5 lutego 2018

Decyzja podatkowa nieważna, bo zastosowano komunistyczną nazwę ulicy?

Czy decyzja w zakresie podatku od nieruchomości podlega uchyleniu w związku z ustawy dekomunizacyjną? Taką kwestię będzie musiało rozstrzygnąć samorządowe kolegium odwoławcze w Warszawie, a być może i w dalszej kolejności sądy administracyjne.

Sprawa zaczyna się 15 listopada ubr., kiedy Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wydał decyzje w zakresie podatku od nieruchomości za lata 2014-2015 wobec państwa K. (poprzednie decyzje za te okresy były wadliwe i zostały uchylone przez SKO). Podatnicy nie zgodzili się z tymi decyzjami i złożyli odwołanie. Sprawą zainteresowało się także Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE, które po przeanalizowaniu zauważyło że decyzja zawiera błędną nazwy ulicy w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną.

Decyzję wydano bowiem wobec podatników, wskazując jako miejsce zamieszkania - ulicę Stanisława Tołwińskiego (na warszawskim Żoliborzu). Tymczasem jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dn. 17.04.2009 sygn.akt I SA/Lu405/08 - ... Oznaczenie strony w decyzji powinno zostać zawarte w decyzji w sposób zupełny tzn. w stosunku do osób fizycznych z podaniem imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania lub pobytu…. Oznaczenie strony jest niezwykle ważnym elementem decyzji, kreuje on bowiem podmiot jej praw i obowiązków. O tym jak istotne jest prawidłowe oznaczenie adresata decyzji świadczy chociażby to, iż skierowanie decyzji do osoby nie będącej stroną w sprawie, stanowi wadę skutkującą stwierdzeniem nieważności decyzji... Otóż wydane decyzje nie zawierają zupełnego oznaczenia strony, skoro podano w nim nieaktualny adres. Jak wynika z §1 zarządzenia wojewody mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 10 listopada 2017 i wchodzącego z dniem ogłoszenia, uległa zmianie nazwa dotychczasowej ulicy Stanisława Tołwińskiego na ulicę PPłk Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza”. Wprawdzie decyzje i dokumenty zawierającą starą nazwę - zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki - zachowują ważność, ale nie dotyczy to nowych dokumentów wydanych już po wejściu w życie zarządzenia. Tym samym oznaczenie strony powinno zawierać już nowy prawidłowy adres tj. przy ppłk Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” a nie Stanisława Tołwińskiego.

Posługiwanie się komunistyczną (uchyloną) nazwą ulicy w dokumencie urzędowym narusza przepis art.1 ust.1 w związku z ust.2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki tj. iż Nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944–1989. O ile można zrozumieć, iż osoby fizyczne z opóźnieniem przyswajają sobie nową nazwę, o tyle nie można akceptować stosowania komunistycznej nazwy przez organ administracji publicznej i to w decyzjach urzędowych.

Sprawa wbrew pozorom jest bardzo istotna, albowiem wydano w Warszawie wiele decyzji administracyjnych i podatkowych po 10 listopada ubr., w których nadal stosowano błędne komunistyczne nazwy ulic, a nie wskazywano nowych nazw. Może zatem się okazać, iż decyzje te są nieważne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz