31 marca 2016

Stowarzyszenia tracą prawo do informacji? Przez Trybunał Konstytucyjny

Opozycja PO-PSL-Nowoczesna cały czas wmawiają, iż sparaliżowanie Trybunału Konstytucyjnego to naruszenie Konstytucji, państwa prawa, swobód demokratycznych. Ale właśnie za sprawą Trybunału Konstytucyjnego ograniczono ostatnio prawa obywateli. Ostatni przykład:

2 grudnia ubr. Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie (sygn. akt SK 36/14) w którym uznał, że zdolność do wnoszenia skarg do TK w sprawach dotyczących naruszenia informacji publicznej przysługuje tylko obywatelom. Wykluczone więc zostały stowarzyszenia obywateli oraz inne osoby prawne. Orzeczenie jest skandalem albowiem zgodnie z art.61 Konstytucji prawo do informacji publicznej przysługuje co prawda obywatelom, ale nie ma ograniczenia do realizacji tego prawa jedynie w sposób bezpośredni. Co więcej z postanowienia Trybunału z 13 września 2000 r. (SK 4/00), wynika że prawo do informacji z artykułu 61 ustęp 1 konstytucji obywatel może realizować osobiście, ale też za pośrednictwem prasy. Skarga konstytucyjna zmierzająca do ochrony prawa do informacji przysługuje więc zarówno każdemu obywatelowi, jak również prasie, a konkretnie odpowiedniemu organowi prasowemu. Zatem obecna odmowa uznania prawa do skargi konstytucyjnej stowarzyszeniom w sprawach dotyczących informacji publicznej jest jawnym naruszeniem zasad demokratycznych i logiki orzeczniczej.

Co więcej teraz wyrok TK wykorzystywany jest do odmowy udzielenia organizacjom pozarządowym informacji publicznej (wprawdzie w sposób niezasadny, ale jednak) jak ostatnio uczynił to Urząd Miasta Gdyni, odmawiając udostępnienia danych osób, które otrzymały nagrody, cyt. „Urząd Miasta Gdyni uprzejmie informuje, iż nie posiadacie Państwo, jako stowarzyszenie, zdolności postulacyjnej w tym zakresie, bowiem przepis artykułu 61 Konstytucji RP przyznaje ją Obywatelom, co zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego (postanowienie z 2 grudnia 2015 r. (sygnatura akt: SK 36/14) nie daje Państwu podstaw do uzyskiwania oczekiwanych we wniosku informacji”.

Tymczasem artykuł 2 ustęp 1 ustawy z 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2015 r. pozycja 2058) daje prawo każdemu czyli także osobom nie-fizycznym prawo do informacji publicznej, ale w świetle orzeczenia TK można się spodziewać że organa administracyjne zaczną zasłaniać się postanowieniem Trybunału. Czy taki Trybunał jest zatem w ogóle potrzebny? Naszym zdaniem szkoda pieniędzy podatników.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz