24 czerwca 2018

Władze Warszawy odmawiają unieważnienia niezgodnych z prawem sprzeciwów od orzeczeń SKO ws. aktualizacji opłat wieczystego użytkowania

Rząd zapowiedział przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności od 1 stycznia 2019 roku. Za przekształcenie trzeba będzie zapłacić 20 dotychczasowych opłat rocznych (o ile samorządy nie uchwalą bonifikat). Problem że wiele z opłat w Warszawie ustalano niezgodnie z prawem. Między innymi ustalano ją sądownie na skutek sprzeciwów do orzeczeń SKO dokonanych przez Prezydenta Miasta Stołecznego w Warszawie. Tymczasem jak podkreśla Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE w petycji z dnia 8 lutego 2018 r właściwym organem jest zarząd dzielnicy a nie Prezydent Miasta. Zgodnie z tzw. uchwałą kompetencyjną z dnia 18 grudnia 2008 r. właściwym do dokonywania aktualizacji opłat są dzielnice, a zatem zarządy dzielnic. Ważność tej uchwały w  w zakresie właściwości dzielnic ws. aktualizacji opłat wieczystego użytkowania potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 16 lipca 2014 r sygn. akt II SA/Wa 1447/13. Również Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z 24.10.2016 sygn. akt V Cz 1792/16 wskazał że nie bez powodu ustawodawca przyznał legitymację do zaskarżenia orzeczenia kolegium właściwemu organowi a nie właścicielowi,

Władze Miasta jednakże odmawia uznanie nieważności sprzeciwów. Po kilkumiesięcznym odbijaniu piłeczki pomiędzy Prezydentem a Radą Warszawą co do organu uprawnionego do rozstrzygania petycji, ostatecznie 30 maja Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu M.St.Warszawy negatywnie rozpatrzyła petycję. Zdaniem Urzędu Miasta Stowarzyszenie jest niekonsekwentne, gdyż w 2014 roku prezentowało podgląd odmienny od obecnie wyrażonego. Prawda to zaiste, ale urząd miasta nie chce dostrzec skutków prawnych ww. orzecznictwa. 

Jak stwierdza Urząd Miasta - organ składający oświadczenie … ma obowiązek wskazać osobę prawną, za którą podejmuje czynność … w wyniku powyższego oraz z uwagi na fakt wydawania przez Samorządowe Kolegium odwoławcze orzeczeń uchylających wypowiedzenia dotychczasowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego - uznawanych za bezskutecznie i nie wywołujących żadnych skutków prawnych w związku z dokonaniem ich przez niewłaściwy organ - Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy, po przeanalizowaniu przepisów prawa w oparciu o powszechnie przyjęte stanowisko sądów administracyjnych w tym zakresie, w piśmie datowanym na dzień 19 grudnia 2013 r. (a zatem sprzed wyroku WSA), skierowanym do Burmistrzów Dzielnic. m.st. Warszawy zawarło wytyczne, które należało uwzględnić przy wypowiadaniu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego stanowiącej własność m.st. Warszawy. W przedmiotowym piśmie wskazano, że wypowiedzenie takiej opłaty powinno zostać złożone przez właściwy organ, którym jest Prezydent M.St. Warszawy (jako organ wykonawczy gminy). Podkreślono przy tym żeby aby zminimalizować w przyszło ryzyko związane z wydawaniem przez SKO orzeczeń uchylających wypowiedzenia dotychczasowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego grunty należy zwrócić szczególną uwagę, aby przy składaniu oświadczeń woli w tym zakresie, powoływać się na stosowna pełnomocnictwa (udzielone przez Prezydenta m.st. Warszawy), z zachowaniem zasad reprezentacji określonych w statutach Dzielnic m.st. Warszawy. Dodatkowo zasugerowano, aby dla uniknięcia w przyszłości ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych, oświadczeń woli o wypowiedzeniu dotychczasowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego grunty były składane z użyciem druków zawierających nagłówek prezydenta m.st. Warszawy. (RW-WO-SW.152.5.2018.AKU (9.ANP), l.dz. 1228/2018)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz