11 lutego 2018

Sprzeciwy Prezydenta Miasta Stołecznego od orzeczeń SKO ws. wieczystego nieważne?

Upoważnienie dzielnic do złożenia sprzeciwów od orzeczeń SKO ws. aktualizacji opłat rocznych użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawa, a równocześnie unieważnienie dotychczasowych sprzeciwów złożonych przez Prezydenta Miasta - taki byłby skutek przyjęcia petycji Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE złożonej do Rady Warszawy.

Stowarzyszenie uzasadnia petycję tym, że uchwałą NR XLVI/1422/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy, której ważność potwierdził swoim wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny z dnia 16 lipca 2014 r. sygn. akt II SA/Wa1447/13, sprawy aktualizacji opłat rocznych wieczystego użytkowania przekazano dzielnicom, czyli zarządom dzielnic, reprezentowanych przez 2 członków posiadających stosowne pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Jednakże sprzeciwy od orzeczeń SKO składał Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, mimo że nie był organem właściwym dokonującym wypowiedzeń opłat wieczystego.Stowarzyszenie zatem proponuje upoważnienie zarządu dzielnic do dokonywania sprzeciwów od orzeczeń SKO i równoczesne uznanie nieważności sprzeciwów Prezydent a Miasta od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia wejścia w życie uchwały.

Kwestia organu właściwego ws. sprzeciwów od orzeczeń SKO uwidacznia cały absurd prawny jaki zaistniał w Warszawie w sprawach aktualizacji opłat użytkowania wieczystego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz