto obecne rozwiązanie w zakresie bonifikaty socjalnej powoduje absurdalną sytuację, iż osoby które uzyskują dochód na członka rodziny nieco powyżej 50% przeciętnego wynagrodzenia nie może korzystać z bonifikat, gdy osoba która uzyskuje dochód nieco niższy od ww. progu (np. o kilkanaście złotych) już tak. W efekcie po zastosowaniu bonifikaty, osoba która miała dochód nieco wyższy, będzie miała mniej środków (w wyniku większego obciążenia) aniżeli osoba która pierwotnie miała nieznacznie mniej. Z tych powodów proponujemy jednakową opłatę bez bonifikat.
Zgodnie z art.32 Konstytucji RP o równości wobec prawa, proponujemy by zasady obowiązujące w zakresie stawek opłat wieczystego użytkowania obowiązujące w ustawie o gospodarce nieruchomościami dotyczyły także nieruchomości należących do Agencji Nieruchomości Rolnych, zamiast odrębnych stawek wpisanych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Projekt ustawy wprowadza likwidację procedury administracyjnej przed SKO w zakresie aktualizacji opłat i zmiany stawek użytkowania wieczystego, od razu kierując na drodze postępowania cywilnego. Początkowo planowano jedynie zmienić procedurę sprzeciwu do orzeczeń SKO, jednakże w wyniku dalszych rozważań a także doświadczeń z procesów sądowych, w którym sędziowie wskazywali na niewłaściwość podwójnej procedury (administracyjna i cywilna), oraz uwzględniając fakt obniżenia opłat wieczystego, uznano iż należy zlikwidować procedurę administracyjną (i wyeliminować przy okazji absurd art.80 ust.2 u.g.n., w której w wyniku złożenia sprzeciwu od orzeczenia SKO przez organ właściwy, użytkownik wieczysty staje się powodem a organ inicjujący de facto postępowanie sądowe – pozwanym). Likwidacja procedury przed SKO ws. aktualizacji spowoduje przyspieszenie rozpatrywania spraw w sprawach aktualizacji opłat wieczystego użytkowania i szybsze rozstrzygnięcia (w Warszawie np. pomiędzy wypowiedzeniem a orzeczeniem SKO może nawet minąć 3 lata).
Proponowane rozwiązania spowodują zmniejszenie liczby sporów prawnych w sprawach aktualizacji.

W ustawie o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności wprowadza się nowe rozwiązanie, tj. możliwość przekształcenia swojego udziału w prawie użytkowania wieczystym w udział w prawie własności. Obecny przepisy ustawowe poprzez wymóg zgody wszystkich współużytkowników wieczystych, lub reprezentujących co najmniej połowę udziałów by sprawę rozstrzygano na drodze sądowej faktycznie uniemożliwia przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności w przypadku nieruchomości wielolokalowych, zwłaszcza o dużej liczbie lokali. Sytuacji tej nie zmieniają tzw. uchwały w/s bonifikat przyjęte w samorządach.
Zwracamy uwagę, iż notariusze w mediach wskazywali, że proponowane rozwiązanie jest rozsądne i logiczne cyt. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, aby grunt był w podwójnym reżimie prawnym - zapewnia notariusz. I wyjaśnia, że z taką sytuacją już teraz mamy do czynienia, gdy gmina sprzedaje mieszkanie lokatorowi. W tej sytuacji uzyskuje on część działki w użytkowanie wieczyste, zaś gmina zachowuje własność reszty gruntu. W sumie projektowany przepis pozwoli odblokować sytuację przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości wielolokalowych, a tym samym da poczucie istnienia rzeczywistego prawa, a nie pozoru prawnego.

Dla udziałów w nieruchomościach mieszkaniowych których użytkownikami są osoby fizyczne przekształcenie udziału nastąpiłby z urzędu i miałby charakter nieodpłatny. Sądzimy, że w sytuacji w której mieszkańcy już zapłacili za prawo do zamieszkania, nie powinno się żądać dodatkowo jeszcze zapłaty za grunt, bo mieszkanie jest związane z gruntem. Nie widzimy powodów dla których osobom, którzy zapłacili za prawo mieszkanie (a z tym powinno wiązać się także prawo do gruntu) każe się płacić za przekształcenie, gdy równocześnie dekretowcy (a faktycznie osoby przejmujące roszczenie a następnie grunty objęte dekretem Bieruta) mogą dokonać przekształcenia nieodpłatnie. Równocześnie likwidujemy niektórych ulg i bonifikat.

Kolejne artykuły projektu ustawy zmierzają do zmiany przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego i ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie udziału organizacji społecznych w postępowaniach m.in. ws. opłat i praw dotyczących nieruchomości. Zgodnie z nowymi przepisami organizacja społeczna wstępuje lub wszczyna postępowanie za zgodą jednej ze stron. Nowe przepisy są odpowiedzią na złośliwe interpretacje przepisów zmierzających do wyeliminowania organizacji społecznych występujących w imieniu zwykłych obywateli w postępowaniach administracyjnych lub cywilnych. Sądy dokonując różnej oceny przepisów art.61 kpc w jednych postępowaniach dopuszczają a w innych odmawiają udziału organizacji społecznych. Powstaje zatem sytuacja nierówności wobec prawa – osób którym umożliwiono korzystania z pomocy organizacji społecznych i tych których tego uprawnienia odmówiono. Proponowane zapisy mają przeciwdziałać takim patologiom. Zmiany w procedurach o charakterze administracyjnym także zmierzają do wyeliminowania dowolnych interpretacji urzędników lub sędziów, zainteresowanych brakiem realnych obrońców społecznych w postępowaniach. Efektem powyższych zmian będzie jakościowa zmiana systemowa, skoro obywatele będą zawsze mogli korzystać z realnej możliwości udziału organizacji społecznych w obronie ich interesów.

Charakterystyka i ocena przewidywanych, związanych z wejściem w życie ustawy, skutków prawnych proponowanych zmian

Art.1 dotyczy ustawy o gospodarce nieruchomościami
Pkt.1 odnosi się do art.72 ust.3. u.g.n.
Zawiera propozycję nadania nowego brzmienia przepisów pkt.3 – 5 w art.72 ust.3 ustawy. W pkt.3 dopisuje się zwrot „inną działalność pożytku publicznego lub wpisane do rejestru zabytków” , w pkt.4 zmienia się stawkę opłaty wieczystego użytkowania na 0,3%, pkt 4a – uchyla się, a w pkt 5 zmienia się stawkę na 1%.

Pkt2. Odnosi się art.73 ust.4 u.g.n.
Uchylenie przepisu jest propozycją i skutkiem ewentualnego przyjęcia zmiany w art.72 ust.3.

Pkt.3 odnosi się do art.74 u.g.n. 
Proponowana zmiana polega na wykreśleniu propozycji bonifikat w opłacie wieczystego użytkowania gruntu, uzależnionych od dochodu. Wcześniej proponowana stawka 0,3% jest niższa od aktualnej stawki z bonifikatą.

Pkt.4 polega na uchyleniu art.75 u.g.n
Jest to logiczny skutek zmian wprowadzonych w art.72 ust.3, uchylenia art.73 ust.4 i 74 ustawy.

Pkt.5 dotyczy art.76 ust.1 u.g.n.
Proponowana zmiana polega na uchyleniu artykułu, który przewidywał możliwość podniesienia stawki - zarządzeniem wojewody, uchwały Rady lub Sejmiku - opłat wieczystego użytkowania dla gruntów pozostałych. Przyjęcie tej zmiany oznacza wyeliminowanie możliwości swobodnego podwyższenia stawki przez właściciela nieruchomości.

Pkt.6 dotyczy art.77 ust.2a. 7 u.g.n.
Proponowana zmiana polega na wykreśleniu rozłożenia aktualizacji na okres 3 lat.

Pkt 7 dotyczy art. 78. u.g.n.
Proponowane zmiany polegają na uściśleniu, iż aktualizację dokonuje właściciel nieruchomości poprzez organ właściwy (zgodnie z postanowieniami Sądu Najwyższego) a także na wyeliminowaniu procedury administracyjnej przez SKO (którego orzeczenie i tak traci moc w razie sprzeciwu) i możliwości bezpośredniego pozwu do sądu powszechnego.

Pkt. 8 dotyczą art.79 i 80
Zmiana dotyczy skreśleniu 2 artykułów, jest następstwem zmiany art.78

Pkt.9 dotyczy art.81
Propozycja jest wynikiem likwidacja procedury przed SKO i wprowadzenia bezpośredniej możliwości pozwu do sądu powszechnego

Art.2 ustawy dotyczy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Pkt.1 dotyczy art.2 ust.2
Proponowana zmiana polega na stworzeniu możliwości przekształcenia posiadanego udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu w udział w prawie własności. Skutkiem przepisu brak konieczności pytania innych współużytkowników wieczystych o stanowisko, zawieszenia postępowania czy zastosowania art.199 kodeksu cywilnego.

Pkt.2 dotyczy art.4 ust. 5, 9, 11
Proponowana zmiana polega na uchylenie przepisów przewidujących możliwość stosowania innej stopy procentowej niż redyskonta weksli (NBPu) oraz niektórych rodzajów bonifikat

Pkt.3 wprowadz art.5b w brzmieniu:
Zaproponowane rozwiązanie przewiduje automatyczne nieodpłatne przekształcenie udziału w przypadku nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe dla osób fizycznych.

Art.3 odnosi się do art.17 b ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Propozycja zmierza do ujednolicenia stawek opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów określonych w tej ustawie ze stawkami określonymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Art.4  dotyczy ustawy  Kodeks postępowania cywilnego
Pkt.1 polega na zmianie zapisu art.61 kpc.
Proponowana zmiana wprowadza możliwość wytoczenia powództwa lub wstąpienia do postępowania organizacji społecznych w każdej sprawie za zgodą strony. Skutkiem powyższego rozwiązania byłaby, iż przy zgodzie strony Sąd nie miałby możliwości odmowy dopuszczenia do postępowania. Obecnie rozbieżność orzecznictwa powoduje, że jedni użytkownicy wieczyści mogą skorzystać z reprezentowania przez organizację społeczną a inni są tego sprawa pozbawieni

Pkt.2 dotyczy art.62 kpc
Zaproponowana zmiana polega na ustanowieniu tego samego statusu procesowego dla organizacji społecznych zarówno wytaczających pozew jak i wstępujących do postępowania. Rozróżnienie obecne nie znajduje uzasadnienia, stąd propozycja powrotu do charakteru „prokuratorskiego” organizacji społecznych.

Pkt 3 dotyczy art.87 kpc
Zgodnie z proponowanymi zmianami pełnomocnikiem strony może być w każdej sprawie przedstawiciel organizacji społecznej, a nie tylko jak dotychczas tylko w niektórych sprawach

Art.5 dotyczy Kodeksu postępowania administracyjnego
zmienia art.31 §1 i §5. Wprowadza się podobne zasady uczestnictwa jak w przypadku kodeksu postępowania cywilnego w zakresie udziału w postępowaniu za zgodą strony. Ponadto eliminuje się wymóg zgody organu administracyjnego dla przedstawienia stanowiska.

Art.6 dotyczy ustawy art.175§2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Wprowadza się analogiczną zasadę do proponowanej zmiany w kpc, w zakresie możliwości wniesienia kasacji przez organizacje społeczne

Art.7 dotyczy możliwości wniosku o zwrot nadpłaty
W związku z zamieszaniem prawnym jakie spowodowało Miasto Stołeczne Warszawa w zakresie „organu właściwego” i sprzeczności orzeczeń (WSA uznającą tzw. uchwałę kompetencyjną a tym samym właściwość zarządu dzielnicy, sądów powszechnych uznających za organ właściwy – Prezydenta Miasta) proponuje się unieważnienie podwyżek opłat wieczystego użytkowania po 31.12.2008 r. które powołują się na uchwałę kompetencyjną, których dokonano na podstawie pełnomocnictw powołujących się na wspomnianą uchwałę, w przypadku gdy w wypowiedzeniach nie oznaczono precyzyjnie pełnomocnictwa, gdy nie wskazano właściciela nieruchomości (w warunkach gdy organ właściwy pełni funkcję wykonawczą organu samorządu terytorialnego i starosty reprezentującego skarb państwa).

Art. 8 dotyczy spraw wszczętych i nie zakończonych przed wejściem w życie niniejszej ustawy,
Przepis przewiduje iż w sprawach nie zakończonych do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy niniejszej ustawy, z wyjątkiem sytuacji toczących się postępowań przed SKO w których zastosuje się dotychczasowe przepisy art.78-81 u.g.n.

Art. 9 przewiduje weście w życie ustawy 1 stycznia 2016

Zgodność z prawem Unii Europejskiej - Projekt w ocenie autorów nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.Ocena Skutków Regulacji Projektu Ustawy
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie innych ustaw


1. Podmioty, na które oddziałuje projekt ustawy.
Projekt ustawy dotyczy
− Skarb Państwa reprezentowany przez starostów
− jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
- Agencję Nieruchomości Rolnych
− użytkownicy wieczyści, współużytkownicy wieczyści nieruchomości
- organizacje społeczne
- organy administracyjne, sądy powszechne i administracyjne (w zakresie w jakim rozstrzygają o udziale organizacji społecznych w postępowaniach)


2. Konsultacje społeczne
Przed zgłoszeniem projektu, nastąpiło opublikowanie jego założeń, czego wynikiem były wypowiedzi prawników w mediach a także obywateli. Członkowie Komitetu, działacze Stowarzyszenia Interesu Społecznego „Wieczyste„ przeprowadzili także wiele spotkań, rozmów z mieszkańcami. Nie bez znaczenia okazały się doświadczenia i argumentacja przedstawiona przez kolegia odwoławcze, sądy powszechne i administracyjne, a także wypowiedzi ekspertów i prawników w mediach. W trakcie konsultacji wskazywano nie tylko na nieprawidłowości ale także na niesprawiedliwy charakter opłat, na trudności a często niemożności przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności. W wyniku konsultacji pierwotny projekt uległ modyfikacjom, przy czym zmiany dotyczyły głównie uproszczenia procedur odwoławczych w/s aktualizacji i definitywnego eliminowania dwoistości charakteru tej procedury (najpierw administracyjnej, a następnie cywilnej).


3. Wpływ regulacji:

a      a) Na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projekt ustawy nie spowoduje dodatkowych wydatków dla skarbu państwa czy dla samorządu terytorialnego. Nie wymaga zatem wyasygnowania dodatkowych środków finansowych, ma natomiast skutki dla przychodów uzyskanych przez Skarb Państwa i organy samorządu terytorialnego. Nieznaczne wydatki mogą wiązać się z art.7 ustawy, jednakże zakres tego przepisu ograniczono jedynie do osób fizycznych dot. nieruchomości mieszkaniowych, a ponadto wiąże się z procedurą sądową, co ograniczy liczbę spraw.
W ujęciu statycznym, dochody do budżetu i samorządów terytorialnych ulegną zmniejszeniu. W zakresie np. samej Warszawy wysokość dochodów z opłat wieczystego użytkowania wyniesie ok. 450 mln zł czyli ok. 3% budżetu miasta. Stawki opłat zmniejszą się o 2/3 w przypadku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. W wyniku zmniejszenia stawek, wysokość opłat obniży się zatem o 2/3 czyli o ok 300 mln zł. Także możliwość przekształcenie udziału w nieruchomości nieodpłatnie w przypadku gruntów mieszkaniowych (dla osób fizycznych) oznacza dalszy spadek dochodów. Ekstrapolując na całą Polskę, przyjmując iż Warszawa stanowi w przeliczeniu 10% ludności miejskiej oznaczałoby to spadek dochodów z tytułu opłat użytkowania o ok.3 mld zł. Równocześnie jednak likwidacja bonifikat i kroczących rozwiązań podwyżek powinno zmniejszyć ubytek dochodów.
Ponadto suma okaże się znacznie mniejsza, ponieważ równocześnie nastąpi spadek wydatków publicznych. Likwidacja procedury administracyjnej skróci okres sporów prawnych w sprawach aktualizacji opłat użytkowania wieczystego (w Warszawie trwających ponad 2-3 lata) co przyspieszy wpływy z opłat. Ponadto będzie znacznie mniej sporów prawnych. Ewentualne sumy zaoszczędzone przez obywateli sumy, będą przeznaczone zaś na inne wydatki głównie konsumpcyjne, co uwzględniając efekty mnożnikowe spowoduje wzrost przychodów podatkowych (zarówno VAT jak i pośrednio także dochodowych), których beneficjentami jest Skarb Państwa ale także i samorządy terytorialne.
Reasumując uważamy, iż w dłuższej perspektywie, w skali dynamicznej, wpływ na budżety państwa i samorządów będzie znikomy. Z kolei po przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności udziałów w nieruchomości mieszkaniowych, spadnie liczba pism w tej sprawie (przypominamy coroczne zawiadomienie) a tym samym powstaną urzędnicze rezerwy, które bądź będzie można przeznaczyć na inne odcinki działania miejskiego bądź zmniejszyć stan kadrowy. W efekcie zaoszczędzi się także na zatrudnieniu.

        b) Na funkcjonowanie organów państwa
Projekt doprowadzi długofalowo do zmniejszenia liczby spraw przed SKO (które nie będą już zajmowały się aktualizacjami) i w sądach. Zmniejszy się liczba spraw ws. opłat wieczystego użytkowania, gdyż przy obniżonych stawkach mniejsza będzie skłonność do odwołania się i procesowania. Ponadto likwidacji uległa procedura administracyjna. Możliwość przekształcenia udziału w prawie wieczystego użytkowania w udział w prawie własności spowoduje przyspieszenie procedur administracyjnych - brak postanowień o zawieszeniu, brak spraw w trybie art.199 kpc i brak kilku milionów corocznych zawiadomień.
Równocześnie projekt wprowadza zasadę państwa obywatelskiego, w której organizacje społeczne mogą skutecznie reprezentować obywateli przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz w postępowaniach administracyjnych.
W efekcie proponowanych zmian nastąpi wzrost zaufania do Państwa i jego procedur, gdyż wiele spraw ulegnie odblokowaniu, a możliwość udziału organizacji społecznych zapewni większe zaufanie do procedur prawnych obowiązujących w naszym kraju

c     c) Pod kątem społecznym
Przyjęcie zaproponowanego projektu oznacza zmniejszenie obciążeń dla użytkowników wieczystych w związku z zamieszkaniem, w przypadku nieruchomości komercyjnych poprawę ich sytuacji finansowej, odblokowanie możliwości przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, a także zapewnienie realnej obrony obywateli w postępowaniach administracyjnych i sądowych przez organizacje społeczne.

          d) Pod kątem gospodarczym
Ustawa poprzez obniżenie opłat i umożliwienie przekształcenia udziałów w prawo własności pozwoli obywatelom i firmom zaoszczędzenie środków, które będą wydawane w obrocie konsumenckim i gospodarczym. W ich wyniki nastąpi stymulowanie popytu. Ponadto usprawnienie pracy SKO w wyniku zmiany procedur prawnych aktualizacji spowoduje możliwość przyspieszenia wydawania decyzji odwoławczych (wskutek odkorkowania kolegium) a tym samym przyspieszenie decyzji nadzorczych np. w sprawach budowlanych, podatków lokalnych itd., co nie jest bez znaczenia dla firm prowadzących działalność gospodarczą.