STREFA WOLNA OD IDEOLOGII LGBT

19 stycznia 2012

Unieważniamy decyzję KRRiT ODMOWY KONCESJI DLA TV TRWAM

Ty też możesz unieważnić !!!

Unieważniamy decyzję KRRiT ODMOWY KONCESJI DLA TV TRWAM

17 stycznia KRRiT wydała decyzję ostateczną o odmowie przydzielenia koncesji TV Trwam na nadawanie naziemne w technologii cyfrowej na tzw. multipleksie cyfrowym.

Jednak każdą decyzję, nawet ostateczną organ administracyjny publicznej (KRRiT) może uchylić i wydać nową, ze względu na słuszny interes strony i interes społeczny. Należy zatem kontynuować nacisk na KRRIT niezależnie od skargi Fundacji Lux Veritatis do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zwracamy się do osób, którym zależy na istnieniu TV Trwam w telewizji ogólnie dostępnej do włączenia się w protest i kierowania indywidualnych postulatów w załączonym poniżej wzorze. Wniosek opracowano na podstawie ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego. KRRiT nie może go zignorować. Odpowiedź musi być udzielana pisemnie, indywidualnie, każdemu wnioskodawcy pod groźbą naruszenia prawa w przypadku jej braku w wyznaczonym terminie.

Wnioski należy składać listami poleconymi do KRRiT, lub osobiście w siedzibie Rady.


Podpisano:

Ogólnopolskie Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych

STOWARZYSZENIE INTERESU SPOŁECZNEGO

----------------------------------
wzór wniosku


Miejscowość, dnia ……………………………………………………

Nazwisko i imię ……………………………

Adres (ulica) ………………………………

Kod, miejscowość ………………………..

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa1.     Na podstawie art.2 ust.1 i art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz art.221 kpa zwracam się o udzielenie informacji uzasadnienia decyzji ostatecznej z dnia 17.01.2012 r. ws. odmowy wniosku fundacji LUX VERITATIS o koncesję na miejsce telewizji Trwam na multipleksach cyfrowej telewizji naziemnej (WNIOSEK O INFORMACJĘ PUBLICZNĄ)

Uzasadnienie: 17 stycznia br. odmówiono Fundacji Lux Veritatis, właścicielowi Telewizji Trwam, rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą naziemną, w sposób cyfrowy. Przyczyny odmowy koncesji dla TV TRWAM są niezgodne z rzeczywistością. Wnoszę zatem o informację – uzasadnienie decyzji (czyli przyczyn odmowy), gdyż narusza ona art.32 Konstytucji RP (równość wobec prawa i zakaz dyskryminacji). Przypominamy, iż zgodnie z ustawą organ administracji winien udzielić odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.2.     Na podstawie art.61§1 i 3 kpa, art.156§ 1 pkt.2 kpa wszczynam postępowanie ws stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej z dnia 17.01.2012 roku ws. odmowy udzielenia dla fundacji LUX VERITATIS koncesji na miejsce telewizji Trwam na multipleksach cyfrowej telewizji naziemnej, w związku z rażącym naruszeniem prawa (WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO WS. STWIERDZENIA NIEWAŻNOŚCI DECYZJI) oraz zwracam się o przyznanie ww. koncesji dla TV TRWAM w drodze decyzji zgodnie z art.154 kpa.

Uzasadnienie:  Zgodnie z art.28 kpa Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Jako telewidz, odbiorca aktualny lub przyszły - telewizji (satelitarnej/w ramach umowy z operatorem - platforma cyfrowa/telewizja kablowa) zapewniającej w ramach oferty odbiór TV TRWAM – posiadam interes faktyczny i prawny ws. udzielenia koncesji TV TRWAM, gdyż decyzja w sprawie koncesji wpływa na zakres oferty programowej w ramach zawartych umów z operatorem (oraz innych ewentualnych umów odnoszących się do TV TRWAM). Ponadto decyzje ws. przyznania/odmowy koncesji wpływają na moje prawa obywatelskie tj. oglądania wybranej przeze mnie stacji telewizyjnej, co nie będzie zapewnione w przypadku nie przyznania koncesji dla TV TRWAM. Zatem jestem uprawniony do występowania w powyższej sprawie.

Decyzji zarzucam rażące naruszenie prawa, a w szczególności naruszenie m.in.:

art.24  § 1 pkt5 kpa – w wydaniu zaskarżonej decyzji przez Fundację Lux Veritatis brały udział osoby uczestniczące w wydaniu decyzji w I instancji, a zatem podlegały wyłączeniu z postępowania

Art.24 § 3 kpa - istnienie okoliczności wywołujące wątpliwość, co do bezstronności urzędnika biorącego udział w wydawaniu decyzji tj. wielokrotnie wypowiedzi i działania członków KRRiT w tym przewodniczącego przeciwnych TV TRWAM, Radiu Maryja.

Art. 7. - praworządności i podejmowania wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Postępowanie KRRiT przeczyło tej zasadzie, nie próbowano wyjaśnić dokładnego stanu faktycznego a sposób działania (m.in. przewlekłość) świadczy, że lekceważono interes społeczny i słuszny interes obywateli

Art. 8. – prowadzenie postępowania w celu pogłębienie zaufania obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli. Decyzja KRRiT pogłębia brak zaufania i braku poszanowania zasad demokratycznego państwa prawnego

Art.6 kpa – działanie na podstawie przepisów prawa. KRRiT podejmując decyzje, odmówiła koncesji powołując się na względy finansowe, mimo że Fundacja Lux Veritatis ma solidną podstawę finansową, o wiele lepszą niż inne podmioty, które koncesje uzyskały. Świadczy to o dyskryminacji TV TRWAM na korzyść innych podmiotów, co stanowi naruszenie art.32 Konstytucji RP o równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji. Tym samym naruszono również art.107 §1 i 3 kpa ws. uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji, które w danej sprawie jest pozorne.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przy podejmowaniu decyzji odmawiającą koncesję Fundacji Lux Veritatis, właścicielowi TV TRWAM, nie kierowała się zatem względami merytorycznymi.

Przypominam o terminach załatwienia spraw przewidzianych w art.35-38 kpa.z poważaniem


……………………..

podpis


WNIOSEK DO POBRANIA/DO DRUKU:


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza