7 lipca 2017

Spółdzielcy z Poznania popierają protest SIS WIECZYSTE

W wystąpieniu z 7 lipca do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa były Przewodniczący Rady Osiedla Jana III Sobieskiego  - Władysław Opiat, w imieniu członków spółdzielni mieszkaniowej Poznania w pełni poparł protest Stowarzyszenia „Wieczyste” przeciwko dalszemu opóźnianiu ustawowego automatycznego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości mieszkaniowych  oraz  utrzymaniu przez kolejnych 20 lat haraczu w postaci opłaty rocznej wieczystego nazwanej opłatą przekształceniową. W wystąpieniu czytamy m.in.

Mimo zapisów prawa do własności zagwarantowanego w art. 64 Konstytucji setki tysięcy członków spółdzielni mieszkaniowych w wielu miastach Polski, w tym i w Poznaniu nie uzyskało dotychczas pełnych praw własności do swych mieszkań wraz z własnością ułamkowej części gruntu przynależnego do budynku. Blokowanie grupom spółdzielców dostępu do prawa własności gruntu pod budynkiem jest pogwałceniem art. 32 Konstytucji, który zapewnia, że wszyscy są równi wobec prawa i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 

Jednak nie wszędzie Konstytucja oraz zapisy prawa są respektowane zgodnie z intencją Ustawodawcy. W Poznaniu bezprawne działania Prezydenta Miasta dokonywane wraz z Zarządem Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej doprowadziły do zablokowania przekształcenia gruntów  z użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, co spowodowało ponad 100 krotne zróżnicowanie opłat na rzecz miasta Poznania uzyskiwanych od mieszkań spółdzielczych Osiedla Jana III Sobieskiego pozostających wbrew swej woli w pętach użytkowania wieczystego gruntów, w stosunku do mieszkań sąsiednich budynków wspólnot mieszkaniowych, którym umożliwiono uzyskanie pełnej własności gruntów w 2001 r. 

Ponad 100 -krotne zróżnicowanie w/w opłat nie wynika jedynie z różnicy w stawce podatku gruntowego 0,5 % wartości gruntu liczonego z dnia jego zakupu oraz 1% opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów – wg aktualizowanej wyceny (operaty szacunkowe); lecz jest konsekwencją przydzielania zbyt obszernych działek do budynków (ponad 10-krotnie większych niż tzw. grunt niezbędny do prawidłowego korzystania z budynku (lub grunt przynależny), blokowania możliwości wykupu gruntu na własność, oraz z ostatniej podwyżki opłat.

Podwyżka opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wprowadzona przez Prezydenta Miasta Poznania obowiązująca od  2016 r. wprowadzająca 10-krotnie wyższe stawki opłat jest niezwykle bulwersująca  z uwagi fakt, że:

To właśnie Prezydent Miasta Poznania zablokował możliwość wykupu gruntów w 2007 r.,  i do chwili obecnej w dalszym ciągu odmawia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Mieszkańcy budynków Osiedla nie dość że już dawno spłacili w opłatach za użytkowanie wieczyste pełną wartość gruntów Osiedla, który nabył uprzednio Skarb Państwa, to jeszcze ponieśli koszt powstania pełnej infrastruktury Osiedla (drogi, boiska, zieleń, parkingi itp). 

Bezprawnie przerzucono na członków spółdzielni będących mieszkańcami Osiedla koszt utrzymania tej infrastruktury, która winna być na utrzymaniu gminy jak wskazuje zapis art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Skorygowanie nałożonych na członków spółdzielni opłat za użytkowanie gruntów przypisanych do ich budynków jest niezwykle pilne z uwagi na zapisy projektu ustawy uwłaszczeniowej, który znosi użytkowanie wieczyste z mocy prawa. Zamiast rocznych opłat za użytkowanie właściciele gruntów będą zobligowani uiścić opłatę przekształceniową. Ta opłata, która została wadliwie nałożona ma być wg zapisów projektu ustawy rozłożona na 20 rat płatnych w rocznych odstępach, a jej wysokość ma być równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu obowiązującej 1 stycznia 2017 r.

Dlatego koniecznie należy w ramach projektu ustawy uwłaszczeniowej w ramach Dobrej Zmiany wyprostować wszystkie dyskryminacyjne działania władz publicznych podjętych wobec członków spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce.

Brak takich zapisów spowoduje usankcjonowanie prawnie dotychczas nałożonych opłat, skutkując ponad 100 razy większą opłatą przekształceniową wymaganą od członków spółdzielni. 

Działania bezprawne i dyskryminujące spółdzielców Osiedla miały charakter ciągły oraz konsekwentny. Oto ich przykłady: 

 Prezydent Miasta Poznania przekazuje w 1999 r. Spółdzielni grunty całego Osiedla w użytkowanie wieczyste wbrew zapisom art 208 oraz 207 ustawy „O gospodarce nieruchomościami”, które pozwalały na przekazanie spółdzielniom wyłącznie gruntów niezbędnych do prawidłowego korzystania z budynków. W tym samym czasie dla innych grup członków spółdzielni Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (w skrócie PSM) nabywał grunty na własność, nawet pod przyszłe inwestycje np. Os. Marysieńki, Baranowo, Os. Batorego itp.
Przy nabyciu gruntów na użytkowanie wieczyste PSM zgodziła się na niekorzystną wycenę gruntów w wysokości 100 zł/m2. Wycena ta nie uwzględniała faktu, że koszt pełnej infrastruktury Osiedla pokryli jego mieszkańcy. W tym samym czasie Miasto Poznań sprzedawało obszerne działki siedliskowe w pobliżu Osiedla w cenie poniżej 10 zł/m2.

Spółdzielnia nie przekazała wraz z mieszkaniami swym członkom balkonów i piwnic wyłączając je z zapisów w aktach notarialnych, przenoszących prawa własności mieszkań; zapisów takich nie było w aktach notarialnych wspólnot mieszkaniowych.

Otrzymane grunty wraz z boiskami sportowymi i terenami rekreacyjnymi oraz drogami osiedlowymi przypisano do budynków spółdzielczych Osiedla za aprobatą Prezydenta Miasta Poznania tworząc obszerne nieruchomości wielobudynkowe (do 4 budynków na jednej działce), jak i kilku działkowe (nawet 4 działki przypisane do jednego budynku). 

W ten sposób naruszono zapisy art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które dopuszczały utworzenie nieruchomości wielobudynkowej tylko wtedy, „gdy budynki są posadowione w sposób uniemożliwiający ich rozdzielenie, lub działka, na której posadowiony jest budynek pozbawiona jest dostępu do drogi publicznej lub wewnętrznej”. 

Skutkiem takich podziałów gruntów wymiar gruntu przypisanego do mieszkań spółdzielczych stanowi często ponad 10 krotność gruntu przydzielonego do analogicznych budynków wspólnot mieszkaniowych Osiedla, co powoduje znaczne zawyżenie dla członków spółdzielni powierzchni bazowej do wyliczenia należnych opłat.

Natomiast prawidłowo potraktowano na tym samym osiedlu  budynki wspólnot mieszkaniowych, dla których wydzielono działki jednobudynkowe po obrysie budynku, i sprzedano je na własność członkom wspólnoty w roku 2001.

Kolejną przeszkodą w uwłaszczeniu spółdzielców było bezzasadne wszczęcie postępowań o zwrot nieruchomości Osiedla oraz ich procedowanie przez 14 lat. Działanie te dotyczyły gruntów, w stosunku do których zapadły wcześniej prawomocne i ostateczne decyzje o odmowie zwrotu, z uwagi na zrealizowany cel wywłaszczenia.

Bezzasadność wszczęcia postępowań o zwrot nieruchomości wynikała a tego, że spadkobiercy wywłaszczonych właścicieli złożyli lakoniczne wnioski o zwrot nieruchomości, mimo że nie przesłano im informacji organu o zamiarze użycia gruntów na inny cel oraz  możliwości ich zwrotu.

W Art. 136 ugn jest zapis że: „W razie powzięcia zamiaru użycia wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, właściwy organ zawiadamia poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę o tym zamiarze, informując równocześnie o możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości”. W tym przypadku „Poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli, stosownie do przepisu art. 137, stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu”. 

Mimo że Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. „O przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości” nakazywała (zasadniczo w ciągu 14 dni- kpa) dokonać przekształcenia decyzją administracyjną  użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, to od 2007 r. do chwili obecnej uniemożliwiono Spółdzielni skorzystanie z zapisów w/w ustawy pod pretekstem procedowania w Starostwie Powiatowym postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości Osiedla.Tymczasem zapisy ustawy z 26 lipca 2005 r. nie zawierały uregulowań uzależniających przeniesienie praw własności gruntów na ich użytkowników wieczystych, od toczących się postępowań o zwrot nieruchomości. Problem ewentualnych roszczeń byłych właścicieli i ich spadkobierców do gruntów podlegających przekształceniu regulował zapis art. 3 pkt. 3 w/w ustawy w następującej treści: „Decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie narusza praw osób trzecich”. 

Wbrew zapisom w/w ustawy Prezydent Miasta Poznania zawiesił postępowania w sprawie przekształcenia praw, zapewniając w ten sposób Miastu nienależne dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, które po złożonym wniosku z 2007 r Spółdzielni  o wykup gruntów od dawna powinny stanowić własność członków spółdzielni.  

Ponieważ bezzasadne działania Prezydenta Miasta Poznania na szkodę członków spółdzielni – mieszkańców Osiedla miały miejsce wespół z Zarządem Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,  a wsparcie tej decyzji zapewniło  Starostwa Powiatowe, Samorządowe Kolegium Odwoławcze         a nawet Sądy Administracyjne po NSA włącznie, to mam wrażenie że konieczne jest zajęcie się tą sprawą Sejmu RP, Rządu RP oraz kierownictwa PIS w celu zmiany prawa, oraz wyciągnięcia wniosków od jego naruszycieli.

Nadmieniam, że w tej sprawie Starostwo Powiatowe w Poznaniu jak i Wydział Gospodarki Nieruchomościami przekazywały sprzeczne informacje o toczących się postępowaniach o zwrot nieruchomości i nie informowały wszystkich stron postępowania o podjętych decyzjach. Ponieważ przez 14 lat Miasto Poznań oraz PSM nie skarżyło się na przewlekłość tych postępowań to można wnioskować, że doszło do zmowy urzędniczej w celu blokowania członkom spółdzielni należnego im konstytucyjnego prawa do własności gruntu przynależnego do budynku. 

Warto by przed uchwaleniem nowej ustawy uwłaszczeniowej przeprowadzić ogólnopolską analizę sposobu realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. „O przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości”, i opublikować Białą Księgę naruszeń prawa przy uwłaszczeniu członków spółdzielni, oraz wprowadzaniu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.  
Proszę Ministra Infrastruktury i Budownictwa o odniesienie się do sygnalizowanych nieprawidłowości dyskryminujących członków spółdzielni oraz zainicjowanie takich zmian  w przygotowywanym projekcie ustawy uwłaszczeniowej, by przedstawione naruszenia prawa przy ustalaniu dotychczasowych opłat za użytkowanie wieczyste gruntu przypisanego do budynków Osiedla nie zostały uznane za przyjęte „w dobrej wierze” i nie przełożyły się „z automatu” na wysokość proponowanych dotychczas 20 letnich opłat przekształceniowych. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz