5 grudnia 2016

Ułaskawienie Miernika, tylko jeżeli się upokorzy?

29 listopada 2016 r. Kancelaria Prezydenta  po raz kolejny odmówiło wszczęcie procedury ws. zastosowania prawa łaski w trybie art.139 Konstytucji wobec Zygmunta Miernika, skazanego na 10 miesięcy więzienia za tzw. "zamach tortowy" na sędziego. Kancelaria z uporem lepszy godnej sprawy, uzależnia wszczęcie postępowania ułaskawiającego od prośby skazanego lub innej osoby uprawnionej w trybie art.560 k.p.k. Jednak Zygmunt Miernik nie ma zamiaru składać takiego wniosku, czuje się niewinny i usprawiedliwiony za swój czyn.

Ze stanowiskiem Kancelarii nie zgadza się Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89, które we wniosku o ułaskawienie podkreślało, że zgodnie z art.139 Konstytucji Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. To prawo (pochodzące z czasów królewskiego aktu łaski) jest niczym nieograniczone, formalnie nie musi być żadnego wniosku osoby zainteresowanej czy innej. W przypadku trybu art.139 nie stosuje się przepisów kpk, co nota bene sama kancelaria przyznawała przy okazji ułaskawienia Mariusza Kamińskiego. Zatem nie ma żadnych podstaw formalnych uniemożliwiających zastosowania prawa łaski przez Prezydenta w trybie art.139 konstytucji.

Co ciekawe w piśmie z dnia 26.10.2016 Kancelaria Prezydenta nie zanegowała tego stanowiska, skoro w odpowiedzi na petycję z 12 września stwierdziła że z treści pisma wynika, że jest Państwu znany tryb postępowania w zakresie stosowania przez Prezydenta RP prawa łaski. Kancelaria jedynie domagała się danych osobowych osoby której dotyczy, oraz jej zgody, w związku z wymogami ustawy o petycjach. W tych okolicznościach Stowarzyszenie wycofało petycję i złożyło wniosek w trybie art.248 k.p.a. w tej samej sprawie.

Zatem o co chodzi Kancelarii Prezydenta? O wymogi prawa czy raczej o upokorzenie Zygmunta Miernika, wymuszając na nim wniosek ułaskawiający.


zob. też: http://serwis21.blogspot.com/2016/05/kancelaria-prezydenta-odmawia.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz