26 kwietnia 2012

WZÓR ODWOŁANIA OD DECYZJI ZUS WS. WALORYZACJI KWOTOWEJ

Otrzymaliśmy wzór odwołania od decyzji ZUS ws. waloryzacji kwotowej. Odwołanie należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania decyzji ZUS. Jeżeli osoba nie zdąży może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku ustaw orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w którym zostanie uznana niezgodność z konstytucją ustawy wprowadzającej waloryzację kwotową


.....................................................................................................................
                                                                                                                                                                              miejscowość i data
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                Egz. Nr.....   
Nr ewidencyjny świadczenia:


.............................................................................
Sąd Okręgowy
w ....................
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. .......................

…………………………………………….
    kod poczyowy            miasto
                                                        
za pośrednictwem
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w ………………
ul. ………………………….                                
                                           
.............................................................................................................................................
                                      adres ZUS


Powód (odwołujący się): …………………………………………………………………………
Pozwany (organ rentowy): Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ..............., ul. ................... ,  kod, miejscowość …………………………………….

ODWOŁANIE

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ............... nr ewid………………………..  z dnia …………………… doręczonej w dniu ………………………….. r.

Na podstawie art. 3 i art. 118 ust. 7 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118 z późn. zm.), a także art. 477(9)§ 1 i 2 kpc oraz art. 2, 32 ust. 1, 67 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 8 ust.2 Konstytucji RP - z a s k a r ż a m powyższą decyzję w części dot. wysokości przyznanej mi waloryzacji:
Zarzucam zaskarżonej decyzji sprzeczności z zasadami zapisanymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w tym niewłaściwe określenie wysokości i wartości zwaloryzowanej emerytury i jej podstawy przejawiające się w:
1. waloryzacja „kwotowa” w 2012 r. jest niezgodna z celem waloryzacji i pociąga za sobą spadek realnej wartości mojej emerytury, czyli waloryzacja ta nie zniweluje skutków inflacji z 2011 r. ,        a więc jest dla mnie krzywdząca,
2. obniżeniem podstawy wymiaru emerytury, co będzie skutkowało każdorazowo zaniżaniem wysokości przyszłych waloryzacji procentowych mojej emerytury.

W oparciu o powyższe, wnoszę o:

1.uchylenie zaskarżonej decyzji w całości oraz zwrot należnej mi kwoty pieniężnej wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 marca 2012 r., jako wynagrodzenie poniesionej szkody zgodnie z art. 77 ust. 1 Konstytucji lub dla ostrożności procesowej.

2. w razie nierozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny – do czasu rozpoznania niniejszej sprawy – zawisłej przed nim za sygn. Akt K 9/12, wszczętej na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP Ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2012 r. poz. 118.)– o przedstawienie przez Sąd Trybunałowi Konstytucyjnemu w trybie art. 193 Konstytucji RP pytania prawnego co do zgodności wymienionego aktu normatywnego z art. 2, 32 ust. 1, 67 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż od odpowiedzi na to pytanie zależy rozstrzygniecie niniejszej sprawy.


3. w związku z art.177 §1 kpc proszę, aby Sąd z urzędu zawiesił niniejsze postępowanie do czasu wydania w tym przedmiocie orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie rozpatrzenia wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2012 r. i Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 13 lutego 2012 r. (sygn. K 9/12).

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ...............  wydał decyzję o waloryzacji mojej  emerytury nr ………………….. z dnia ……………….., w której ustalił nową wysokość mojego świadczenia poprzez dodanie do kwoty świadczenia, w wysokości przysługującej w dniu 29 lutego 2012 r., kwoty waloryzacji w wysokości 71 zł . W wyniku wprowadzenia tego sposobu waloryzacji wartość mojego świadczenia zostanie zmniejszona o kwotę ……………… zł (miesięcznie) w porównaniu do waloryzacji, którą gwarantowała mi Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153 poz. 1227 z późn. zm.) prowadząc do trwałego i nieodwracalnego jego obniżania w latach następnych z powodu obniżenia podstawy jego wymiaru.
Obniżenie świadczenia w wyniku zastosowania przepisów ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2012 r. poz. 118.) godzi w moje wolności i prawa obywatelskie, a w szczególności:
- zasady ochrony praw nabytych, zaufania obywatela do państwa i stanowiącego przez nie prawa, wzajemności, przyzwoitej legislacji oraz  prawem do zabezpieczenia społecznego zapisanych w art. 2 i art. 67 Konstytucji RP,
- zasadę równości wobec prawa zapisaną w art. 32 Konstytucji, która nakazuje, aby wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się daną cechą istotną w równym stopniu były traktowane równo, tj. bez zróżnicowań zarówno faworyzujących, jak i dyskryminujących
Te konstytucyjne zasady powinny być stosowane bezpośrednio w toku każdego postępowania /art.8 ust.2 Konstytucji RP/.

Dowód: sprawa zawisła w Trybunale Konstytucyjnym (sygn. K 9/12), wnioski Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2012 r. i Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 13 lutego 2012 r.
Zgodnie z powszechnie przyjętą i stosowaną definicją waloryzacja zakłada, że świadczenia pieniężne winny mieć taką samą wartość ekonomiczną jak w chwili ich powstania. Zatem jeśli nastąpi spadek siły nabywczej pieniądza, świadczeniobiorca winien otrzymywać odpowiednio wyższą sumę pieniężną.
Zastosowany mechanizm waloryzacji kwotowej wobec mojego świadczenia, zmniejszył jego realną wartość.
Trybunał Konstytucyjny kilkakrotnie zwracał uwagę, że głównym celem waloryzacji świadczeń jest utrzymanie ich realnej wartości (wyrok z dnia 20 grudnia 1999 r., K 4/99).
 Mimo tego, że wskaźnik waloryzacji jak i jej częstotliwość są przedmiotem indywidualnej preferencji ustawodawcy, warunkiem wprowadzania zmian w mechanizmie waloryzacji jest utrzymanie świadczeń na odpowiednim poziomie wartości realnej (wyrok z dnia 17 lipca 1996 r., K 8/96, wyrok z dnia 08 maja 2000 r., SK 22/99 oraz wyrok z dnia 22 października 2001 r., SK 16/01).
Ponadto w postanowieniu z dnia 27 czerwca 2001 r., Ts 24/01 Trybunał Konstytucyjny bardzo wyraźnie zanegował waloryzację kwotową wskazując potrzebę i zasadność waloryzacji procentowej świadczeń emerytalnych. Cyt. „Potrzeba waloryzacji świadczeń emerytalnych jest spowodowana występującą inflacją i służy zniwelowaniu jej skutków. Celem waloryzacji jest więc zachowanie realnej wartości przyznanych emerytur i rent w odniesieniu do wzrostu cen towarów i usług.
Zachowanie realnej wartości przyznanych świadczeń emerytalnych za pomocą waloryzacji kwotowej, którą postuluje skarżący, byłoby możliwe tylko w sytuacji w której wszystkie świadczenia emerytalne byłyby jednakowej wysokości. Tylko w takim stanie faktycznym można by zachować realną wartość świadczeń poprzez powiększenie ich o ściśle określoną kwotę, obliczoną w oparciu o wskaźnik inflacji. Jednakże przy istniejącym zróżnicowaniu wysokości przyznawanych świadczeń emerytalnych stosowanie waloryzacji kwotowej prowadziłoby do trudnych do zaakceptowania rezultatów. Wyliczenie przykładowo kwoty, o którą należałoby powiększyć świadczenia emerytalne, na podstawie wskaźnika inflacji oraz przeciętnej emerytury, a następnie zwaloryzowanie wszystkich emerytur w oparciu o tę kwotę, pociągałoby za sobą spadek realnej wartości tych emerytur, których wartość jest wyższa niż przeciętna, a co za tym idzie do pokrzywdzenia emerytów, którym one przysługują. Z drugiej strony realna wartość emerytur niższych niż przeciętne zwiększyłaby się. Efektem tego byłoby wprawdzie powolne zmniejszanie się różnic w wysokości przysługujących świadczeń emerytalnych, jednakże nie zostałyby zniwelowane skutki inflacji, a co za tym idzie nie zostałaby zachowana realna wartość przyznanej emerytury, a takie cele leżały u podstaw wprowadzenia mechanizmu waloryzacji.
Wskazane powyżej cele mogą natomiast zostać osiągnięte przez wprowadzenie waloryzacji procentowej, której istota, w uproszczeniu sprowadza się do tego, że każda emerytura jest zwiększana o taką kwotę, o jaką ze względu na przewidywaną inflację, straci ona na wartości. Kwota ta jest obliczana m.in. za pomocą procentowego wskaźnika waloryzacji, określonego w ustawie budżetowej. Służyć to ma proporcjonalnemu wzrostowi emerytur w zależności od ich wysokości, a co za tym idzie zachowaniu ich realnej wartości”.
Przyznanie wszystkim świadczeniobiorcom podwyżki w jednakowej kwocie 71 zł nie może być uznane za waloryzację, mamy w tym przypadku do czynienia jedynie z przyznaniem dodatku do emerytury skutkującym podniesieniem jej wysokości.
Kwotowa metoda podwyższania nominalnej wartości świadczeń prowadzi do naruszenia istoty prawa do waloryzacji, ponieważ przyjęta forma „waloryzacji” skutkuje obniżeniem realnej wartości świadczeń przewyższających kwotę ok. 1480 zł, i co ważniejsze, na zawsze obniża  podstawę wymiaru emerytury, co będzie skutkowało każdorazowo zaniżaniem wysokości przyszłych waloryzacji procentowych mojej emerytury, zatem waloryzacja „kwotowa” w 2012r nie jest incydentalna.
Uchylenie powyższej decyzji i ponowne przeliczenie waloryzacji mojego świadczenia zgodnie z zasadami waloryzacji procentowej przywróci stan zgodny z prawem i zapobiegnie wyrządzeniu szkody mnie jak i mojej rodzinie.
W tym stanie rzeczy odwołanie jest uzasadnione.
Zważywszy, że Trybunał Konstytucyjny przyjął do rozpatrzenia wniosek Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie zgodności ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2012 r. poz. 118.) z Konstytucją RP, względy ekonomiki uzasadniają zawieszenie niniejszego postępowania.


............................................................................................................................
                                                                  czytelny podpis        
Wyk.: 3 egz.
egz. 1 - Sąd Okręgowy w …………..
egz. 2 – ZUS Oddział w ………….
egz. 3 - powód.                                                                                                                                 

Załączniki:
1.       Decyzja Nr  …………  z dnia ……………../kopia/ waloryzująca świadczenie emerytalne
Uwaga: poniższych informacji nie drukujemy
Parę wyjaśnień co do zamieszczonego wzoru:
1…………………….. – wpisujemy indywidualnie swoje dane
2. Nr. ewidencyjny świadczenia bardzo ważny i obowiązkowy
3. „wartość mojego świadczenia zostanie zmniejszona o kwotę ………….. zł (miesięcznie)”
Obliczenie zaniżonej waloryzacji – emeryturę brutto z lutego 2012 r. mnożymy X 105,04%. Od otrzymanego wyniku odejmujemy 71 zł i odejmujemy emeryturę brutto z lutego 2012 r Wpisujemy wynik jaki otrzymaliśmy. Np.: 4000 zł X 105,04% = 4201,60 zł – 71 zł = 4130,60 zł – 4000 zł = 130,60 zł
4. kopia Decyzji nie musi być potwierdzana, gdyż w naszych aktach osobowych znajdujących się w organach emerytalnych są oryginały Decyzji, które otrzymaliśmy do tej pory. W momencie złożenia Odwołania nasz zakład emerytalny przesyła całe nasze akta osobowe (z oryginałami) do Sądu. To potwierdziłem w swoim zakładzie emerytalnym i sekretariacie Sądu Okręgowego w Warszawie – Wydziale Ubezpieczeń Społecznych.
Jeżeli ktoś chce wysłać kopię odwołania do Trybunału Konstytucyjnego to musi dopisać po
egz.3 – powód
egz. 4 – do wiadomości Trybunał Konstytucyjny RP


24 kwietnia 2012

Serwis Krajowy - kwiecień 2012


HUMOR

CENA  BENZYNY: Rozmawiają dwaj faceci:

- Cholera! Do czego to doszło żebym ja płacił 6 złotych za paliwo!

A drugi na to;

- Spoko. Więcej niż 9,99 nie będzie

- Dlaczego?

- Bo się nie zmieści na tablicachPODWYŻKI i ALFABET PREZYDENTA: Po wygranych wyborach, Donald zebrał swych popleczników i mówi:

- No kryzys mamy, a więc musimy podwyżki zrobić.
- Ale gdzie?

- No to jest problem, zróbmy tak - ja będę podawać litery alfabetu, a wy podacie po jednym słowie na tę literę, i tam podwyższymy. To lecimy: A!
- Alkohol! - zawołał pan Rostowski

- B!

- Benzyna! - pan Arłukowicz

- C!

- Cukier! – Sikorski

- D!

- Drewno! - powiedział pan Pawlak

- E!

- Elektryczność! - pan Schetyna

- F!

- Fszystko! - rzekł pan Komorowski.PAN/PANI: Biuro poselskie Anny Grodzkiej. Dzwoni telefon. Posłanka odbiera i słyszy w słuchawce Janusza Weissa: Dzwonię do pani/pana w bardzo nietypowej sprawie...


W OBRONIE WOLNYCH MEDIÓW

Tysiące osób demonstrowało w Szczecinie, w Kielcach, Poznaniu, Elblągu Przemyślu, Zielonej Górze i w innych miastach przeciwko nieprzyznaniu Telewizji Trwam miejsce na multipleksie cyfrowym i łamaniu wolności mediów. 21 kwietnia w Warszawie odbyła się największa 100 tysięczna demonstracja (służby miejskie i telewizja publiczna mówiły o 20 tysiącach, gdy nawet TVN szacował na ok.40-50 tys), z udziałem PIS, Solidarnej Polski, Stowarzyszenia Solidarni 2010, Klubów Gazety Polskiej, rodziny Radia Maryja i wielu innych.

Tymczasem KRRiT, która cały czas łże co do przyczyn odmowy koncesji, wreszcie ustosunkowała się do wniosków o udostępnienia uzasadnienia i unieważnienia decyzji odmawiającej koncesji cyfrowej da TV TRWAM składanych w ramach akcji Stowarzyszenia Interesu Społecznego. W piśmie z dn. 21.03.2012 DP2-WSW.051.4291.2012 KRRiT ograniczyła się do stwierdzenia, iż powodem odrzucenia wniosku fundacji Lux Veritatis było przede wszystkim kryterium ekonomiczne, a Fundacja nie spełniła wymogów ekonomicznych. Nie wyjaśniono jakie to były wymogi i jakie inne kryteria poza ekonomiczne (skoro użyto słowo przede wszystkim) zadecydowało o odmowie koncesji. Odmówiono udostępnienia uzasadnienia decyzji (oczywiście z pominięciem ustawowej formy tj. decyzji) ze względu na poufność dokumentów złożonych przez Fundację w toku postępowania koncesyjnego. Nie ustosunkowano się także do wniosków o unieważnienie decyzji, pomimo upływu ustawowego trybu. W tej sprawie Stowarzyszenie Interesu Społecznego zażądało od KRRiT informacji z jakich przyczyn łamie przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej i zapisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.AKTUALNA WŁADZA:
ZDRAJCA I PÓŁANALFABETA

Wypowiedź Ewy Stankiewicz (Solidarni 2010) przed kancelarią prezydenta podczas Wielkiego Marszu w obronie TV Trwam w Warszawie (Radio Maryja, 2012-04-21)Proszę Państwa,

Na początku dziękuję wszystkim organizacjom pozarządowym, które przyczyniły się do tego że tutaj jesteśmy. Pozwólcie, że wymienię te organizacje: Stowarzyszenie Twórców dla RP, Stowarzyszenie Polska jest Najważniejsza,  Stowarzyszenie Koliber,  Polonia Semper Fidelis, Fundacja Kocham Obciach, Narodowa Bydgoszcz,  Fundacja Polska się upomni,  Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych,  Komitet Katyński, Stowarzyszenie Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, Stowarzyszenie historyczne DiSK, Grupa rekonstrukcyjna, Stowarzyszenie 13 grudnia, Stowarzyszenie Solidarność Walcząca oddział Warszawa, Stowarzyszenie Idee Solidarności 1980-1989, Ogólnopolski Komitet Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL "Przymierze", i oczywiście wszystkie partie, które są tutaj z nami,  Rodziny Radia Maryja,  Kluby Gazety Polskiej, Stowarzyszenie Solidarni 2010.

Dziękujemy wam wszystkim za to, że tu jesteście. Bez wolności słowa nie ma demokracji, bez uczciwej władzy można bardzo łatwo stracić suwerenność.Panie premierze, zwracam się do Donalda Tuska, proszę tchórzliwie nie grozić politykom.To społeczeństwo, a przynajmniej większa jego część, nazywa pana zdrajcą stanu. Solidarni 2010 już kilka dni po katastrofie smoleńskiej pytali: Czy to co pan robi to amatorszczyzna czy zdrada stanu? Stopniowo dowiadywaliśmy się o pana roli w rozbiciu wizyty smoleńskiej,  o dogadywaniu się z premierem Rosji, ponad głową Prezydenta polskiego państwa. Później o oddaniu śledztwa w ręce Rosjan. Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przez pana, przestępstwa wobec polskiego społeczeństwa. Demonstruje pan siłę wobec słabszych.

Wobec silniejszych, którzy mają bronić interesów polskich obywateli, jest pan wyjątkowo uległy. To postawa niegodna przywódcy ale i po prostu mężczyzny. Widziałam na jednym z polskich wiaduktów gigantyczny napis: "Tusk to zdrajca". I jeśli nawet pana służby zamalują ten napis to powstanie dziesięć nowych. Jestem  przekonana, że przechodzi pan do historii w czołówce polskich zdrajców narodowych. Branicki, Rzewuski, Potocki    mogli   by uczyć się od pana technik zdrady władnego narodu.Panie prezydencie, zwracam się do Bronisława Komorowskiego, wstydzę się za pana, ale nie dlatego, że w moich oczach jest pan półanalfabetą, mającym problemy z polską ortografią na poziomie klasy czwartej szkoły podstawowej ale za kompromitującą pana złotą myśl,  że "przyczyny katastrofy są arcyboleśnie proste".

Jeszcze przed wynikiem śledztwa, z góry żyrował pan rosyjską wersję wydarzeń w ślad za KGB-owcem Putinem, który morduje niezależnych dziennikarzy i wysadza budynki z własnymi obywatelami. Ani pan ani ja nie, nie mamy dowodów, wszystkie dowody polskie władze oddały Rosji. Pozostaje opierać się na przesłankach, a one każą poważnie brać pod uwagę, że to był zamach. Rosja zaciera ślady na pana oczach. Panie prezydencie Rosja zaciera ślady na pana oczach. Niszczy i myje wrak samolotu- nasz najcenniejszy dowód, mający kluczowe znaczenie w dochodzeniu do prawdy. Pana obowiązkiem jest zadbać o bezpieczeństwo Polaków, o rzetelne śledztwo na podstawie dowodów, a nie dywagować bez pokrycia w faktach. Zastanawiam się czy słowa pana i pana doradców to tylko miałkość intelektualna, czy reprezentowanie obcych interesów w Polsce na najwyższym szczeblu władzy.W historii Polski niestety już się to zdarzało. Nawet jeśli to jest miałkość intelektualna, w co osobiście wątpię, ale nawet jeśli to tą miałkością zagraża pan suwerenności Polski. Ci co zacierają ślady stają po stronie oprawców, a przecież zginął prezydent Polski i rzecz, z którą najtrudniej się zmierzyć, ale niestety trzeba, Rosjanie mogli dobijać rannych, nie możemy tego wykluczyć. Nikt nie może tego wykluczyć. Na was panie prezydencie i panie premierze, na was spoczywał obowiązek troski o bezpieczeństwo polskich obywateli, o państwo. Odpowiecie przed narodem, za działaniem na szkodę jego podstawowych interesów. Boicie się wolnego słowa, zadawania pytań, bo jedyne pytania, które tolerujecie to od usłużnych dziennikarzy, którzy potrafią prowadzić owocne śledztwo ws. koloru włosów ojca Madzi.Przepraszam za ten przykład, który także niewątpliwie wiąże się z ludzką tragedią. Łamiąc wszelkie zasady przejrzystych kryteriów konkursu, bez żadnych podstaw ekonomicznych, kierując się chorą ideologią i nieprzejrzystymi interesami władza dyskryminuje 2 mln osób w Polsce. Nie pozwolimy na to, bo to nawet nie jest sprawa 2 mln obywateli, ale wszystkich Polaków.   Wolność   słowa    to    gwarant demokracji.

Nie mamy wyjścia, nie będziemy was pytać czy możemy mieć wolność słowa, tak jak nikogo człowiek nie pyta o to czy może oddychać. To bardzo ważny moment, Polacy muszą mieć możliwość wyboru do samodzielnego kształtowania opinii, do własnego zdania, nie możemy zgodzić się na utratę resztki wolności słowa w Polsce. Głos TV Trwam musi mieć miejsce na platformie cyfrowej.

Bo to w tej chwili jedyny, ostatni, alternatywny wobec propagandy władzy, propagandy światopoglądowej wrogiej wobec chrześcijaństwa oraz propagandy informacyjnej.Jesteśmy  w stanie tyle sobie wolności wywalczyć ile jesteśmy sobie w stanie wywalczyć.Czy potrafimy sobie wyobrazić, że w trudnych sytuacjach państwo naprawdę zdaje egzamin? I to egzamin, nie ten na miarę ambicji i wyobraźni Bronisława Komorowskiego.

Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie wolną suwerenną Polskę? Z autentycznymi autorytetami, z nieskrępowaną debatą publiczną sporem na argumenty bez poniżania i mordów politycznych.Z lekcjami historii najnowszej w szkołach, z władzami, które dbają o interes Polaków, o nasze godne miejsce w Europie i świecie ?  To zależy od nas, od każdego z nas. Tak jak tu jesteśmy. Od naszej wyobraźni i determinacji. Od tego co zrobimy w tej sprawie także dziś. Dziękuję Państwu za uwagę

DZIWNE DOCHODZENIE KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

Minęła druga rocznica katastrofy smoleńskiej. Wiemy coraz więcej o wypadku, coraz więcej informacji zostaje ujawnionych, które potwierdzają iż oficjalne teorie lansowane w mainstreamowych media były zwykłą lipą na użytek publiczny, a całe dochodzenie stało się jedno wielką farsą.NAWET ROSJANIE NIE WIERZĄ W BRZOZĘ

Rosyjscy prokuratorzy, którzy jako pierwsi dokonali oględzin miejsca katastrofy, w oficjalnym protokole nawet nie wpisali, że brzoza mogła mieć jakikolwiek wpływ na katastrofę. O drzewie w rosyjskich aktach śledczych nie ma ani słowa! Dokumenty te, które niedawno trafiły do Polski, właśnie zostały przetłumaczone. To dlatego polska prokuratura, która wspiera się ustaleniami Moskwy, ogłosiła podczas konferencji prasowej: nie ma dowodu na to, że to brzoza urwała skrzydło tupolewa. … Jak się okazało, w papierach z Moskwy w ogóle nie ma dokumentacji fotograficznej słynnej brzozy, która miała urwać skrzydło tupolewa i doprowadzić do rozbicia się maszyny. Rosyjscy prokuratorzy w swoich protokołach w ogóle nie zajmują się tym drzewem – nie ma tam ani opisów brzozy, ani dokumentacji dotyczącej stopnia zniszczenia drzewa. Protokoły są bardzo pobieżne, mogę powiedzieć, że wielu kwestii tam w ogóle nie poruszono – powiedział nam mecenas Bartosz Kownacki, pełnomocnik części rodzin ofiar katastrofy… nasi śledczy nie mają jednoznacznych dowodów na to, że to brzoza urwała skrzydło tupolewa – tak stwierdził sam szef prokuratury wojskowej, pułkownik Ireneusz Szeląg. Nie można jednoznacznie stwierdzić, czy uszkodzenia skrzydła są spowodowane bezpośrednim uderzeniem w brzozę – tłumaczył pułkownik po tym, gdy śledczy otrzymali nowe odczyty czarnych skrzynek. Tam, gdzie MAK odczytał „odgłos uderzenia w brzozę”, a komisja Jerzego Millera „odgłos zderzenia z drzewem”, eksperci fonoskopii odczytali jedynie „odgłos przemieszczających się przedmiotów”. (Konrad Mertka)CORAZ DZIWNIEJSZE DOCHODZENIE

W międzyczasie dowiadujemy się, że wrak samolotu został przynajmniej w części wyczyszczony. Istotny dowód, który być może mógłby przyczynić się do wyjaśnienia przyczyn katastrofy najpierw był rozkradany, następnie niszczony a teraz wyczyszczony. Jego wartość dowodowa maleje z każdym dniem, ale o przecież o to w sumie chodziło. Za to śledczych interesują rodziny pilotów ich wyjazdy, stany cywilne, i inne informacje ich dotyczące – o czym świadczy wniosek prokuratury polskiej realizującej zlecenie prokuratury moskiewskiej, skierowany do Instytutu Pamięci Narodowej. W czym informacje o rodzinach pilotów może przyczynić się do wyjaśnienia katastrofy, tego doprawdy niewiadomo. Prokurator Generalny zaś już wyklucza następne ekshumacje, chociaż pierwsze 3 potwierdziły że w sekcjach zwłok mataczono. Oczywiście nie wyjaśnia się dlaczego sfałszowano dokumentację medyczną.PAMIĘĆ I HAŃBA

Czemu władze rosyjskie i polskie (jak np. ws. obecności generała Błasika) mataczą w śledztwie? Co chcą ukryć przed opinią publiczną. Ale ich poczynania są daremne, od rana 10 kwietnia dziesiątki tysięcy osób gromadziły się na Krakowskim Przedmieściu by uczcić pamięć zmarłych, głośno żądać prawdy i wyrazić sprzeciw wobec matactwa i sposobie prowadzenia dochodzenia smoleńskiego. Ludzie na Krakowskim Przedmieściu wznosili okrzyki: "hańba", "zdrajcy", czy "zwyciężymy".  Haniebne było przyjmowanie i potwierdzanie rosyjskich kłamstw – stwierdził Jarosław Kaczyński -. Tak, jak haniebne było obrażanie poległych, poległego prezydenta RP, generała Błasika, majora Protasiuka. To wszystko było haniebne. Niech nikt już więcej nie mówi, nawet w tzw. mainstreamowych mediach, że to jest niezależne śledztwo… Haniebne było upokarzanie rodzin. Haniebne jest odmawianie amerykańskiemu, wybitnemu specjaliście, udziału w sekcjach, które były podjęte. Mainstreamowe media cenzurują informacje dotyczące śledztwa uczonych. To było haniebne.IRRYTACJA WŁADZY

Ujawniająca się o prawda o smoleńsku, o matactwie dochodzenia, wywołuje wściekłość rządzących i ich popleczników. I niech nikt nie wierzy w ich dobre intencję. Przecież można było wyjaśnić katastrofę, powołując międzynarodową komisję pod auspicjami ONZ jak proponuje Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny w petycji do sekretarza generalnego ONZ  BAN KI – MOON, albo jak proponują inni np. Solidarna Polska czy prezes PAN prof. Michał Kleiber – Komisję z ekspertów zagranicznych i krajowych, z poza kręgów politycznych i nie poddanych presji polskich lub rosyjskich władz. Ale raczej na to polski rząd i prokuratura się raczej nie zgodzą, gdyż prawda mogłaby wyjść na jaw.

Dokonując wpłaty na rzecz:
STOWARZYSZENIE POLSKIE EURO 2012
Ul. Solec 20a/34, 00-410 Warszawa
nr 48 1050 1038 1000 0090 6392 2471
z dopiskiem "Darowizna na cele statutowe"
(wpłaty te podlegają odpisowi od podstawy opodatkowania do 6% dochodu rocznego)
wspierasz niezależne inicjatywy społeczne.
PRZYWILEJE EMERYTALNE A 21 POSTULATÓW

… Obecnie na nowo, po 12 latach od wprowadzenia OFE, dyskutowany jest nowy projekt reform emerytalnych. Zazwyczaj zapomina się jednak, że bez ruszenia nieuzasadnionych przywilejów, także emerytalnych, zawsze będzie brakować na inwestycje, bezrobotnych, mieszkania, dzieci, matki czy normalne emerytury. Jak niektórzy obliczają, istniejące  przywileje emerytalne kosztują budżet co roku ok.50 mld zł! Żeby uratować stocznie, brakowało jednorazowo kilkaset milionów, a tu rok w rok, z tytułu przywilejów grupowych, wydaje się z budżetu dodatkowe olbrzymie pieniądze, które zazwyczaj są lokowane w systemy ubezpieczeniowe zagranicznych instytucji finansowych, lub wydawane na wakacje w egipskich czy hiszpańskich kurortach. Wyjątek społecznego uprzywilejowania, winien wiązać się z jakimś szczególnym obowiązkiem i jednocześnie być społecznie akceptowany.

Konieczność wprowadzenia reform emerytalnych tłumaczona jest obiektywnym faktem zapaści demograficznej. W porównaniu z długofalowymi prognozami demograficznymi, w Polsce, jak po wojnie, brakuje obecnie ok. 6 milionów ludzi. Ok. 2 miliony wyemigrowały, a ok. 4 miliony w ogóle się nie narodziły. Jedynym wielkim zdarzeniem historycznym które miało miejsce w czasie gdy  trend demograficzny uległ tak dramatycznemu zakłóceniu, był stan wojenny. Prawdopodobnie wojskowym i twardogłowym przez myśl nawet nie przeszło, że takie są naturalne konsekwencje terapii szokowej i rozjeżdżania czołgami 10 milionowej organizacji. Ale czy za to wszystko mają jeszcze mieć prawo do jakichkolwiek nagród i przywilejów emerytalnych? To byłoby skrajnie nieuczciwe i niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem.

Porozumienia Sierpniowe z 1980 roku, owe 21 postulatów, bardzo wyraźnie nakładały na Rząd obowiązek dążenia do likwidacji wszelkich przywilejów. Umowy te zostały podpisane, zaakceptowane przez przytłaczającą większość społeczeństwa, i nigdy nie zostały odwołane…

Umowy Sierpniowe nie były napisane w kształcie przepisów prawnych, ale w formie elastycznych postulatów, ogólnej woli narodu, rozsądnie zostawiając odpowiedzialnym i kompetentnym władzom szerokie pole do ich konstruktywnej realizacji. Ale każdy z 21 postulatów  jest wołaniem o sprawiedliwość, o zniesienie przywilejów. Porozumienia Sierpniowe poddają w wątpliwość zasadność jakichkolwiek przywilejów, także emerytalnych, już od sierpnia 1980. A już z całą pewnością mundurowi i tajni nie mają moralnego prawa do żadnych przywilejów emerytalnych od pamiętnego 13 grudnia 1981 roku. Pokojowe oddanie władzy może być tytułem jedynie do odstąpienia od pociągania do odpowiedzialności karnej oraz do  traktowania jako pełnoprawnych członków społeczeństwa.

Odebranie nieuzasadnionych przywilejów, także emerytalnych, pomoże społeczeństwu łatwiej przełknąć gorzką pigułkę wydłużenia wieku emerytalnego da również dodatkowe środki finansowe na prowadzenie aktywnej polityki społeczno - gospodarczej. Odebranie przywilejów dobrze zrobi także wszelakim służbom państwowym. Oczyści atmosferę wokół nich, a także oczyszczać będzie same służby od ludzi dla których pieniądze i lekkie życie są ważniejsze od ofiarnej służby Polsce.

Bez powrotu do ducha sprawiedliwości i  solidarności z Porozumień Sierpniowych, nie uda się rozwiązać w Polsce żadnego problemu, także problemu reformy systemu emerytalnego. Jak mawiał Lechu: „Nie o take Polske walczyliśmy”.


Radosław Oleksak

Tekst opublikowaliśmy z kilkoma skrótami. Podzielamy propozycję likwidacji przywilejów, ale nie zgadzamy się na podwyższenie wieku emerytalnego.. Polecamy artykuł dra Daniela Alain Korony „Wielka Kradzież Przyszłych Emerytur” http://www.serwis21-mazowiecki.blogspot.com/2012/04/serwis21-mazowiecki-kwiecien-2012.html


KRAJGŁODÓWKI W OBRONIE HISTORII: Protesty głodowe przeciw ograniczeniu historii następują w kolejnych miastach. Po Krakowie, Warszawie, Siedlcach, w Tarnowskich Górach. Protest można składać także na stronie http://www.protest.ehistoria.org.pl/plJESTEŚMY POMNIKIEM SMOLEŃSKIM: Ruszyła strona internetowa www.jestesmysmolenskimpomnikiem.pl Witryna jest "wirtualnym pomnikiem" poświęconym katastrofie Tu-154M. Inicjatywę popiera Ruch Społeczny im. Lecha Kaczyńskiego. Każdy internauta będzie mógł wgrać na stronę swoje zdjęcie, wspomnienie lub film związany z katastrofą. Dzięki przesyłanym multimedialnym materiałom powstanie wielka panorama Krakowskiego Przedmieścia (Anna Kreczmer)


MINISTER DO ODPOWIEDZI: Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał skargę małopolskiego pszczelarza Tadeusza Kasztelana i nakazał ministrowi rolnictwa (Marek Sawicki PSL) udzielenie odpowiedzi na wniosek skarżącego, który powołując się na Ustawę o dostępie do informacji publicznej żąda od półtora roku okazania dokumentów, na podstawie których minister dopuścił chemikalia powodujące, zdaniem części badaczy, zagładę pszczół – informuje „Dziennik Polski.PROGNOZA WYBORCZA PALADE: Po raz pierwszy od maja ubiegłego roku Prawo i Sprawiedliwość (30 proc.) zrównało się w popularności z Platformą Obywatelską (30 proc.). Z kolei Sojusz Lewicy Demokratycznej (13 proc.) ma więcej sympatyków niż słabnący Ruch Palikota (10 proc.) i jak na razie wygrywa rywalizację o elektorat lewicowo-liberalny. Dotychczasowy lider rankingu stracił 2 pkt. proc., a partia Jarosława Kaczyńskiego zyskała 1 pkt. proc. Formacja Leszka Millera wzmocniła się o 2 pkt. proc., a deprecjacja partii Janusza Palikota sięgnęła 2 pkt. proc. Bez zmian pozostają notowania Polskiego Stronnictwa Ludowego (7 proc.). Lekko podniosły się notowania Solidarnej Polski (3 proc.) … Pod progiem subwencyjnym plasuje się PJN i Kongres Nowej Prawicy (www.palade.pl)  POSIEDZENIA SĄDOWE JAWNE: 28 marca Sąd Najwyższy w składzie 7-osobowym ustalił, że posiedzenia z wyjątkami które reguluje ustawa nie mogą być utajniane. Zakończy to bezkarność sędziów, którzy bezpodstawnie prowadzili sprawy za zamkniętymi drzwiami. Pikieta zorganizowana przez Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu z Bielska - Białej miała na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na to czym zajmuje się obecnie Sąd Najwyższy. Decyzja choć pozytywna dla społeczeństwa, nadal budzi kontrowersje, bowiem nie powinno w ogóle być posiedzeń. Prezes Jerzy Jachnik dąży do pełnej transparentności rozpraw sądowych, nagrywania ich i udziału w stowarzyszeń. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IakY1ssUaZw


POZBAWIONY WOLNOŚCI ZA KOSZTY SĄDOWEJ, KTÓRE WCZEŚNIEJ SPŁACIŁ: Fundacja LEX NOSTRA złożyła do Ministra Sprawiedliwości wniosek o zbadanie skandalicznej sprawy pozbawienia wolności przedsiębiorcy Ryszarda Sidorowicza przez Sąd Rejonowy w Goleniowie na wniosek Norberta Korzeniowskiego – komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie. Jest to skandaliczny przypadek bezkarności urzędniczej, która może spotkać … każdego z nas. Jest to przykład jak administracyjnie można nie tylko zniszczyć przedsiębiorcę, ale też – „prewencyjnie” – obciążyć go olbrzymimi kosztami sądowymi, a gdy to „nie pomoże” - wsadzić do więzienia. A jak będzie dochodził swoich praw – to zasądzić kolejne 2.760,00 zł. za jeden termin rozprawy. http://www.fundacja.lexnostra.pl/index.php/component/content/article/32-interwencje/72-przedsibiorca-pozbawiony-wolnoci-za-koszty-sdoweSZYKANY ZA NORMALNOŚĆ: Prof. Aleksander Nalaskowski trafi przed sąd za nazwanie homoseksualizmu chorobą. Prywatny pozew przeciwko profesorowi pedagogiki, dziekanowi Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członkowi Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, wniósł Przemysław Szczepłocki z Pracowni Różnorodności, stowarzyszenia działającego na rzecz mniejszości seksualnych. Kolejna próba homoseksualnego terroru językowego i ograniczania wolności słowa.

TUSK ZWOLNIŁ 60-LETNIEGO PRACOWNIKA: Donald Tusk twardo obstaje za wydłużeniem wieku emerytalnego do 67. roku życia a sceptyków uspokaja, że dla seniorów znajdzie się zajęcie. Tylko gdzie, skoro nawet kancelaria premiera, która teraz powinna być wzorem do naśladowania, wyrzucił na bruk znakomitego pracownika? Szef rządu zrezygnował z usług Grzegorza Rogińskiego, laureata wielu prestiżowych konkursów fotograficznych (m.in. World Press Photo). Jako oficjalny powód zwolnienia podano "redukcję stanowiska". Teraz Tuska fotografuje dużo młodsza osoba reprezentująca zewnętrzną firmę. Nowy pracownik kosztuje kancelarię o 1000 zł więcej niż usługi Rogińskiego. http://www.gadu-gadu.pl/tusk-zwolnil-60letniego-pracownika. Skoro tak, to może zwolnić samego Tuska.UPARTYJNIANIE: Jak ujawnia Fakt - PO na państwowych posadach w całym kraju usadziła aż 30 tysięcy swoich! – W samych tylko wielkich spółkach skarbu państwa takich jak np. KGHM, Orlen, Lotos pracuje kilkuset członków Platformy. PSL obsadził aż 6 tys. stanowisk. Dodajmy, iż posady są coraz lepiej płatne. Ostatnio minister transportu Sławomir Nowak wypowiedział umowę prezesowi PKP Marii Wasiak, by powołać ją na wiceprezesa z dwukrotnie większą pensją (ok. 46 tys. zł). Prezenterce Hannie Lis (żona Tomasza Lisa) zafundowane zostanie wynagrodzenie w TVP rzędu 30 tys. zł za 10 wydań miesięcznie Panoramy (czyli raptem kilkanaście godzin). Przypominamy minimalna płaca to 1500 zł, a średnie wynagrodzenie ok. 3,5 tys. zł.ZWOLNIENIA ZA STRAJK: 11 osób wchodzących w skład zarządów ZZNPL i "Solidarności", organizatorów strajku LOT Aircraft Maintenance Services zostało zwolnionych z pracy w trybie art.52 kodeksu pracy (rozwiązanie bez wypowiedzenia). Pracodawca zlekceważył przy tym zapisy Kodeksu Pracy i ustawy o związkach zawodowych. Porozumienie sierpniowe, w tym postulat nierepresjonowania strajkujących jak widać wciąż niespełnione.
GOSPODARKAREALIZACJA OBIETNICY: Z obietnicy 300 miliardów złotych dla Polski, które miał wyciągnąć z Unii "silny europejski zespół wraz z ministrem spraw zagranicznych oraz premierem, który jest najbardziej proeuropejskim politykiem w Polsce" zostało nam 8 miliardów dolców. Tyle, że do wpłacenia (Jerzy Wasiukiewicz, facebook)OSZCZĘDNOŚCI PREZYDENTA: Pióra, które Bronisław Komorowski ustami swoich urzędników chce kupić za „nie mniej niż 250 tys zł” mają być ładne, dobrych marek (nie gorszych, niż Stipula, Waldmann, Waterman i Galimard) oraz z wygrawerowanym  napisem  Rzeczpospolita Polska. Zamówienie opiewa na mniej-więcej 720 piór wiecznych – wystarczy chwilka spędzona z Google i już wiemy, że cena za sztukę nie przekroczy poziomu 350 zł (razem z grawerowaniem). Wszystkie mają być prezentami wręczanymi przez Kancelarię Prezydenta i BBN
http://antykomor.pl/bronislaw-komorowski-caly-w-piorach/.


PRYWATYZACJA 2 KOPALNI: Chcą sprywatyzować dwie potężne kopalnie zatrudniające 5 tyś osób (KWB ADAMÓW, KWB KLECZEW) które przynoszą olbrzymie zyski skarbowi państwa. Najpierw chcą je złączyć z PAK SERWISEM a później sprzedać Vattenfalowi za śmieszne pieniądze, oczywiście już podzielone … Po prywatyzacji ogłosili 50% redukcje zatrudnienia czyli ok 2,5 tyś ludzi na bruk z okolic Konina i Turka ! … nie rozumiemy dlaczego sprzedawać firmy dające całym rodzinom pracę ale i potężne zyski skarbowi państwa (roczny przychód obu kopalni 700 milionów zł!) (facebook)


RÓŻNE


HISTORIA - KONFEDERACJA BARSKA: 29 lutego 1768 roku w małym miasteczku Bar zawiązała się konfederacja w obronie wolności i wiary na czele z Józefem Pułaskim i Michałem Krasińskim. Początkowo był to ruch religijny, natomiast z biegiem czasu przekształcił się w zbroje wystąpienie szlachty przeciwko królowi i Rosji. Do wojsk konfederatów dołączyli (z własnej woli lub pod przymusem) chłopi i mieszczanie oraz niektóre oddziały wojska koronnego, niezadowolone z reform kawalerii narodowej wprowadzonych przez króla. Wojska konfederatów na Ukrainie szybko zostały pokonane przez Rosję, mimo iż barzanie liczyli na pomoc Turcji, Francji czy Austrii. Ostatnią fazą działań zbrojnych barzan na Ukrainie była rzeź w Humaniu podczas powstania chłopów ukraińskich. Generalność konfederacji zawiązała się już po upadku jej wojsk, jesienią 1769 roku. Sytuacja międzynarodowa zaczęła jednak tworzyć się na niekorzyść konfederatów, gdyż Turcja w początkowych etapach wojny z Rosją ponosiła liczne klęski. W roku 1770 Rosja zdobyła Jassę i Bukareszt oraz poskromiła flotę turecką. Słysząc o takich sukcesach Katarzyny, Francja pomogła militarnie barzanom, wysyłając do nich swoich najlepszych instruktorów wojskowych. Dzięki temu wojska konfederatów zdobyły Częstochowę oraz zamek na Wawelu. Jednakże zaraz potem nastąpił ciąg klęsk i upokorzeń. Generalność ogłosiła w październiku 1770 roku akt detronizacji króla, który niemalże wzywał do zgładzenia monarchy. Rok później konfederaci w akcie desperacji porwali króla, co wiązało się z kompromitacją w oczach sojuszników i całkowitą klęską ich poczynań (Jarosław Aleksander)


LAMPKA WINA NA ZDROWIE: Okazuje się bowiem, że wino jest doskonałym środkiem odstresowującym i rozluźniającym. Zawarte w napoju przeciwutleniacze niszczą wolne rodniki, tym samym zapobiegając nowotworom, a także opóźniając proces starzenia. Kardiolodzy twierdzą ponadto, że czerwony trunek jest naszym sprzymierzeńcem w walce z chorobami serca. Umiarkowane picie wina zmniejsza ryzyko zawału. Zawarta w winie witamina C poprawia z kolei działanie systemu nerwowego (Marta Grefkowicz)NIE WYRZEKŁ SIĘ CHRYSTUSA: Do czego miałbym wracać? Do bluźnierstwa sprzed mojej wiary w Chrystusa  powiedział przed egzekucją Irański pastor Youcef Nadarkhani (Andrzej Eligiusz)

EURO 2012: Na Ukrainie, krytykowanej przez Tuska i POlskie media, wszystkie stadiony, na których mają się odbywać turniej, zostały już dawno odebrane przez UEFA – w Polsce jeszcze żaden! Przez brak kwalifikacji rządzących, z jednej strony marnotrawi się miliardy złotych, z drugiej zaś, nie ma pieniędzy na sprawy o zasadniczym znaczeniu. http://marucha.wordpress.com/2012/04/24/polski-problem-nr-1/

TEKST DO DRUKU:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzZXJ3aXMyMXxneDo2MWE0MGFmZWQyODc3MzEy&pli=1