23 lipca 2017

Nowoczesna chciała dać sędziom SN dodatkowe przywileje finansowe

W trakcie prac nad ustawą o Sądzie Najwyższym, Nowoczesna chciała zwiększyć przywileje finansowe sędziów Sądu Najwyższego, którzy przecież zarabiają ponad 20 tys. zł miesięcznie. Świadczą o tym zgłoszone poprawki:

Poprawka 46: Art. 47. Sędziemu Sądu Najwyższego przechodzącemu w stan spoczynku przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości dziewięciomiesięcznego wynagrodzenia;

Poprawka 133. Propozycja brzmienia art. 44. paragraf 6a punkt 4 podpunkt a ustawy o SN - sędziemu przysługuje świadczenie pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie niemożliwości wykonywania pracy z powodu: Nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Z 2016 r. Poz. 157), lub dziennego opiekuna, sprawującego opiekę nad dzieckiem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz