22 marca 2016

Podwyżka opłat wieczystego orzeczona, ale można ją nie płacić a nawet zażądać zwrotu nadpłat

Gdy zapada orzeczenie SKO ws. podwyżki opłat wieczystego użytkowania, wiele osób poddaje się i płaci nową wyższą opłatę. Okazuje się jednak, iż część z nich w ogóle nie musi płacić, bo choć zapadło negatywne orzeczenie SKO, formalnie nadal postępowanie nie jest zakończone. Jak to możliwe?

Otóż jeżeli stronami postępowania byli np. małżonkowie, Kolegium w Warszawie przesyłało zazwyczaj orzeczenie na wspólny adres współmałżonków. Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE wskazuje, iż ten tryb procedowania przez Kolegium jest wadliwy. Jak stwierdził bowiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, pisma kierowane do strony powinny być adresowane do niej imiennie, czyli adresując przesyłkę organ musi wymienić stronę jako indywidualnie określonego adresata, wobec którego jako podmiotu dokonywana jest czynność doręczenia. Co za tym idzie doręczanie pism oraz decyzji łącznie współmałżonkom uznać należy za nieprawidłowe. Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny uznał że, Gdy stroną postępowania jest małżeństwo organ winien kierować korespondencję do każdego z małżonków osobno tak, aby każdemu z nich jako stronie postępowania zagwarantować należytą ochronę interesów. Podobnie w rozdzielniku do decyzji prawidłowym jest umieszczanie każdego z małżonków osobno, pomimo zamieszkiwania pod jednym adresem. Nie można bowiem poczynić ogólnego domniemania, ze doręczenie jednemu małżonkowi jest skuteczne wobec drugiego.
Z powyższego wynika jednego, że jeżeli orzeczenie wysłano na wspólny adres, oznacza to, że nie zakończono postępowania administracyjnego, albowiem drugi współmałżonek formalnie nadal nie otrzymał w sposób skuteczny orzeczenia i wciąż przysługuje mu prawo sprzeciwu w przypadku doręczenia. Zatem mimo negatywnego orzeczenia, współmałżonkowie mogą płacić wciąż starą wysokość opłaty.

Ponadto niektórzy mieszkańcy, którzy wpłacili wyższe opłaty w związku z orzeczeniem de facto mają nadpłaty i mogą się zwrócić o zwrot tych nadpłat. do urzędu miasta.

Do pobrania - Pismo do organu w związku z wadliwym doręczeniem orzeczenia SKO

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz